border=0


border=0

Generátory elektrického signálu

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

G1 - zariadenie na overenie;

G2 - šumové signály;

G3 - nízkofrekvenčný signál;

G4 - vysokofrekvenčný signál;

G5 - pulzný signál;

G6 - signál osobitnej formy;

G8 - kmitajúce frekvencie;

Generátory elektrického signálu používané pri implementácii SI na rôzne účely sa dajú rozdeliť do dvoch skupín:

· Hlavné oscilátory navrhnuté tak, aby generovali vysoko stabilné elektrické sínusové signály alebo signály komplexného tvaru;

· Generátory relaxačných signálov hlavne impulzového a pílového tvaru, určené na vykonávanie rôznych konverzných funkcií.

Hlavné oscilátory používané v meracej technike sú rozdelené na generátory RC -, LC - beat a beat podľa implementácie obvodu.

Generátory RC sú najbežnejšie vo frekvenčnom rozsahu do 300 kHz. To sa vysvetľuje možnosťou získania sínusového napätia s nízkym harmonickým koeficientom v špecifikovanom frekvenčnom rozsahu s relatívne jednoduchými riešeniami navrhovania obvodov.

Princípy konštrukcie a činnosti RC generátorov sú založené na použití odporovo-kapacitného zosilňovača pokrytého pozitívnymi frekvenčne závislými a negatívnymi frekvenčne nezávislými spätnoväzbami.

Pozitívna spätná väzba umožňuje zosilnenie kmitov určitej frekvencie a záporná spätná väzba stabilizuje činnosť generátora v celom frekvenčnom rozsahu tlmením harmonických strán (útlm hluku). Reťazce pozitívnych a negatívnych spätných väzieb sú vyvážené takým spôsobom, že stacionárny režim samoscilácií je stanovený v uzavretom kruhu, ktorého minimálna hodnota nepresahuje hranicu lineárnej časti charakteristiky I - V zosilňovača. V dôsledku toho sa generované kmity sínusového tvaru počas ladenia frekvencií javia ako konštantné v amplitúde a majú nízku úroveň nelineárneho skreslenia.

LC - oscilátor založený na oscilačných obvodoch sa používa pri vysokých frekvenciách. Vysoká stabilita ich frekvencie je zabezpečená použitím kremenných rezonátorov.

, (5.1)

Vo frekvenčnom rozsahu od 300 do 3000 MHz a vyššie sa oscilačný systém vykonáva pomocou segmentov koaxiálnych alebo vlnovodných vedení.

Generátory rytmu sa používajú pri nízkych frekvenciách. Generátory tohto typu sa vyznačujú vysokou úrovňou stability a kontinuálnym prekrývaním celého frekvenčného rozsahu generovaných kmitov.

Obr. 5.1. Štrukturálna schéma generátora signálu v rytme kmitov.

Generátory píly (GLIN) sa široko používajú v rôznych meracích prístrojoch. S ich pomocou sú signály prezentované v reálnom čase, spektrálnym rozkladom signálov a inými funkčnými transformáciami. Princíp ich činnosti je založený na vytváraní napätia na kondenzátore jeho automatickým prepínaním z nabíjania na vybíjanie a naopak pomocou prepínača.

Najdôležitejšou požiadavkou na hlinu je linearita napätia pílového listu. Pre linearizáciu tohto napätia sa rozšírili rôzne metódy:

· Použitie počiatočnej časti exponenciálnej krivky náboja kondenzátora;

· Kondenzátorový náboj prostredníctvom zariadenia stabilizujúceho prúd;

· Kompenzácia nabíjacieho napätia kondenzátora;

· Používanie integrujúcich prepojení.

V moderných elektronických zariadeniach sa často používajú integrátory založené na operačných zosilňovačoch.

Obr. 5.2 Integrácia odkazu používaného ako CLIN.

Z rovnice integrujúceho odkazu môžete získať pomer:

, (5.2)

Pre uvažovaný obvod vyplýva, že pri veľkej hodnote zosilnenia (K) je napätie na výstupe zosilňovača lineárnou funkciou času (pracovný rozsah generovaného signálu zodpovedá malej časti krivky):

, (5.3)

Na základe integrovaných operačných zosilňovačov boli vyvinuté generátory s vysokou linearitou zametania.

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Prečítajte si tiež:

Meranie úrovne prenosu signálu a útlmu

Technické diagnostické systémy

Analyzátory spektra s diskrétnou Fourierovou transformáciou

Použitie metódy nabíjania kondenzátora na meranie rýchlosti opakovania signálu

Meracie zosilňovače

Zariadenia elektrostatického systému

Systémy na rozpoznávanie vzorov

Počítačové meracie systémy (CIS)

Zariadenie a princíp činnosti elektronického osciloskopu

Meranie prúdu a napätia metódou priameho odhadu

Implementácia metódy diskrétneho počítania v ohmmetroch

Automatický riadiaci systém

Použitie metód porovnávania na meranie frekvencie

Zariadenia s magnetoelektrickým systémom

Zásady budovania bezdrôtových systémov na zhromažďovanie primárnych informácií o meraní

Späť na obsah: Metódy a prostriedky merania elektrických veličín

Pozreté: 6596

11.45.9.27 © edudocs.pro Nie je autorom publikovaných materiálov. Poskytuje však možnosť bezplatného použitia. Došlo k porušeniu autorských práv? Napíšte nám | Spätná väzba .