border=0


border=0

provokatér

Iniciátor je osoba, ktorá presvedčí inú osobu, aby spáchala trestný čin prostredníctvom presvedčenia, podplácania, vyhrážania alebo iným spôsobom (časť 4 článku 33 Trestného zákona).

Podnecovanie sa vykonáva v aktívnych činnostiach zameraných na podnecovanie úmyslu druhej osoby k úmyslu a odhodlaniu spáchať trestný čin. Podnecovanie sa vždy realizuje prostredníctvom konkrétnych aktívnych krokov zameraných na podnecovanie spáchania trestného činu. Okrem toho, odmietnutím sa rozumie návrh inej osoby na nevyhnutnosť, ziskovosť, užitočnosť alebo vhodnosť určitého trestného činu. Metódy znižovania môžu byť veľmi odlišné. Iniciátor môže použiť presviedčanie, presviedčanie, úplatkárstvo, vyhrážky, nátlak, žiadosti atď.

Takéto správanie osoby nepredstavuje podnecovanie, keď naj všeobecnejšou formou vyjadruje potrebu spáchania trestného činu, ale nie je určené konkrétnej osobe (podnecované).

Subjektívne podnecovanie zahŕňa:

a) predikcia všetkých faktických a právnych okolností prípadu, ktoré charakterizujú corpus delicti, subjektom;

b) predpoveď vývoja príčinného vzťahu medzi navodením a spáchaním trestného činu zo strany exekútora;

c) vôľa spáchať trestný čin.

Od ostatných spolupáchateľov trestného činu sa činy podnecovateľa líšia objektívnym charakterom. Iniciátor sa líši od výkonného umelca tým, že nikdy priamo nevykonáva činy, na ktoré sa vzťahujú znaky objektívnej stránky trestného činu. Od organizátora sa líši v tom, že nevynakladá úsilie na zjednotenie ľudí na spáchaní trestného činu, nestanovuje formy a metódy jeho páchania, nenamieruje vykonanie priestupku atď. Jeho činy sú obmedzené iba tým, že nabádajú inú osobu na spáchanie trestného činu.

Prečítajte si tiež:

Potrebná obrana

Predmet zločinu

Konať ako povinný prvok na objektívnej strane trestného činu

Dobrovoľné vzdanie sa trestného činu

Chyba a jej trestné právo

Späť na obsah: Ruské trestné právo

2019 @ edudocs.pro