border=0


border=0

Úloha právnej služby pri posilňovaní právneho štátu

Právne služby vo veľkej miere prispievajú k právnej práci vo vláde.

Dekrétom č. 365 z 22. marca 2000 Rada ministrov Bieloruskej republiky schválila vzorový predpis o právnej správe (odbor), generálny právny zástupca.

Právna služba:

· Predkladá návrhy na prípravu av prípade potreby sa podieľa na implementácii opatrení zameraných na odstránenie príčin a podmienok, ktoré prispievajú k porušovaniu zákona pri činnosti vlády;

· Spolu s ostatnými štruktúrnymi jednotkami posudzuje sťažnosti, žiadosti a ďalšie odvolania, ktoré naznačujú porušenie zákona v činnosti štátneho orgánu a jeho podriadených (nižších) orgánov, podnikov, inštitúcií a organizácií, zúčastňuje sa na skúmaní materiálov na základe výsledkov inšpekcií, auditov, súpisov , vydáva právne stanoviská k zisteným porušeniam;

· Poskytuje organizačnú a metodickú podporu normalizačným činnostiam;

· V mene manažmentu spolu s ostatnými štruktúrnymi jednotkami analyzuje publikácie (prejavy) v médiách týkajúce sa právnych záležitostí činnosti štátneho orgánu a predkladá manažmentu príslušné návrhy.

Právna služba vypracúva odporúčania, ako aj návrhy regulačných právnych aktov zamerané na zvýšenie efektívnosti právnej práce v štátnom orgáne; zúčastňuje sa na príprave návrhov na zlepšenie systému riadenia; určenie práv a povinností štrukturálnych odborov a funkcionárov; zúčastňuje sa na opatreniach na zlepšenie právnych znalostí zamestnancov organizácie a jej podriadených (nižších) orgánov, podnikov, inštitúcií a organizácií; na žiadosť zamestnancov im pomáha pri hľadaní potrebných regulačných právnych a iných právnych aktov, pri vysvetlení ustanovení týchto aktov, ak je to potrebné, v súlade s požiadavkami vykonáva systematické evidencie prichádzajúcich legislatívnych aktov, ako aj regulačných právnych aktov vydaných samotným štátnym orgánom, podporuje ich pri kontrole stav.

Právne oddelenie, právny poradca štátneho orgánu má právo:

· Prioritne prijímať normatívne právne akty, ktoré prijal štátny orgán na zoznámenie, použitie v práci a systematické účtovníctvo;

· Vyžiadať si a dostať od úradníkov dokumenty právnej povahy a ďalšie informácie potrebné na výkon funkcií pridelených právnemu oddeleniu, právnemu poradcovi;

· Zúčastňovať sa na prevádzkových stretnutiach;

· V mene vedúceho alebo jeho zástupcov, ako aj so súhlasom vedúcich štruktúrnych odborov, aby prilákali svojich zamestnancov na prípravu návrhov normatívnych právnych a iných právnych aktov a vykonávanie ďalších činností súvisiacich s normalizačnými činnosťami a organizáciou právnej práce;

· Vrátiť exekútorom na preskúmanie návrhy normatívnych právnych aktov a iné dokumenty, ktoré sú slabo pripravené a sú v rozpore so súčasnou legislatívou, vypracovať potrebné závery a osvedčenia o odstránení odhalených porušení a tiež na príkaz vedúceho dokončiť tieto projekty nezávisle alebo spolu so štrukturálnymi jednotkami;

· Overovať dodržiavanie právnych predpisov v podriadených (nižších) orgánoch, podnikoch, inštitúciách a organizáciách, ako aj v iných podnikoch, inštitúciách a organizáciách v záležitostiach v pôsobnosti štátneho orgánu.

Právny odbor, právny poradca je priamo podriadený vedúcemu príslušného štátneho orgánu alebo jednému z jeho zástupcov. Na čele právneho oddelenia je vedúci.

Je dôležité zdôrazniť, že návrhy regulačných a iných právnych aktov musí schváliť vedúci právneho oddelenia, právny poradca, predtým, ako sa predložia vedeniu štátneho orgánu na podpis.

V prípade nesúladu s legislatívou návrhu normatívnych a iných právnych aktov predložených na podpis vedeniu štátneho orgánu, vedúceho právneho odboru, právny poradca návrh schváli s pripomienkami, ktoré sú priložené k návrhu.

Ak dôjde k porušeniu zákona pri činnosti štátneho orgánu a jeho funkcionárov, vedúci právneho oddelenia, právny poradca, je povinný to bezodkladne oznámiť vedeniu štátneho orgánu a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie.

Prečítajte si tiež:

Súdna kontrola zákonnosti verejnej správy

Rada ministrov Bieloruskej republiky

Mechanizmus administratívnej regulácie a jeho prvky

Príprava správneho prípadu na zváženie

Práva a povinnosti zainteresovaných strán

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro