border=0


border=0

Oslobodenie od trestnej zodpovednosti v súvislosti s uplynutím premlčacej lehoty

Predpísanie znamená uplynutie zákonných lehôt po spáchaní trestného činu, v dôsledku čoho osoba nie je trestne zodpovedná. Možnosť trestného stíhania pre trestný čin neexistuje donekonečna, jeho obmedzenie na určité obdobia sa vysvetľuje množstvom dôvodov. Medzi ne patrí zníženie účinnosti vystavenia trestného práva po značnom čase, strata dôkazov o trestnom čine v priebehu času atď. V priebehu času sa osoba, ktorá sa dopustila trestného činu, môže stať uznávanou osobou, a preto sa v takýchto prípadoch stáva trestnoprávny vplyv nemá zmysel, pretože nie je nikto, kto by to napravil.

Dôvody oslobodenia od trestnej zodpovednosti v súvislosti s uplynutím premlčacej lehoty sú: 1) strata alebo významné zníženie verejného nebezpečenstva osoby, ktorá sa dopustila trestného činu; 2) spáchanie trestného činu akejkoľvek kategórie závažnosti.

Oslobodenie od trestnej zodpovednosti z dôvodu uplynutia premlčacej lehoty sa uskutoční iba so súhlasom osoby na takéto oslobodenie, ak proti tomu osoba vznesie námietky, potom konanie pokračuje obvyklým spôsobom.

Ak premlčacia lehota uplynie v štádiu súdneho konania, súd ukončí súdne konanie a rozhodne o odsúdení s prepustením odsúdenej osoby z trestu (časť 8 článku 302 trestného poriadku).

V súlade s časťou 1 čl. 78 Trestného zákona je osoba oslobodená od trestnoprávnej zodpovednosti, ak od dátumu spáchania trestného činu uplynula táto lehota:

1) 2 roky po spáchaní menej závažného trestného činu;

2) 6 rokov po spáchaní trestného činu miernej závažnosti;

3) 10 rokov po spáchaní závažného trestného činu;

4) 15 rokov po spáchaní obzvlášť závažného trestného činu.

Premlčacia doba sa počíta odo dňa, keď bol trestný čin spáchaný, až do právoplatnosti súdneho rozhodnutia. Dňom spáchania trestného činu je čas vykonania spoločensky nebezpečného konania (nečinnosti), bez ohľadu na to, kedy k dôsledkom došlo (článok 2 ods. 2 Trestného zákona). Dňom spáchania pokračujúceho trestného činu na výpočet premlčacej lehoty je čas, kedy trestný čin skutočne skončil, t.j. ukončenie spáchania trestného činu podľa vlastného uváženia alebo bez ohľadu na vôľu páchateľa (priznanie; smrť nespôsobilého rodiča, z ktorého výživného sa daná osoba vyhýbala; zadržanie osoby atď.).

Predpis na pokračujúci trestný čin začína plynúť od dátumu posledného aktu, ktorý je súčasťou pokračujúceho trestného činu.

Keď sa osoba dopustí nového trestného činu, premlčacia lehota pre každý trestný čin plynie nezávisle.

Trestný zákon ustanovuje pozastavenie premlčania, ak sa osoba, ktorá sa dopustila trestného činu, vyhýba vyšetrovaniu alebo súdu. V takom prípade sa premlčacia lehota obnoví od zadržania určenej osoby alebo od jej priznania. Podvodné konanie je úmyselné konanie, ktorého cieľom je vyhnúť sa trestnej zodpovednosti (zmena bydliska, priezvisko, vzhľad atď.). Takéto úniky nie sú zvyčajne trestné, hoci útek z väzby, aby sa zabránilo trestnej zodpovednosti, je trestným činom. V takom prípade neplatí premlčacia lehota pre prvý trestný čin, počas ktorého bola osoba zadržaná vo väzbe, a obnovenie jej priebehu sa začína momentom zadržania osoby alebo jej dobrovoľného vystúpenia.

O otázke uplatňovania premlčacej lehoty na osobu, ktorá sa dopustila trestného činu, za ktorý možno uložiť trest smrti alebo doživotného väzenia, rozhoduje súd. Obzvlášť závažné obmedzenia týchto zločinov sú stanovené na 15 rokov. To znamená, že v tomto období neexistujú obmedzenia týkajúce sa trestu smrti alebo doživotného väzenia. Po uplynutí 15-ročnej premlčacej lehoty súd v každom prípade rozhodne o možnosti alebo nemožnosti uplatniť premlčanie na osobu, ktorá je vinná z trestného činu, za ktorý možno uložiť trest smrti alebo doživotného väzenia. Ak súd nepovažuje za možné oslobodiť túto osobu od trestnoprávnej zodpovednosti v súvislosti s uplynutím premlčacej lehoty, trest smrti a trest odňatia slobody na doživotie sa neuplatňujú. Ak teda osoba, ktorá spáchala uvedený trestný čin, nebola postavená na trestnú zodpovednosť v rámci premlčacej lehoty, zostáva jej možnosť postaviť pred súd kedykoľvek po uplynutí uvedenej lehoty.

Pre osoby, ktoré sa dopustili trestných činov proti mieru a bezpečnosti ľudstva ustanovených v čl. 353, 356-358 Trestného zákona, premlčacia doba neplatí (časť 5 článku 78 Trestného zákona). Toto ustanovenie Trestného zákona je založené na medzinárodných právnych normách (Medzinárodný dohovor o nepoužívaní premlčacej lehoty vo vzťahu k vojnovým zločinom a zločinom proti ľudskosti z roku 1968, atď.), Podľa ktorého sa trestné činy proti mieru a ľudskosti, vojnové zločiny, premlčacia doba nevzťahujú.

Prečítajte si tiež:

Činnosť trestného práva vo vesmíre

odpustenie

Vymedzenie trestných činov z iných trestných činov

Zdravie ako povinný prvok trestného činu. Kritériá šialenstva. Osobitné podmienky nevylučujúce rozum

Pojem a druhy jediného trestného činu

Späť na obsah: Ruské trestné právo

2019 @ edudocs.pro