border=0


border=0

Požiadavky na zákony o štátnej správe

Jednou z najdôležitejších podmienok právnej sily právneho aktu je jeho súlad so stanovenými požiadavkami na právny obsah a postup jeho zverejnenia, t. požiadavky zákonnosti riadiacich aktov. Vzhľadom na tento problém a na základe jeho pokrytia v administratívnej literatúre môžeme rozlíšiť tri hlavné skupiny požiadaviek:

1. Všeobecné požiadavky zákonnosti , ktoré musia všetky riadiace akty spĺňať, bez ohľadu na to, ako boli vytvorené, v akej záležitosti a aké sú ich právne vlastnosti. Konkrétne ide o tieto prípady:

· Právny akt riadenia by mal vydávať v súlade so zákonom a jeho cieľmi oprávnený riadiaci orgán av rámci svojej právomoci. Toto všeobecné pravidlo vyplýva zo zákonnosti verejnej správy. Ustanovenia riadiaceho aktu nesmú byť v rozpore s ústavou Bieloruskej republiky, zákonmi, vyhláškami a vyhláškami prezidenta Bieloruskej republiky, s aktmi vyšších orgánov štátnej správy;

· Zákon o riadení nesmie porušovať práva a legitímne záujmy občanov, verejných združení, obchodných a obchodných organizácií, firiem a iných združení a združení;

· Riadiaci akt sa musí prijať striktne ustanoveným spôsobom, ako je to stanovené v príslušných regulačných aktoch alebo priamo vyplývajúce zo štruktúry riadiaceho orgánu. Napríklad prijatie aktu riadenia kolektívneho orgánu v neprítomnosti uznášaniaschopnosti, t. väčšina jej členov atď.

· Riadiaci akt musí byť právne odôvodnený, t. malo by jasne uvádzať ciele jeho uverejnenia, ako aj dôvody a právne dôsledky;

· Riadiaci akt musí byť vydaný v súlade s formou (oficiálny názov aktu) ustanovenou ústavou, platnými zákonmi alebo inými právnymi aktmi, t. s titulom odrážajúcim podstatu, s relevantnými podrobnosťami, podpismi, označujúcimi miesto a čas prijatia, výkonných umelcov, kontrolu nad výkonom atď.

2. Na niektoré úkony štátnej správy sa v závislosti od ich obsahu a účelu vzťahujú osobitné požiadavky zákonnosti (dodatočné):

· Niektoré akty sa môžu vydať iba v konkrétnom čase. Táto požiadavka má rôzne účely. V niektorých prípadoch - rýchlosť pri riešení problému (napríklad pri vydávaní rozhodnutí o odvolaní občanov), v iných - možnosť presnejšieho zohľadnenia okolností spojených s dôvodom vydania aktu (napríklad rozhodnutie o uplatnení správnych sankcií by sa nemalo vydať do dvoch mesiacov od deň zneužitia);

· Mnoho aktov sa vydáva po predchádzajúcom schválení inými štátnymi orgánmi, zainteresovanými stranami, s predchádzajúcim prijatím stanovísk príslušných orgánov;

· Jednotlivé akty sa môžu vydávať iba vo vzťahu k osobám, ktoré dosiahli určitý vek (napríklad rozhodnutie o uplatnení správnych sankcií voči porušovateľom, ktorí dosiahli 16 rokov);

· V niektorých prípadoch možno riadiace akty vydať iba vtedy, ak existujú dôvody vo forme iných právnych aktov.

Osobitné požiadavky na riadiace akty sa neobmedzujú na uvedené zoznamy. V niektorých prípadoch sa kladú osobitné požiadavky napríklad na správne akty s administratívnymi sankciami, ktoré vydávajú výkonné výbory.

3. Organizačné a technické požiadavky na akty vlády sú navrhnuté tak, aby poskytovali konkrétne operatívne a diferencované vedenie. Manažérske akty sa musia vydávať včas av tých záležitostiach, ktoré si v súčasnosti vyžadujú právne riešenie; v súlade s charakteristikami sektorov a sfér vlády, špecifiká úloh rôznych vládnych orgánov a úradníkov.

Akt manažmentu by mal byť napísaný stručným, jasným a zrozumiteľným jazykom; nemalo by obsahovať ustanovenia, ktoré sa naň priamo nevzťahujú alebo ktoré umožňujú nejednoznačný výklad. Jeho gramatický dizajn by mal byť dokonalý, akékoľvek chyby môžu skresliť jeho význam.

Text aktu by sa mal spravidla vytlačiť. Písomné akty sú osobitným typom úradných dokumentov av niektorých prípadoch sa musia vyhotoviť na osobitných tlačivách, tlačivách, mať zreteľné výtlačky pečiatok a pečatí.

Toto sú základné požiadavky na riadiace akty. Ak dôjde k porušeniu pri vydávaní aktov, potom sa v závislosti od stupňa a povahy porušenia poruší riadiaci akt. Takéto činy sa zvyčajne delia na sporné a nepodstatné.

Právne úkony riadenia, ktoré sú predmetom povinného výkonu, ale môžu ich napadnúť zainteresované orgány alebo osoby, sa označujú za neplatné .

Vo verejnej správe sa predpokladá správnosť a platnosť správnych aktov. V súlade s tým sa považuje za zákonné, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Musí sa teda splniť, pochybnosti o jeho zákonnosti nebránia jeho činnosti. Keby sa každému pochybovateľovi umožnilo nevykonať tento akt, zákonnosť by sa okamžite zrútila a vládla by anarchia.

Neplatnosť napadnutých aktov je preukázaná iba úradným spôsobom.

Vedenie konania je sporné vo forme protestu alebo sťažnosti prokurátora. Ak napríklad riadiaci orgán, ktorý považuje sťažnosť občana, považuje za opodstatnenú, rozhodne sa zrušiť napadnutý akt ako neplatný. Právo na zrušenie a pozastavenie konania patrí do právomoci vyšších vládnych orgánov. Niektoré riadiace akty môžu byť pozastavené na základe protestu prokurátora alebo občana, ktorý podáva sťažnosť.

Pozastavenie riadiaceho aktu znamená ukončenie jeho účinnosti, až kým sa neodstránia odchýlky od súčasných požiadaviek, ktoré obsahuje.

Neplatné akty štátnej správy sú nezákonné akty, ktorých právna platobná neschopnosť je taká zrejmá, že sa nedajú vynútiť, nedá sa vylúčiť nevoľnosť týchto činov (napríklad pokyny vedúceho vedúceho účtovníka na vykonávanie finančných transakcií, ktoré sú v rozpore so zákonom). Takéto činy nespôsobujú právne následky. Podriadení ich nielen vykonávajú, ale nesú plnú zodpovednosť aj za ich vykonanie.

Prečítajte si tiež:

Kontrolné právomoci štátnych zákonodarcov v oblasti verejnej správy

Štátna služba

Dátumy pre administratívne postupy

Spôsoby ochrany práv občanov

Odvolanie a protest proti rozhodnutiu v správnom prípade

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro