border=0


border=0

Absolútne a relatívne hodnoty

Výsledky štatistického pozorovania sa zaznamenávajú predovšetkým vo forme primárnych absolútnych hodnôt. Absolútna hodnota odráža úroveň vývoja tohto fenoménu.

V štatistike sú všetky absolútne hodnoty pomenované, merané v konkrétnych jednotkách (rubly, jednotky atď.) A na rozdiel od matematického konceptu absolútnej hodnoty môžu byť buď kladné alebo záporné (straty, straty atď.) ,

Absolútne hodnoty sa delia na:

  1. jednotlivec, charakterizujte veľkosť charakteristiky jednotlivých jednotiek obyvateľstva;
  2. celková charakteristika konečnej hodnoty označenia pre určitú časť populácie.

Okrem toho sa delia na:

  1. okamih - ukazujú skutočnú prítomnosť alebo úroveň javu v konkrétnom okamihu, dátume (napríklad prítomnosť zásob materiálu alebo prevádzkového kapitálu, hodnota nedokončenej výroby, počet obyvateľov atď.);
  2. interval - celkový akumulovaný výsledok za celé obdobie (objem produkcie za mesiac alebo rok, rast populácie za určité obdobie, hrubá úroda obilia za rok a za niekoľko rokov atď.). Na rozdiel od momentálneho intervalu umožňujú absolútne hodnoty ich následné sčítanie (samozrejme, ak hovoríme o rovnakom ukazovateli).

Absolútna hodnota neposkytuje úplný obraz o skúmanom fenoméne, neukazuje jeho štruktúru, vzťah medzi jednotlivými časťami a vývoj v priebehu času. Tieto funkcie vykonávajú relatívne ukazovatele.

Relatívna hodnota v štatistike je zovšeobecnený ukazovateľ, ktorý udáva numerickú mieru pomeru dvoch porovnávaných absolútnych hodnôt.

Hlavnou podmienkou správneho výpočtu relatívnej hodnoty je porovnateľnosť porovnávaných ukazovateľov a prítomnosť reálnych vzťahov medzi skúmanými javmi. Podľa spôsobu získavania relatívnych ukazovateľov sú teda deriváty vždy stanovené vo forme koeficientov, percent, ppm, prodecimilly atď.

Podľa obsahu vyjadreného kvantitatívneho pomeru sa rozlišujú tieto typy relatívnych hodnôt:

Prečítajte si tiež:

Stanovenie chyby priemeru vzorky a požadovaného počtu vzoriek

Hlavné etapy štatistickej štúdie

Priemerné indexy

Pojem a typy priemerných hodnôt použitých v štatistike

Ekonomická a štatistická analýza

Späť na obsah: Štatistika

2019 @ edudocs.pro