border=0


border=0

Správne delikty

Posúdenie prípadu je najdôležitejšou fázou správneho konania, pretože jeho úlohou je overovať, právne posudzovať všetky okolnosti prípadu a rozhodovať o ňom. Pred prípravou na priame preskúmanie veci sudca v prípravnej fáze zistí nasledujúce otázky:

· Či sa posudzovanie tohto prípadu týka ich kompetencií;

· Či existujú okolnosti, ktoré vylučujú administratívny proces;

· Či je protokol o správnom delikte vypracovaný správne;

· Či je v prípade dostatok materiálu;

· Či existujú petície a výzvy;

· Či boli účastníci procesu informovaní o čase a mieste vypočutia.

Ustanovuje sa článok 11 ods. 2 PIKoAP podmienky posudzovania správneho prípadu. Celková lehota na zváženie prípadu je pätnásť dní odo dňa prijatia sudcom, úradníkom oprávneným posúdiť prípad, protokolom a inými materiálmi.

Prípad správneho deliktu, ktorého spáchanie má za následok administratívne zadržanie alebo vyhostenie, sa posudzuje v deň prijatia zápisnice a iných materiálov prípadu, najneskôr však do štyridsiatich ôsmich hodín od okamihu administratívneho zadržania jednotlivca v prípade, že sa toto zadržanie uskutočnilo a zistila sa totožnosť zadržaného.

Prípad správneho deliktu sa posudzuje v mieste jeho spáchania. Na žiadosť osoby, ktorej sa konanie týka, sa prípad môže posúdiť v mieste bydliska osoby. Výnimky zo všeobecného pravidla sa ustanovujú pri posudzovaní prípadov, v ktorých sa viedlo správne vyšetrovanie (v mieste vyšetrovacieho orgánu), prípadov kriminality mladistvých (v mieste bydliska osoby, ktorá je predmetom konania), prípadov administratívnych trestných činov zahŕňajúcich pozbavenie práva viesť vozidlo prostriedky (v mieste registrácie prepravy).

Posúdenie prípadu správneho deliktu sa môže pozastaviť: po vymenovaní skúšky - počas trvania skúšky; v prípade straty právnej spôsobilosti fyzickou osobou - do vymenovania zástupcu; v prípade choroby alebo ak existujú iné platné dôvody a ak osoba nepodala návrh na posúdenie prípadu v prípade jej neprítomnosti. V prípade, že dôvody na jeho pozastavenie pominuli, obnoví sa posudzovanie prípadu.

Sudca, úradník, ktorý vedie administratívne konanie, v prípade nedodržania požiadaviek na formu alebo obsah protokolu alebo priložených materiálov do piatich dní, vráti prípad orgánu, ktorý ho poslal na posúdenie. Po odstránení nedostatkov môže byť prípad opäť odoslaný do tela, ktoré vykonáva proces. Termín v tomto prípade sa počíta odo dňa, keď bol prípad znovu prijatý.

Sudca, úradník, ktorý vedie konanie, usmerňuje prípad na súdnu právomoc, ak sa preukáže, že jeho posúdenie nepatrí do ich právomoci.

Pri posudzovaní prípadu je povinná účasť fyzickej osoby, v súvislosti s ktorou sa proces vedie, zákonných zástupcov maloletej osoby alebo právne nespôsobilej osoby. Prípad sa môže posúdiť bez ich účasti, ak:

· Jednotlivec sa uznáva vinným alebo požiada o písomné preskúmanie prípadu v jeho neprítomnosti;

· Riadne notifikovaný individuálny a právny zástupca, vyhýbaniu sa účasti na procese a nie je možné vykonať jeho vedenie. Ak sa obhajca neobjaví, prerokovanie veci sa odloží, ale nie viac ako o päť dní.

Účasť zástupcu právnickej osoby, ak Kódex správnych deliktov ustanovuje administratívnu zodpovednosť, je povinná, pokiaľ sa neobjaví vystúpenia alebo nevyžiada právnickú osobu písomne, aby prípad posúdila bez jeho zástupcu.

Na posudzovaní prípadu sa môžu zúčastniť aj ďalší účastníci správneho konania, ak sudca alebo úradník považuje ich účasť za potrebnú.

Priame súdne konanie v prípade správneho deliktu so sebou nesie osobitné právne bremeno, pretože v tomto štádiu sa veci samé vyriešia. Poradie pri posudzovaní prípadu je spáchanie určitých procesných úkonov vykonaných v logickom poradí. Najprv je oznámené, kto zvažuje prípad, ktorý prípad je predmetom posúdenia, kto a na základe ktorého práva je daná administratívna zodpovednosť. Ďalej sa preukáže skutočnosť, že sa zúčastnili všetky osoby zúčastnené na tomto konaní, overujú sa právomoci zákonných zástupcov fyzickej alebo právnickej osoby, obhajca a zástupca. Zisťuje sa, či sú účastníci konania informovaní, objasňujú sa dôvody, prečo sa nedostavili, a či sa v prípade neprítomnosti týchto osôb prípad posúdi, alebo sa odloží posúdenie prípadu. Účastníkom procesu sa vysvetlia ich práva a povinnosti; Do úvahy sa berú čakajúce výzvy a petície (článok 11.5 PIKoAP).

Predsedajúci kolegiálny orgán alebo sudca je povinný zistiť:

· Či bol spáchaný správny delikt;

· Či je daný jednotlivec vinný z jeho provízie;

· Či je fyzická osoba predmetom administratívnej zodpovednosti;

· Či existujú okolnosti zmierňujúce a priťažujúce zodpovednosť;

· Či škoda spôsobená administratívnym priestupkom;

· Či je právnická osoba vinná z priestupku v správnom konaní;

· Či právnická osoba podlieha administratívnej zodpovednosti, ak správny poriadok pre tento trestný čin stanovuje správnu zodpovednosť právnickej osoby.

Do úvahy sa môžu vziať aj ďalšie okolnosti dôležité pre riadne vyriešenie prípadu.

Počas posudzovania prípadu sa vyhlasuje protokol o správnom delikte a ďalšie materiály o veci. Vysvetlené sú vysvetlenia jednotlivca alebo zástupcu právnickej osoby, v súvislosti s ktorými sa konanie vedie, svedectvá iných osôb, vysvetlenia odborníka a stanovisko prokurátora. Tieto procedurálne kroky sú zamerané na zabezpečenie zásad rovnosti všetkých pred zákonom, otvorenosť, súťaž a publicita veci.

Pri posudzovaní prípadu správneho deliktu kolektívnym orgánom (na súdnom pojednávaní) sa vedie protokol. Odráža všetky procesné kroky, ktoré boli spáchané v priebehu priameho vypočutia. Protokol je dôležitým zdrojom informácií pre sudcov a úradníkov vyšších orgánov, preto jeho forma a obsah musia byť v súlade s PIKoAP (články 11.7, 11.8). Označuje:

· Miesto a dátum stretnutia;

· Čas začiatku a konca;

· Obsah prípadu;

· Názov a zloženie kolegiálneho orgánu (alebo podľa ktorého sudcu);

· Súdny úradník;

· Informácie o vystúpení osôb zúčastňujúcich sa na procese;

· Údaje o osobe, v súvislosti s ktorou proces pokračuje;

· Priebeh stretnutia;

· Petície účastníkov procesu;

· Objasnenie účastníkom procesu ich práv a povinností;

· Obsah vysvetlení, otázok a odpovedí, prejavov účastníkov procesu;

· Uvedenie rozhodnutia, vysvetlenie termínu a postupu odvolania;

· Oboznámenie sa s protokolom a objasnenie termínu na predloženie pripomienok.

Po podpísaní protokolu majú účastníci procesu právo predložiť svoje pripomienky do troch dní týkajúce sa úplnosti a správnosti jeho prípravy.

Po zvážení prípadu rozhodne súd, orgán, ktorý vedie konanie. Malo by uvádzať:

· Čas a miesto rozhodnutia;

· Priezvisko, meno, priezvisko sudcu, úradníka;

· Zloženie kolegiálneho orgánu, ktorý vydal rozhodnutie;

· Informácie o osobe, v súvislosti s ktorou proces pokračuje;

· Okolnosti zistené pri posudzovaní prípadu;

· Článok správneho poriadku, ktorým sa ustanovuje administratívna zodpovednosť;

· Odôvodnené rozhodnutie o prípade;

· Čas a postup odvolania sa proti rozhodnutiu;

· Výška majetkovej škody, načasovanie a postup na náhradu škody.

Uznesenie by malo vyriešiť problémy týkajúce sa zaistených vecí a dokumentov, ako aj vecí, ktoré boli zaistené (článok 11 ods. 9 PIKoAP).

V uznesení o správnom delikte proti zahraničným občanom alebo osobám bez štátnej príslušnosti, pri ktorých sa predpokladá vyhostenie ako trest, sa po prijatí musia vyriešiť tieto otázky: dátum ukončenia vstupu do Bieloruskej republiky; o štáte, do ktorého je cudzinec alebo osoba bez štátnej príslušnosti deportovaná; kontrolný bod cez štátnu hranicu, v ktorom sa uskutoční deportácia, dátum a čas jeho konania; o postupe a termíne vyhostenia.

Druhy rozhodnutí:

1) o uložení správnej sankcie;

2) o ukončení prípadu správneho deliktu;

3) o odovzdaní prípadových materiálov na mieste výkonu práce, aby bola disciplinárna zodpovednosť.

Rozhodnutie o uložení sankcie sa vydá, ak sa preukáže vina osoby alebo ak neexistujú okolnosti, ktoré by bránili administratívnej zodpovednosti, alebo ak neexistujú dôvody na jej prepustenie. Tento dokument obsahuje právne záväzky pre ich implementáciu tak pre páchateľa, ako aj pre vládne orgány.

Rozhodnutie v prípade správneho deliktu sa oznamuje okamžite po ukončení konania. Na žiadosť účastníka procesu sa mu odovzdá kópia rozhodnutia. Ak osoba nie je počas posudzovania prípadu neprítomná do troch dní, jej kópia musí byť odovzdaná alebo doporučeným listom.

V prípadoch strelných zbraní a streliva sa kópia rozhodnutia zašle príslušnému právnemu subjektu na informáciu a orgánu pre vnútorné záležitosti, aby zvážil, či táto osoba nemá zakázané používať strelné zbrane.

Rozhodnutie o uložení pokuty nadobúda účinnosť uplynutím lehoty na odvolanie a protest.

Prečítajte si tiež:

Opis konkrétnych administratívnych zadržiavacích opatrení

Požiadavky na zákony o štátnej správe

Právomoci prezidenta Bieloruskej republiky v oblasti výkonnej moci

Dátumy pre administratívne postupy

Kontrolné právomoci prezidenta Bieloruskej republiky v oblasti verejnej správy

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro