border=0


border=0

Náklady na zoskupovanie v závislosti od spôsobu zahrnutia do nákladov na hotové výrobky

V závislosti od spôsobu zahrnutia nákladov do nákladov na hotové výrobky rozlišujte:

1) priame náklady (zahŕňajú sa do nákladov priamymi metódami) - jedná sa o náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s konkrétnym výrobkom, a preto sa môžu okamžite odpisovať na náklady na tento výrobok - jedná sa o náklady na suroviny, základný plat, náklady na špeciálne nástroje a podobne;

2) nepriame náklady (zahrnuté do nákladov nepriamymi metódami) - jedná sa spravidla o také náklady, ktoré vznikajú naraz v rámci celého podniku, divízie alebo všetkých druhov výrobkov, a preto vyvstáva otázka, ako sa tieto náklady rozdelia medzi všetky druhy výrobkov. V tomto prípade sa používajú nepriame metódy. Pri účtovaní sa tieto náklady vypočítavajú na samostatných účtoch a rozdeľujú sa medzi druhy výrobkov na základe výsledkov vykazovaného obdobia v pomere k akejkoľvek základni:

- v pomere k nákladom na materiál (rozdeľujú sa napríklad napríklad náklady na dopravu a obstarávanie);

- v pomere k základnému platu výrobných pracovníkov (týmto spôsobom sa rozdeľujú náklady na údržbu a prevádzku zariadení, náklady na dielne a továrne);

- v pomere k distribuovaným výrobným nákladom nevýrobných nákladov;

- v pomere k vypočítanému koeficientu stroj-hodiny (alebo strojové hodiny);

- v pomere k podielu na tržbách atď.

V tomto prípade sa priame náklady vypočítavajú okamžite na výrobok a nepriame náklady sa zahŕňajú do nákladov prostredníctvom stanoveného štandardu vo vzťahu k akejkoľvek základni. Norma pre nepriame náklady (často nazývaná „percento režijných nákladov“) je spravidla stanovená na úrovni skutočných hodnôt za minulé časové obdobie, ale môže sa vypočítať na základe predtým vypracovaných plánovaných odhadov - ( ):

, (84)

kde i je typ režijných nákladov.

Pri výpočte nákladov na výrobnú jednotku sa táto norma berie do úvahy distribučnej základne výrobku:

KR ed = BR ed · , (85)

where BR ed - distribučná základňa produktu;

Spravidla sa verí, že všetky variabilné náklady sú priame a všetky konštantné sú nepriame, nie je to však úplne pravda. Ak vzniknú fixné náklady v súvislosti s konkrétnym typom výrobku, potom sú priame, alebo napríklad v dielni sa vyrába iba jeden názov produktu, potom všetky náklady na RSEO a dielňu sú tiež priamymi nákladmi.

Prečítajte si tiež:

Všeobecné charakteristiky výsledkov výroby

Zoskupovanie podľa nákladových prvkov

Koncepcia a typy podnikov

Vnútorné a vonkajšie prostredie podniku

Oceňovanie dlhodobého majetku

Späť na obsah: EKONOMIKA PODNIKU

2019 @ edudocs.pro