border=0


border=0

Oddelenie (vnútropodnikové) riadenie

Rezortnú kontrolu vykonávajú samotní vedúci sektorových vládnych orgánov, ako aj inštitúcie a podniky v rámci tohto systému (oddelenia, inštitúcie, podniky).

Základom rezortnej kontroly je to, že overovanie vykonávania a kontroly sú predovšetkým funkciami vedúcich riadiacich orgánov, inštitúcií a podnikov, prvkami ich riadenia.

Oddelená kontrola má spravidla formu inšpekcií alebo auditov.

Inšpekcie sa vykonávajú počas vykonávania úloh a pokynov riadiacich orgánov.

Audity potvrdzujú zákonnosť a primeranosť vynakladania peňazí a materiálnych hodnôt.

Na základe výsledkov inšpekcií a auditov sa vypracovávajú akty alebo memorandá. O výsledkoch inšpekcií a auditov sa diskutuje o majetku zamestnancov inštitúcií a podnikov a orgány vykonávajúce audit potom prijmú konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Mimoriadny význam má oddelenie v systéme ministerstiev a ministerstiev. Organizačná práca ministerstva je založená na overovaní vykonávania, kontrole presného plnenia úloh a správnom riešení úloh pridelených tomuto orgánu.

Dôležitou organizačnou formou výkonných a administratívnych činností ministerstva je usmerňovanie, odchádzanie zamestnancov ministerstva priamo do terénu a riešenie problémov s účasťou kolektívov, rozsiahla výmena skúseností.

Formy a metódy kontroly závisia od rozsahu činnosti každého ministerstva. V závislosti od toho sa v systéme ministerstva a oddelenia vyvíja systém vnútropodnikovej kontroly a medzi väzbami v ich prístroji sú rozdelené kontrolné právomoci.

Kontrola rezortu je neoddeliteľne spojená s úlohami pridelenými každému ministerstvu alebo ministerstvu, ako aj s ich väzbami. Rezortná kontrola je z hľadiska svojho obsahu rozdelená na všeobecnú kontrolu (overenie celej práce konkrétneho orgánu, inštitúcie) a špeciálnu (overenie samostatnej oblasti práce konkrétneho orgánu, inštitúcie).

Kontrola rezortov je teda po prvé neoddeliteľnou súčasťou riadenia. Kontrolné právomoci príslušných orgánov a úradníkov sa spravidla upravujú v aktoch, ktoré vymedzujú právomoci tohto orgánu. Po druhé, rezortná kontrola súvisí so štátnymi právomocami osôb, ktoré audit zorganizovali alebo priamo vykonali, takže počas kontroly sa rozhoduje o zrušení, zmene alebo pozastavení riadiaceho aktu alebo iného právneho úkonu. Po tretie, organizácia kontroly oddelenia umožňuje orgánu vykonávajúcemu audit zasahovať do činností kontrolovaného objektu a rýchlo odstrániť príčiny nedostatkov.

Prečítajte si tiež:

Systém vlády, princípy jeho konštrukcie

Pojem a zásady administratívneho procesu

Štátny orgán

Prokuratúra vo verejnej správe

Právne postavenie účastníkov správneho konania

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro