border=0


border=0

VZÁJOMNÁ PARALELITA PRIAMYHO A PLÁNU.

Zo stereometrie je známe: Ak je priamka rovnobežná s niektorou priamkou umiestnenou v rovine, potom je rovnobežná s rovinou samotnou.

Príklad 1 (obr. 4.1). Nájdite horizontálny priemet čiary n rovnobežnej s danou rovinou a (DABC).

Obr. 4.1

riešenie:

Nakreslite čiaru m „ rovnobežnú s n“ v rovine trojuholníka ABC, danú čiarou n .

Nájdeme jej horizontálnu projekciu m ' a rovnobežne s ňou cez bod M' nakreslíme požadovanú priamku n '.

Prečítajte si tiež:

VZÁJOMNÁ ZÁVÄZKA PRIAMYCH A PLÁNOV

PRIAME LINKY TRACKS

Dve čiary v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich leží v rovine kolmej na druhú čiaru.

Dve roviny v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich obsahuje čiaru kolmú na druhú rovinu.

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro