border=0


border=0

PROJEKTOVANIE ZASKNUTÝCH RIADKOV

Zakrivená čiara je zvyčajne premietnutá zakrivenou čiarou (Obr. 9.10).

Obrázok 9.10

Algebraické krivky sú premietané zakrivenými čiarami rovnakého poradia ako samotné krivky. Krivky druhého poriadku sú premietnuté do kriviek druhého rádu. Pri paralelnom premietaní sú elipsa a kruh premietané do elipsy alebo, v konkrétnom prípade, do kruhu; projekcia paraboly - paraboly, projekcie hyperboly - hyperboly. Pri premietaní kružnice je akákoľvek dvojica jej vzájomne kolmých priemerov premietaná párom združených priemerov elipsy.

Prečítajte si tiež:

METRICKÉ ÚLOHY A METÓDY ICH RIEŠENIA

VZÁJOMNÁ PARALELITA DVOCH PLÁNOV

Dve roviny v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich obsahuje čiaru kolmú na druhú rovinu.

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro