border=0


border=0

Základy marketingu. Prednášky

Upozorňujeme na kurz základov marketingu.

Prehľad o disciplíne „Základy marketingu“. Spracoval: Čl. učiteľka Schipanova E.V.

 1. Úvod do marketingu

 2. Zákaznícka štúdia. Spotrebiteľský trh

 3. Segmentácia a postavenie tovaru na trhu

 4. Analýza trhovej konkurencie

 5. Analýza makroprostredia

 6. SWOT - podniková analýza

 7. Základy analýzy portfólia. Podstata analýzy portfólia

 8. Marketingový mix: produkt

 9. Klasifikácia výrobkov v marketingu

 10. Značka produktu, obchodná značka, obchodná značka

 11. Vlastnosti balenia produktu

 12. Fázy a fázy životného cyklu produktu v marketingu

 13. Silné a slabé stránky koncepcie životného cyklu produktu

 14. Etapy a vývoj nového produktu v marketingu

 15. Riziko zavedenia nového produktu

 16. Stanovenie ceny. Faktory ovplyvňujúce cenu. Etapy marketingových cien

 17. Ceny sortimentu

 18. Geografické určovanie cien

 19. Diskriminačné stanovovanie cien

 20. Zľavové oceňovanie

 21. Predaj výrobkov. Marketingové kanály

 22. Komunikačná politika podniku v oblasti marketingu

 23. Marketingové funkcie

2019 @ edudocs.pro