border=0


border=0

Ukazovatele stavu a použitia fixných aktív

Investičný majetok je súčasťou kapitálu podniku a kapitál by mal fungovať efektívne. Vo vzťahu k investičnému majetku sa používa niekoľko skupín ukazovateľov:

1) všeobecné ukazovatele;

2) súkromné ​​ukazovatele;

3) stavové indikátory

Súhrnné ukazovatele charakterizujú efektívnosť využívania fixných aktív všeobecne:

a) kapitálová produktivita charakterizuje množstvo výroby na 1 RUB. dlhodobý majetok:

, (30)

kde TP - komerčné výrobky, rubly; OS srg - priemerná ročná hodnota fixných aktív, rubľov;

b) kapitálová náročnosť - ukazovateľ inverzný k produktivite kapitálu a ukazujúci, koľko fixných aktív bolo zapojených do výroby 1 RUB. komerčné výrobky:

; (31)

c) pomer kapitálu a práce charakterizuje hodnotu fixných aktív na jedného zamestnanca:

, (32)

kde H PPP - počet pracovníkov priemyselnej výroby, ľudí.;

d) technické vybavenie práce ukazuje hodnotu aktívnych fixných aktív ( ) na zamestnanca:

, (33)

Súkromné ​​ukazovatele charakterizujú úroveň využívania aktívnej časti fixných aktív, výrobnú kapacitu a používajú sa na identifikáciu rezerv na zlepšenie využívania fixných aktív:

a) koeficient rozsiahleho používania zariadení ( K ext ) charakterizuje včasné zaťaženie zariadenia (pozri vzorec (14));

b) koeficient intenzívneho zaťaženia zariadenia (K int ) charakterizuje zaťaženie zariadenia podľa produktivity (pozri vzorec (15));

c) integrálny koeficient zaťaženia ( K integr ) charakterizuje zaťaženie zariadenia z hľadiska prevádzkového času a produktivity (pozri vzorec (16));

g) faktor posunu charakterizuje priemerný počet zmien vypracovaných zariadeniami:

, (34)

kde MS 1 je počet strojových zmien prevádzky zariadenia iba v jednej smene; MS 2 - počet strojových zmien zariadení v dvoch smenách; MS 3 - počet strojových zmien zariadení v troch smenách; O ústach . - množstvo nainštalovaného zariadenia.

Indikátory zaťaženia zariadenia vám umožňujú súčasne identifikovať nadbytočné alebo chýbajúce zariadenia a vyhodnotiť efektívnosť použitia zariadenia;

e) koeficient využitia kapacity odráža využitie výrobných kapacít (pozri vzorec (13)).

Je potrebné poznamenať, že optimálne využitie kapacity je v priemere 70 ... 80%, pri tejto úrovni využitia sú zabezpečené minimálne priemerné náklady na jednotku výroby. Využitie kapacity pod 70% vedie k zvýšeniu jednotkových nákladov v dôsledku zvýšenia fixných nákladov.

Jedným z dôvodov neefektívneho využívania fixných aktív je ich stav, preto sa používajú ukazovatele stavu fixných aktív:

a) koeficient fyzického odpisovania ( Kf.i. ) ukazuje, ako sa odpisovaný dlhodobý majetok:

, (35)

Z ekonomického hľadiska tento ukazovateľ odráža, koľko z hodnoty položky dlhodobého majetku už bolo odpisované, tj uhradené vlastníkovi;

b) doba použiteľnosti ( Kg ) odráža, do akej miery sú dlhodobý majetok vhodný na ďalšie fungovanie:

, (36)

Z ekonomického hľadiska tento ukazovateľ odráža to, ktorá časť hodnoty položky dlhodobého majetku ešte nebola odpisovaná, tj nesplatená vlastníkovi;

c) koeficient obnovy fixných aktív ( K obn ) ukazuje, aká časť predstavuje hodnotu fixných aktív zavedených počas roka vo vzťahu k hodnote fixných aktív na konci roka:

, (37)

where BS cc - hodnota fixných aktív uvedených do výroby počas roka, rubľov. BS kg - hodnota stálych aktív na konci roka, rubľov;

d) koeficient vyradenia ( K be ) charakterizuje pomer hodnoty stálych aktív odchádzajúcich z výroby k hodnote stálych aktív na začiatku roka:

, (38)

where BS vyb - hodnota dlhodobého majetku, ktorý odchádza z výroby počas roka, rubľov; BS ng - hodnota fixných aktív na začiatku roka, rubľov.

Prečítajte si tiež:

Výpočet pomeru pracovného kapitálu podľa prvkov

Organizačná štruktúra

Štruktúra dlhodobého majetku

Zdroje tvorby majetku

Koncepcia a druhy investícií

Späť na obsah: EKONOMIKA PODNIKU

2019 @ edudocs.pro