border=0


border=0

MERACIE VZDIALENOSTI

1. Vzdialenosť od bodu k čiare sa meria podľa dĺžky kolmice klesnutej z bodu na danú čiaru. Táto vzdialenosť sa premietne na projekčnú rovinu bez skreslenia v dvoch prípadoch:

· Ak je priamka kolmá na rovinu premietania, to znamená, keď je vyriešený druhý problém transformácie (obr. 8.2);

· Ak sú priamka a bod umiestnené v rovine rovnobežnej s rovinou premietania, to znamená, keď je vyriešený štvrtý hlavný problém (Obr. 8.3).

2. Vzdialenosť medzi dvoma priesečníkmi priamok sa premieta na rovinu výkresu bez skreslenia, keď jedna z čiar zaujme polohu kolmú na jednu z premietacích rovín, to znamená, keď sa vyrieši druhý hlavný problém transformácie (obr. 8.4).

3. Vzdialenosť medzi dvoma rovnobežnými čiarami sa premieta na rovinu premietania v skutočnej hodnote v dvoch prípadoch:

· Keď sú čiary kolmé na rovinu projekcie;

· Leží v rovine rovnobežnej s rovinou premietania, tj keď sa vyriešia druhá a štvrtá hlavná úloha (obr. 8.5 a 8.6).

4. Vzdialenosť od bodu k rovine je premietnutá na rovinu premietania bez skreslenia, keď daná rovina premieta vzhľadom na rovinu premietania, to znamená, že tretí hlavný problém bude vyriešený pri transformácii výkresu (obr. 8.7).

Obr. 8.2 Obr. 8.3

Obr. 8.4 Obr. 8.5

Obr.8.6 Obr.8.7

Prečítajte si tiež:

ROZVOJ KRYTÝCH POVRCHOV

VZÁJOMNÉ PRESKÚMANIE KRYTÝCH POVRCHOV

PRIAMY A DOTY NA PLÁNE. HLAVNÉ RIADKY NA PLÁNE.

Dve roviny v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich obsahuje čiaru kolmú na druhú rovinu.

ÚVOD

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro