border=0


border=0

Základné problémy rozvoja hospodárstva EÚ

Prednášky k témam predmetu „Základné problémy rozvoja ekonomiky EÚ“.

Spracoval: prof. Gromyko V.V. prof. Okrut Z.M. Doc. Gagarina G.Yu. Doc. Saginova O.V.

Kurz sa zaoberá pojmom MPEI. Objektívna nevyhnutnosť a historická nevyhnutnosť MPEI. Základné podmienky a predpoklady efektívneho MPEI v kontexte globalizácie globálnej ekonomiky. Prehľad hlavných teoretických pojmov a škôl MPEI.

Etapy, sféry a mechanizmy hospodárskej integrácie v západnej Európe . Podstata a príčiny západoeurópskej integrácie. Etapy integrácie a mechanizmy ich vykonávania. Poučenie zo západnej Európy.

Základné zásady jednotného trhu . Európske spoločenstvo v kontexte globalizácie. Voľný pohyb tovaru a jeho mechanizmus. Sloboda pohybu kapitálu a mechanizmus jeho vykonávania. Zásada slobody pohybu osôb je mechanizmom vykonávania. Slobodné podnikanie v dôsledku vykonávania štyroch zásad slobody jednotného trhu.

Zosúladenie podmienok hospodárskej súťaže na jednotnom trhu . Zjednotenie hospodárskej politiky. Zjednotenie podmienok hospodárskej súťaže v rámci EÚ (právny rámec na reguláciu hospodárskej súťaže v EÚ. Opatrenia proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Kontrola fúzií a akvizícií. Regulácia činnosti spoločností, ktoré majú na trhu dominantné postavenie. Regulácia štátnej pomoci pre podnikanie). Zjednotenie hospodárskej politiky EÚ (Zjednotenie poľnohospodárskej politiky. Zjednotenie priemyselnej politiky. Zjednotenie dopravnej politiky).

Jednotný trh tovaru a služieb nemôže úspešne fungovať, ak nie sú splnené podmienky hospodárskej súťaže, sú zjednodušené a zjednotené normy a pravidlá hry v jednom hospodárskom priestore. Iba tak môžeme zabezpečiť rovnaké príležitosti pre podnikateľské subjekty, racionálne rozdelenie výrobných síl, znížiť výrobné náklady, znížiť ceny, zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho tovaru na svetových trhoch.

V tejto súvislosti je jednou z úloh EÚ vytvorenie systému administratívnych, právnych a ekonomických opatrení na zachovanie voľnej hospodárskej súťaže. Komponenty tohto systému sú tieto dve oblasti: 1) zjednotenie podmienok hospodárskej súťaže; 2) zjednotenie hospodárskej politiky EÚ.

Etapy prechodu na hospodársku a menovú úniu. Zavedenie eura . Rímska zmluva o hospodárskej a menovej integrácii z roku 1957. Wernerov plán (1969). Mena had. Európsky menový systém. ECU. Menová integrácia v rámci Jednotného európskeho aktu (1987). Delorsov plán. Vytvorenie hospodárskej a menovej únie. Ekonomické vyhliadky menovej únie. „Výhody“ a „nevýhody“ prechodu na jednotnú menu.

Inštitucionálna a politická štruktúra EÚ Politická štruktúra členských štátov . Politická integrácia: história, úlohy, metódy. Inštitúcie EÚ.

Na ceste k sociálnej integrácii Harmonizácia sociálnych podmienok v rámci Rímskej zmluvy. Sociálna zložka jednotného európskeho trhu. Sociálna politika Európskej únie. Sociálna charta. Sociálny dialóg.

Ekonomika jednotlivých krajín EÚ . Miesto a úloha každého štátu v Únii. Všeobecné a špecifické problémy. Vodcovské krajiny, malé rozvinuté krajiny, ekonomicky menej rozvinuté krajiny. Regionálny faktor v politike EÚ.

EÚ: kombinácia národných, európskych a globálnych troch úrovní EÚ: vnútroštátna, európska a globálna úroveň. Zastúpenia rôznych krajín o EÚ: otázky konfliktov EÚ, rozširovanie EÚ, tempo integrácie EÚ, miera hospodárskeho rastu krajín EÚ, eurozóna.

EÚ je členom globálneho spoločenstva. Postavenie EÚ vo svetovom hospodárstve. Vplyv EÚ na medzinárodné ekonomické procesy, postavenie EÚ vo svetovej ekonomike. Všeobecná obchodná politika. Liberalizácia medzinárodného obchodu a úloha EÚ v tomto procese. Obchodné vzťahy EÚ s inými krajinami. EÚ a USA a Japonsko. Najobľúbenejší národ. Transatlantické hospodárske partnerstvo. Od obchodu po zahraničnú politiku. Politika pomoci EÚ. Zahraničná politika EÚ. Bezpečnostná politika EÚ. EÚ a globalizácia. Globálna triáda. Európske podnikateľské prostredie. Obchodná integrácia. Obchodné riešenia na európskom trhu.

EÚ a krajiny strednej a východnej Európy . Miesto krajín strednej a východnej Európy v globálnej ekonomike. Krajiny SVE a EÚ: Rozšírenie EÚ (scenár, problémy, dôsledky).

Vzťahy EÚ s Ruskom a krajinami SNŠ . Vzťahy EÚ s Ruskou federáciou ako najdôležitejšia oblasť „východnej politiky“. Technická pomoc Európskej únie Ruska. Inštitucionálne mechanizmy rozvoja partnerstva a spolupráce medzi Ruskom a Európskou úniou.

 1. Koncepcia medzinárodnej hospodárskej integrácie. Objektívna nevyhnutnosť a historická nevyhnutnosť MPEI

 2. Základné podmienky a predpoklady efektívneho MPEI v kontexte globalizácie globálnej ekonomiky

 3. Základné teoretické pojmy a školy medzinárodnej ekonomickej integrácie

 4. Podstata a príčiny západoeurópskej integrácie

 5. Etapy integrácie a mechanizmus jej vykonávania

 6. Poučenie zo západoeurópskej integrácie

 7. Európske spoločenstvo v globalizovanom svete

 8. Voľný pohyb tovaru a zabezpečenie jeho mechanizmu

 9. Sloboda pohybu kapitálu a mechanizmus jeho vykonávania

 10. Sloboda pohybu osôb a mechanizmus vykonávania

 11. Slobodné podnikanie v dôsledku vykonávania štyroch zásad slobody jednotného trhu

 12. Harmonizácia hospodárskej súťaže na úrovni EÚ

 13. Rímska zmluva o hospodárskej a menovej integrácii z roku 1957. Wernerov plán (1969)

 14. Mena had. Európsky menový systém. ECU

 15. Menová integrácia v rámci Jednotného európskeho aktu (1987). Delorsov plán

 16. Vytvorenie hospodárskej a menovej únie

 17. Ekonomické vyhliadky HMÚ. „Výhody“ a „nevýhody“ prechodu na jednotnú menu

 18. Politická štruktúra členských štátov EÚ

 19. Politická integrácia: história. úlohy, metódy

 20. Inštitúcie EÚ

 21. Európska integrácia

 22. Harmonizácia sociálnych podmienok podľa Rímskej zmluvy

 23. Sociálna zložka jednotného európskeho trhu

 24. Sociálna politika Európskej únie

 25. Európska sociálna charta

 26. Sociálny dialóg

 27. Ekonomika krajín Európskej únie

 28. Spolková republika Nemecko. Nemecká ekonomika

 29. Francúzska republika: francúzska ekonomika

 30. Britské hospodárstvo

 31. Taliansko hospodárstvo

 32. Malé európske krajiny (členovia EÚ). hospodárstvo

 33. Ekonomicky menej rozvinuté krajiny EÚ

 34. Regionálny faktor v politike EÚ

 35. Tri úrovne EÚ: vnútroštátna úroveň, európska úroveň, globálna úroveň

 36. Zastúpenia rôznych krajín o EÚ. Konflikty EÚ

 37. Postavenie EÚ vo svetovom hospodárstve

 38. Všeobecná obchodná politika. Liberalizácia medzinárodného obchodu a úloha EÚ v tomto procese

 39. Obchodné vzťahy EÚ s inými krajinami

 40. Od obchodu po zahraničnú politiku. Politika pomoci EÚ. Zahraničná politika EÚ. Bezpečnostná politika EÚ

 41. EÚ a globalizácia. Globálna triáda

 42. Európske podnikateľské prostredie. Obchodná integrácia. Obchodné riešenia na európskom trhu

 43. Krajiny strednej a východnej Európy

 44. Rozšírenie EÚ: scenár, problémy, dôsledky

 45. Vzťahy EÚ s Ruskou federáciou ako najdôležitejšia oblasť „východnej politiky“

 46. Technická pomoc Európskej únie Ruska

 47. Inštitucionálne mechanizmy rozvoja partnerstva a spolupráce medzi Ruskom a Európskou úniou

 48. Chronológia rozšírenia Spoločenstva

2019 @ edudocs.pro