border=0


border=0

Analýza kabínového fondu

Stĺpec 1 uvádza opis všetkých kategórií kabín dostupných na palube plavidla a analýzu ich úrovne pohodlia.

Stĺpec 2 udáva celkový počet kajút rôznych kategórií na palube lode. Súčet kajút všetkých kategórií vynásobený kapacitou každej kajuty (v našom prípade sú dvoj- alebo štvormiestne) udáva celkovú kapacitu vložky (v našom prípade 650 osôb).

Stĺpec 3 predstavuje plán cestovnej kancelárie pre pravdepodobnosť nakladania kabín rôznych kategórií (priemerné percento naloženia je 65, ale môže sa líšiť v závislosti od kategórie kabíny. Napríklad v našom prípade prevádzkovateľ definoval kabíny 3. a 4. kategórie ako najobľúbenejšie a kabíny 1. a 6. kategórie ako problematické).

V stĺpci 4 cestovná agentúra zaznamenáva, o čo cennejšie je cestujúci žijúci v kabínach rôznych kategórií v porovnaní s pobytom v kabíne kategórie 6 (jeho hodnota je minimálna a je braná ako 1). Z tabuľky je zrejmé, že podľa vyjadrenia cestovnej kancelárie je cestujúci pripravený platiť 5-krát viac za ubytovanie v kabíne kategórie 1 ako za podobné bývanie v kabíne kategórie 6 a 2,5-krát viac ako za bývanie v kabíne kategórie 5.

Stĺpec 5 uvádza počet priemerných lôžok (tj postele, ktorých náklady v stĺpci porovnávacej hodnoty sa považujú za 1 - v našom prípade ide o ubytovanie v chatkách kategórie 6). Plánovaný počet naplnených kabín (stĺpec 3) sa vynásobí kapacitou kabín (buď 2 pre štvorlôžkové alebo 4 pre 6 kategórií) a pomerom ceny ubytovania v kabínach rôznych kategórií (stĺpec 4).

V dolnej časti tabuľky sa berie do úvahy celkový počet priemerných lôžok, pri predaji ktorých je pri požadovanej cene dosiahnuté minimálne zaťaženie plavidla (to znamená, že výnosy z predaja sa rovnajú nákladom na prepravu).

Keď ich priradíte navzájom, môžete určiť cenu priemerného lôžka (v našom prípade bývania v kabíne 6. kategórie).

Ďalej, na základe úrovne životnej hodnoty v kabínach iných kategórií s ohľadom na 1, môžete vypočítať cenu bývania v nich.

Kategória kabíny Počet kajút Plánovaný počet naložených kajút Objektívne posúdenie cenového pomeru ubytovania v chatkách rôznych kategórií Počet použitých lôžok (plánované zaťaženie upravené o odhady cien)
4-miestny interiér, palubné vybavenie 25 x 4 x 1 = 100
2-miestny interiér, palubné vybavenie 44 x 2 x 2 = 176
Dvojlôžkové, na palube, okienko, kabína 2.75 40 x 2 x 2,75 - 220
Dvojlôžkové, na palube, okná, vybavenie kabíny 3.5 35 x 2 x 3,5 = 245
Dvojlôžkové, na palube, okno, samostatný východ, vybavenie kabíny 4.25 33 x 2 x 4,25 = 280,5
Dvojposteľová izba, 2-izba, okná, samostatný výstup, vybavenie kabíny, TV, klimatizácia 16 X 2 X 5 = 160
CELKOVÁ PRIEMERNÁ (V NAŠOM PRÍPADE IDENTICKÝCH KÁBELOV 6. KATEGÓRIE) 1181,5
1181, 5 X (náklady na priemerné lôžko) = 1 000 000 dolárov (množstvo prepravného) náklady na priemerné lôžko = 1 000 000/1181 dolárov, 5 = 847 dolárov

Preto náklady na povolenie na bývanie v kabíne kategórie 6 (v našom prípade sa náklady rovnajú 1) budú 847 dolárov, na základe ich posúdenia životných nákladov v kabínach iných kategórií máme:

Objektívne posúdenie cenového pomeru ubytovania v chatkách rôznych kategórií Predajná cena, $
4-miestna vnútorná palubná výbava
2-miestny interiér, palubné vybavenie
Dvojlôžkové, na palube, okienko, kabína 2.75
Dvojité palubné okno v kabíne 3.5
Dvojlôžkové, na palube, okno, samostatný východ, vybavenie kabíny 4.25
Dvojposteľová izba, 2-izba, okná, samostatný výstup, vybavenie kabíny, TV, klimatizácia

Ak analýza ponúk konkurentov nebola v jeho prospech, má zákazník zájazdu dva nástroje na zmenu cien cestovných lístkov na organizovanú plavbu - zvýšenie minimálneho povoleného zaťaženia (čo bezpochyby robí podnik cestovnej kancelárie riskantnejším a menej ziskovým), alebo ďalšie rokovania s majiteľom lode o znížení nákladov na náklad.

Vplyv oboch týchto cenových faktorov na náš príklad je uvedený v tabuľke.

Plánované minimálne povolené zaťaženie
65% 70% 75% 80%
4-miestny interiér, palubné vybavenie 790 (-6,7%) 752 (-10%) 715 (-15,5%)
2-miestny interiér, palubné vybavenie 1580 (-6,7%) 1 504 (-11,2%) 1430 (-15,5%)
Dvojlôžkové, na palube, okienko, kabína 2170 (-6,8%) 2068 (-11,2%) 1966 (-15,5%)
Dvojlôžkové, na palube, okná, vybavenie kabíny 2765 (-6,7%) 2632 (-11,2%) 2500 (-15,5%)
Dvojlôžkové, na palube, okno, samostatný východ, vybavenie kabíny 3357 (-6,7%) 3196 (-11,2%) 3040 (-15,5%)
Dvojposteľová izba, 2-izba, okná, samostatný výstup, vybavenie kabíny, TV, klimatizácia 3950 (-6%) 3760 (-11,2%) 3575 (-15,5%)

Využívanie minimálneho povoleného plánovaného nákladu plavidla pri určovaní cien by však malo byť obmedzené, pretože každé zvýšenie tohto ukazovateľa nevyhnutne znamená zníženie zisku turistického operátora (keďže bolo vytvorené z prekročenia nákladu nad plánované minimálne prípustné množstvo). Je zaujímavé poznamenať, že zníženie zisku turistického operátora v prípade zvýšenia normy minimálneho povoleného zaťaženia vložky ako percentuálneho podielu výrazne prekročí percento zvýšenia normy zaťaženia. Je to spôsobené skutočnosťou, že zvýšenie minimálneho povoleného zaťaženia plavidla vedie v prvom rade k zníženiu podielu lôžok, ktorých výnosy z predaja sú úplne a úplne využité cestovnou kanceláriou, ale tiež k zníženiu predajnej ceny cestovných lístkov, čo tiež nepriaznivo ovplyvňuje zisk. cestovná kancelária. Ak prevádzkovateľ A uvedený v príklade predá 100% sedadiel na svojej plavbe, výška zisku, ktorý získa v prípade uplatňovania rôznych noriem minimálneho povoleného zaťaženia, sa dramaticky zmení.

Objem plánovaného minimálneho povoleného zaťaženia plavidla
65% 70% 75% 80%
Zisk operátora zájazdu pri 100% zaťažení vložky, $ 467967 370 510 (-20,8%) 304560 (-34,9%) 240 240 (-49%)

Vyššie uvedený systém stanovovania cien pre okružné plavby sa zakladá na schopnostiach prevádzkovateľa cestovného ruchu (najmä nezávisle určuje hranicu minimálnej povolenej ziskovosti a v budúcnosti na základe svojej hodnoty tvorí ceny). Avšak v praxi výletných plavieb sa môže uplatniť iný inverzný model opísaného cenového modelu, ktorý je založený na konkurenčnej výhode plánovaných cien. V tomto prípade turistický operátor spočiatku vytvára ceny za plavby v kabínach rôznych kategórií na základe návrhov konkurentov a následne vykonáva opačné akcie, čo vedie k stanoveniu minimálneho povoleného zaťaženia. Prevádzkovateľ porovnáva dosiahnutú mieru nakladania so svojimi vlastnými schopnosťami av prípade nezrovnalostí (hore) počiatočné predajné ceny výletných zájazdov.

Po stanovení cien za cestovné lístky turistický operátor začína aktívnu prácu zameranú na propagáciu a realizáciu zájazdov, ktorá sa týka predovšetkým šírenia reklamných informácií o pripravovanej plavbe na turistickom trhu v regióne (nezávisle alebo prostredníctvom sprostredkovateľov).

Prečítajte si tiež:

A štátnymi a miestnymi orgánmi

Vrcholový manažment

Nákup bloku miest na e-mail

Profil cestovnej kancelárie.

Postup pri uzatváraní zmluvy o prenájme

Späť na obsah: Cestovná kancelária

2019 @ edudocs.pro