border=0


border=0

Priemerné indexy

Akýkoľvek agregovaný index možno previesť na aritmetický priemer jednotlivých indexov. Na tento účel sa indexovaná hodnota vykazovaného obdobia, ktorá je v čitateli agregovaného indexu, nahradí produktom individuálneho indexu indexovanou hodnotou základného obdobia.
Individuálny cenový index sa teda rovná odkiaľ ,

Prevod agregovaného cenového indexu na aritmetický priemer má preto podobu:
= =
Podobne sa index nákladov rovná odkiaľ z toho dôvodu = = ,
Podobne index fyzického objemu výroby (obrat) je odkiaľ z toho dôvodu = =

Prečítajte si tiež:

Pojem a formy štatistického pozorovania

Hlavné typy tabuliek

Metódy analýzy série dynamík

Hlavné etapy štatistickej štúdie

Základné pravidlá pre zostavenie tabuliek

Späť na obsah: Štatistika

2019 @ edudocs.pro