border=0


border=0

Miestne výkonné orgány

Miestna samospráva je forma organizácie a činnosti miestnych výkonných a správnych orgánov na riešenie problémov miestneho významu na základe národných záujmov a záujmov obyvateľov žijúcich na príslušnom území.

Systém miestnej samosprávy na území Bieloruskej republiky tvoria regionálne, okresné, mestské, mestské a vidiecke výkonné výbory, ktoré sú súčasťou jedného systému výkonných orgánov a sú orgánmi všeobecnej pôsobnosti.

Výkonný výbor sa zodpovedá a riadi vyšší výkonný a správny orgán a zodpovedá sa aj za otázky patriace do pôsobnosti miestnej rady poslancov.

Výkonný výbor :

· Pripravuje a predkladá Rade systém riadenia miestneho hospodárstva a komunálneho majetku, návrhy na organizovanie ochrany verejného poriadku a práv občanov;

· Pripravuje a predkladá Rade návrhy plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, miestnych programov a miestnych rozpočtov; prijíma opatrenia na vykonávanie plánov, programov a rozpočtov, predkladá Rade správy o ich vykonávaní;

· Spravuje majetkové a finančné zdroje Rady spôsobom a v medziach stanovených Radou;

· Predkladá Rade návrhy na založenie, reorganizáciu a likvidáciu podnikov, organizácií a inštitúcií patriacich správnemu územnému celku na základe obecného majetku;

· Vykonáva zákonom predpísanú štátnu kontrolu na príslušnom území na ochranu životného prostredia (voda, vzduch, pôda, podložie, flóra a fauna), ako aj na objekty obecného majetku;

· Určuje štruktúru a zamestnancov výkonného výboru, ním zriadené oddelenia, oddelenia a ďalšie jednotky, riadi ich a podriadené organizácie. Po dohode s príslušnými oddeleniami a úradmi vyššieho výkonného výboru (ministerstvá, odbory) vymenúva a odvoláva vedúcich oddelení, odborov a ostatných oddelení výkonného výboru;

· Riadi odbory a úrady, iné oddelenia výkonného výboru, môžu vziať do úvahy záležitosti týkajúce sa ich jurisdikcie;

· Zriaďuje komisie pre otázky svojej činnosti, určuje ich právomoci;

· Organizuje prijímanie obyvateľstva, rozhoduje o dodržiavaní práv a oprávnených záujmov občanov;

· Poskytuje potrebnú pomoc podriadeným výkonným výborom;

· Usmerňuje civilnú obranu;

· Zabezpečuje vykonávanie právnych predpisov Bieloruskej republiky o otázkach vojenskej služby;

· Rieši úlohy, ktoré mu boli zverené zákonom na organizovanie volieb a referend, na prerokovanie ďalších dôležitých otázok miestneho a republikánskeho významu, predkladá návrhy prezidentovi Bieloruskej republiky na predkladanie štátnych vyznamenaní a stimulov;

· Rieši otázky v rámci kompetencie príslušnej rady, v rámci právomocí týchto rád.

Výkonnému výboru predsedá predseda. Predsedu regionálneho výkonného výboru (mesto Minsk) vymenúva prezident Bieloruskej republiky na obdobie 5 rokov a schvaľuje ho regionálna zástupkyňa. Predsedu výkonného výboru okresného, ​​mestského, vidieckeho a vidieckeho mesta vymenúva aj prezident a schvaľuje príslušná poslanecká snemovňa.

Ak miestna rada kandidatúru na predsedníctvo neschváli, rovnakým spôsobom sa predloží ďalšia kandidatúra. Rozhodnutie prezidenta Bieloruskej republiky, predsedu vyššieho výkonného výboru o vymenovaní predsedu výkonného výboru v prípade opakovaného zamietnutia kandidatúry predsedu výkonného výboru, je konečné. Predseda príslušného výkonného výboru môže túto pozíciu zastávať najviac dva po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Predseda výkonného výboru :

· Vedie výkonný výbor, zabezpečuje jeho súčinnosť s príslušnou radou, koordinuje činnosť oddelení, úradov a ostatných oddelení výkonného výboru;

· Po dohode s vyšším výkonným a správnym orgánom menovať zástupcov, osobné zloženie výkonného výboru, tajomníka výkonného výboru;

· Zastupuje výkonný výbor pre vzťahy so Sovietmi a inými štátnymi orgánmi, orgánmi územnej verejnej správy, podnikmi, inštitúciami, organizáciami, verejnými združeniami, občanmi;

· Organizuje prácu výkonného výboru, zabezpečuje kontrolu vykonávania rozhodnutí;

· Je správca pôžičiek poskytovaných z rozpočtových a mimorozpočtových fondov;

· Ukladá disciplinárne sankcie predsedom podriadených výkonných výborov.

Oddelenia, vedenie a služby výkonných výborov sú hlavným typom miestnych pobočiek a funkčných riadiacich orgánov. Výkonné výbory miest a obcí nemajú oddelenia a správy.

Vo výkonných výboroch sa zriaďujú rôzne výkonné orgány, ktoré vykonávajú funkcie dohľadu a monitorovania dodržiavania pravidiel v oblasti výkonných a správnych činností. Patria sem administratívne, dozorné komisie, provízie pre neplnoleté osoby, provízie na boj proti opitosti, rôzne inšpekcie atď.

Orgán miestnej samosprávy v mestách s okresným rozdelením je okresná správa.

Na základe platnej legislatívy vydávajú miestne výkonné a správne orgány rozhodnutia, ktoré sú pre príslušné územie záväzné. Rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi, rušia príslušné zastupiteľské rady, vyššie výkonné a správne orgány, ako aj prezident Bieloruskej republiky.

Súčasťou systému výkonných a správnych orgánov sú aj orgány miestnej samosprávy, ktoré nie sú organizačne podriadené výkonným výborom. Sú to miestne územné orgány ministerstiev: obrana, výbor štátnej bezpečnosti, ministerstvo dopravy a spojov atď. Takéto orgány miestnej samosprávy sú vytvorené v súlade so súčasnou legislatívou príslušných ministerstiev. Pri riadení priamo podriadených zariadení tieto orgány spolupracujú s príslušnými výkonnými výbormi.

Prečítajte si tiež:

Konanie o odvolaní proti správnemu rozhodnutiu

Pojem a právny význam aktov vlády

Pojem správne právo

Opatrenia na zabezpečenie administratívneho procesu

Správne delikty

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro