border=0


border=0

Disciplína práce

Pracovná disciplína je povinná pre všetkých zamestnancov, aby pri výkone svojich pracovných povinností dodržiavali pravidlá správania stanovené zamestnávateľom. Tieto pravidlá sú stanovené všeobecnými požiadavkami Zákonníka práce Ruskej federácie, ďalšími federálnymi zákonmi, ako aj kolektívnou zmluvou, dohodami, miestnymi predpismi, individuálnou pracovnou zmluvou.
Zamestnávateľ je povinný vytvoriť podmienky potrebné pre zamestnancov na dodržiavanie pracovnej disciplíny.

Disciplína práce je najdôležitejším prvkom pracovných vzťahov zamestnanca so zamestnávateľom a jeho svätej povinnosti dodržiavať interné pracovné predpisy.

Hodnota pracovnej disciplíny spočíva v tom, že:

  • prispieva k dosahovaniu vysokej kvality výsledkov práce každého zamestnanca a organizácie;
  • umožňuje zamestnancovi pracovať s najvyššou produktivitou;
  • prispieva k ochrane zdravia a života počas zamestnania, k prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania;
  • prispieva k racionálnemu využívaniu pracovného času každého zamestnanca a celého pracovného kolektívu.

Metódy zabezpečenia pracovnej disciplíny sú potrebné na vytvorenie organizačných a ekonomických podmienok pre vysoko produktívnu prácu. Nasledujúce tri metódy sú vzájomne prepojené: vedomý prístup k práci; metódy presvedčovania a vzdelávania; motivácia pre svedomitú prácu a pre nedbanlivých, bezohľadných zamestnancov - v prípade potreby uplatňovanie disciplinárnych a sociálnych opatrení.

Prečítajte si tiež:

Postup pri vyšetrovaní priemyselných havárií

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Základy bezpečnosti

Prvá pomoc pri podchladení

Ochrana proti hluku. Metódy a prostriedky ochrany proti vibráciám

Späť na obsah: Ochrana práce

2019 @ edudocs.pro

Generovanie stránky za: 0.002 sek.