border=0


border=0

RIADKY NAJVÄČŠEJ OBLOŽKY PLÁNU K PLÁNOM PROJEKTOV

Rovná čiara ležiaca v rovine všeobecnej polohy a kolmá na vodorovnú čiaru alebo stopu roviny sa nazýva čiara najväčšieho sklonu roviny k zodpovedajúcej projekčnej rovine.

Čiary s najväčším sklonom roviny a k horizontálnym a čelným rovinám výčnelkov sú znázornené na obrázkoch 3.9a a 3.9b, 3.10a a 3.10b.

Obr.3.9a Obr.3.9b Obr.3.10a Obr.3.10b

Obrázok 3.11 zobrazuje príklad priamky najväčšieho sklonu roviny definovanej plochým obrázkom - rovnobežník ABCD (priamka m) - vzhľadom na horizontálnu priemetnú rovinu pi. Konštrukcia je zrejmá z výkresu.

Obrázok 3.11

Pretože čiara najväčšieho sklonu je kolmá na zodpovedajúcu vodorovnú čiaru danej roviny, je zrejmé, že pri použití iba jednej čiary - vodorovnej čiary roviny vzhľadom na konkrétnu projekčnú rovinu, je možné určiť rovinu vo všeobecnej polohe v priestore. Na obrázku 3.12 je rovina b daná priamkou najväčšieho sklonu k čelnej rovine projekcií - priamka n. Druhou čiarou je v tomto prípade predná línia f, ktorá môže byť vedená ktorýmkoľvek bodom priamky l najväčšieho sklonu tejto roviny.

Obr. 3.12

Referencie: Gordon V.O. a kol., Course of NG, 1988: str. 32-37; 42-49; 62-64. Frolov S.A. N.G., 1983: str. 34-42.


Prečítajte si tiež:

SEKCIA POVRCHU PROJEKTUJÚCOU PLÁNOM A PRIAMYM RIADKOM

PRIAME LINKY TRACKS

TYPY POLAHÓNOV

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro