border=0


border=0

Pojem a druhy oslobodenia od trestu

Účelom trestného stíhania nie je sledovanie odplaty (odplaty) pre zločinca. Hlavným cieľom trestu je obnoviť sociálnu spravodlivosť, napraviť páchateľa a zabrániť spáchaniu nových trestných činov. Ak je dosiahnutie týchto humánnych cieľov možné bez uplatnenia prísnych opatrení trestného práva, zákon dáva súdu právo zmierniť osud odsúdenej osoby až do úplného prepustenia z výkonu trestu.

Výnimka z trestu znamená odmietnutie štátu uplatniť alebo ďalej uplatňovať na vinníka donucovacie opatrenia ustanovené v trestnom práve, ktoré obsahujú obsah trestu, ktorý mu bol uložený.

Dôvody tohto vydania sa môžu líšiť. Najmä sa povoľuje, ak sa uznáva, že na účely jeho opravy nie je potrebné, aby osoba úplne vykonala trest uložený súdom, alebo ak existujú okolnosti naznačujúce neprimeranosť alebo nemožnosť uloženia trestu (napríklad závažná choroba). V niektorých prípadoch je možné nahradiť nezabezpečenú časť vety miernejším typom trestu.

Výnimku z trestu, ako aj zmiernenie uloženého trestu, súd (okrem výnimky z trestu alebo zmiernenia trestu na základe činu amnestie alebo milosti) uplatní súd v prípadoch a spôsobom ustanoveným trestným právom.

Hmotným základom pre oslobodenie od trestu je strata alebo významné zníženie verejného nebezpečenstva osoby, ktorá sa dopustila trestného činu. Tento spoločný dôvod je konkretizovaný a podrobný vo vzťahu k určitým druhom oslobodenia od trestu.

Súčasný trestný zákon v Ch. 12 „Uvoľnenie z trestu“ a kap. 14 „Funkcie trestnoprávnej zodpovednosti a trestania maloletých“ stanovuje:

- podmienečné prepustenie z výkonu trestu (články 79 a 93);

- nahradenie nezabezpečenej časti trestu miernejším typom trestu (článok 80);

- výnimka z trestu v súvislosti s chorobou (článok 81);

- výnimka z trestu v súvislosti so zmenou situácie (článok 80-1);

- odloženie výkonu trestu tehotným ženám a ženám s malými deťmi (článok 82);

- výnimka z výkonu trestu v súvislosti s uplynutím premlčacej lehoty (články 83 a 94);

- prepustenie maloletých z trestu použitím povinných vzdelávacích opatrení (časť 1 článku 92) alebo umiestnením do špeciálnej vzdelávacej alebo lekársko-vzdelávacej inštitúcie (článok 2 časť 2).

Osoby odsúdené za páchanie trestných činov môžu byť prepustené z trestu amnestiou alebo milosťou (články 84 - 85 Trestného zákona).

Jedným z osobitných druhov podmienečného prepustenia z výkonu trestu je podľa jeho právnej povahy podmienečné odsúdenie.

Výnimka z trestu nie je rovnaká ako výnimka z trestnej zodpovednosti. Oslobodenie od trestnej zodpovednosti znamená oslobodenie nielen od potrestania, ale aj od nedôvernosti (odsúdenia) osoby súdom v súdnom rozhodnutí. Uloženie takého trestu, ktorý predchádza prepusteniu z trestu, už naznačuje čiastočné vykonanie trestnej zodpovednosti. Účelom inštitúcie oslobodenia od trestu je podnietiť proces opravy odsúdených a vylúčiť prípady výkonu trestu za okolností, keď to nie je praktické alebo keď jeho použitie nie je možné. Výnimka z trestnoprávnej zodpovednosti sa vykonáva v skorších fázach trestného konania a spravidla v situácii, keď osoba, ktorá sa dopustila prvého trestného činu menšej závažnosti, prostredníctvom aktívneho konania preukázala svoju ochotu napraviť sa a odčiniť svoju vinu.

Prečítajte si tiež:

Pojem a význam objektívnej stránky trestného činu

Motív a účel trestného činu

Ciele trestu

Predmet zločinu

Výnimka z trestu pre chorobu

Späť na obsah: Ruské trestné právo

2019 @ edudocs.pro