border=0


border=0

Právomoci kontrolných orgánov štátnej správy v oblasti kontroly

Vládne orgány, ktoré vykonávajú priame riadenie hospodárskej, sociálno-kultúrnej a administratívno-politickej výstavby, vo veľkej miere využívajú kontrolné právomoci, ktoré im boli udelené.

V závislosti od povahy kompetencie kontrolného orgánu, rozsahu jeho právomoci a kontroly je možné rozdeliť kontrolu:

· Všeobecne;

· Oddelenie (v rámci oddelenia);

· Odbor.

Široké kontrolné funkcie všeobecného charakteru vykonáva Rada ministrov Bieloruskej republiky, ako aj miestne výkonné a správne orgány (výkonné výbory).

Rada ministrov Bieloruskej republiky tak pri plnení rozsahu riadiacich zodpovedností, ktoré jej ukladá ústava Bieloruskej republiky a zákon o Rade ministrov Bieloruskej republiky, systematicky monitoruje činnosť ministerstiev, štátnych výborov a iných podriadených orgánov. V súlade s článkom 14 vyššie uvedeného zákona Rada ministrov prijíma opatrenia na zabezpečenie toho, aby republikánske riadiace orgány, ktoré sú mu podriadené, plne využívali práva a právomoci, ktoré im boli udelené, na plnenie svojich úloh a vykonávanie svojich funkcií, na nezávislé rozhodnutie týkajúce sa ich správa problémov. Rada ministrov má právo odvolať akty ministerstiev, štátnych výborov a iných podriadených republikánskych orgánov. Za neplnenie alebo nesprávne vykonanie Ústavy Bieloruskej republiky, zákonov, aktov prezidenta Bieloruskej republiky, rozhodnutí Rady ministrov, príkazov predsedu vlády, úradných povinností, Rady ministrov ukladá disciplinárne sankcie ministrom, predsedom ďalších vládnych orgánov republiky a tiež ich zástupcom ,

Rada ministrov dohliada na činnosť miestnych výkonných a správnych orgánov v záležitostiach patriacich do jej pôsobnosti, organizuje kontrolu nad ich vykonávaním ústavy, zákonov, aktov prezidenta, iných regulačných právnych aktov, prijíma a počúva správy a informácie o týchto záležitostiach a prijíma príslušné rozhodnutia.

Výkonné výbory vykonávajú štátnu kontrolu na území miestnej rady poslancov na ochranu atmosférického vzduchu, vody, lesov, nerastných surovín, voľne žijúcich živočíchov a taktiež predmetov obecného majetku spôsobom ustanoveným zákonom.

Prečítajte si tiež:

Preskúmanie zainteresovaných strán

Vykonávanie správneho práva

Začiatok administratívneho procesu

Pojem správny delikt a jeho znaky

Kontrolné právomoci prezidenta Bieloruskej republiky v oblasti verejnej správy

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro