border=0


border=0

Prednáškový kurz DESIGN GEOMETRY

Deskriptívna geometria (zhrnutie hlavných častí predmetu): Manuál pre študentov inžinierskych špecialít. Autor: Morozov S.A.

 1. ÚVOD

 2. OKRUH GASPARA MONJA ALEBO INTEGROVANÝ VÝKRES

 3. PRIAME LINKY TRACKS

 4. Stopy roviny sú priesečníky roviny s projekčnými rovinami.

 5. PLÁNY VŠEOBECNÝCH A SÚKROMNÝCH SITUÁCIÍ V PRIESTOROCH.

 6. PRIAMY A DOTY NA PLÁNE. HLAVNÉ RIADKY NA PLÁNE.

 7. RIADKY NAJVÄČŠEJ OBLOŽKY PLÁNU K PLÁNOM PROJEKTOV

 8. VZÁJOMNÁ PARALELITA PRIAMYHO A PLÁNU.

 9. VZÁJOMNÁ PARALELITA DVOCH PLÁNOV

 10. VZÁJOMNÝ PRIEBEH PRIAMY A PLÁNOV.

 11. VZÁJOMNÝ PRIEBEH DVERÝCH PLÁNOV

 12. VZÁJOMNÝ PRIEBEH PLÁNOV PODĽA NÁKLADOV.

 13. MULTIPLAYER IMAGE

 14. TYPY POLAHÓNOV

 15. Priesečník mnohostenu všeobecnou rovinou

 16. METÓDY TRANSFORMÁCIE INTEGROVANÉHO VÝKRESU

 17. SPÔSOB ZAVEDENIA NOVÝCH PROJEKČNÝCH PLÁNOV

 18. KONŠTRUKCIA OBRÁZKOV OBRÁZKOV NA DEFINOVANÝ SMER

 19. SPÔSOB ROTÁCIE PRI SMERNOM PROJEKTOVANÍ

 20. SPÔSOB OTOČENIA V RÁMCI ÚROVNI

 21. SPÔSOB POHYBU PLAVIDLA

 22. VZÁJOMNÁ ZÁVÄZKA PRIAMYCH A PLÁNOV

 23. Znak kolmosti priamky a roviny na výkrese.

 24. Dve čiary v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich leží v rovine kolmej na druhú čiaru.

 25. Dve roviny v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich obsahuje čiaru kolmú na druhú rovinu.

 26. METRICKÉ ÚLOHY A METÓDY ICH RIEŠENIA

 27. RIEŠENIE METRICKÝCH PROBLÉMOV VŠEOBECNÝM POHĽADOM

 28. RIEŠENIE METRICKÝCH PROBLÉMOV METÓDAM TRANSFORMÁCIE INTEGROVANÉHO VÝKRESU

 29. MERACIE VZDIALENOSTI

 30. MERANIE ÚHLU

 31. PLOCHÉ KRYTINY

 32. PROJEKTOVANIE KRIVOVÝCH RIADKOV

 33. ZVLÁŠTNE BODY ZARIADENIA

 34. SURFACE

 35. SPÔSOBY VZDELÁVANIA A ÚLOHY OBRÁBANÝCH POVRCHOV

 36. LINEÁRNE POVRCHY

 37. POVRCH OTÁČANIA

 38. POVRCHY URČENÉ RÁMOM

 39. DRUHÉ PONUKY OBJEDNÁVKY

 40. NIEKTORÉ VLASTNOSTI DRUHÝCH OBJEDNÁVKOVÝCH POVRCHOV

 41. SEKCIA POVRCHU PROJEKTUJÚCOU PLÁNOM A PRIAMYM RIADKOM

 42. CONIC SEKCIA

 43. PRIAMY PRERUŠENIE S KRYTÝM POVRCHOM

 44. VZÁJOMNÉ PRESKÚMANIE KRYTÝCH POVRCHOV

 45. VZÁJOMNÝ PRIEBEH DRUHÝCH POVRCHOV OBJEDNÁVKY

 46. ROZVOJ KRYTÝCH POVRCHOV

 47. AXONOMETRICKÉ PROJEKTY

 48. ORTHOGONÁLNE AXONOMETRIE

 49. ŠTANDARDNÉ AXONOMETRICKÉ PROJEKTY

 50. ZOBRAZENIE OKRUHU V KOORDINOVEJ PLÁNE IZOMETRICKÉHO PROJEKCIE

 51. Nakreslite dotyčnice na ploché zakrivené čiary.

 52. Roviny a čiary dotýkajúce sa zakriveného povrchu v danom bode

 53. OBRÁZKY POVRCHU NA TOMTO BODE

 54. VZÁJOMNÝ DOTYK Z OBRÁBANÝCH POVRCHOV

 55. KONŠTRUKCIA GEOMETRICKÝCH MIEST A ICH POUŽITIE NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

2019 @ edudocs.pro