border=0


border=0

Druhy trestov pre maloletých a vlastnosti ich menovania

V čl. 88 Trestného zákona nového vydania uvádza systém a druhy trestov, ktoré možno uložiť na maloletého. Je to pokuta, zbavenie práva vykonávať určité činnosti, nútená práca, nápravná práca, väznenie, uväznenie na určité obdobie.

Pokuta sa uloží, iba ak má maloletý nezávislý príjem alebo majetok, ktorý možno uložiť, a ak nie je k dispozícii. Pokuta môže byť vybraná rodičom maloletého alebo zákonným zástupcom s ich súhlasom. Pokuta sa ukladá vo výške tisíc až päťdesiat tisíc rubľov alebo vo výške mzdy alebo iného príjmu maloletého na obdobie dvoch týždňov až dvoch mesiacov.

Doba povinnej práce sa meria v hodinách a dosahuje minimálne štyridsať a maximálne sto šesťdesiat hodín. Povinná práca spočíva v tom, že odsúdený bude plniť pracovné funkcie týkajúce sa zlepšenia mestskej ekonomiky (úprava terénu, maľovanie budov atď.). Práca by sa mala vykonávať vo voľnom čase zo štúdia alebo z hlavnej práce a nemali by niesť charakter prevažnej záťaže. Účelom práce, ich typom a trvaním môžu byť iba tie, ktoré zodpovedajú skutočným fyzickým schopnostiam maloletého. Podľa toho sú deti vo veku 15 a 16 rokov - maximálne 2 a 3 hodiny denne.

Nápravná práca je pridelená mladistvým páchateľom na obdobie až jedného roka.

Zatknutie sa uplatňuje až po dosiahnutí šestnástich rokov po dobu jedného až štyroch mesiacov.

Zákonodarca porovnal miesta výkonu služby zbavenia slobody so svojimi režimovými požiadavkami so statusom odsúdených, pričom mal na pamäti krehkú psychiku maloletého. V tomto ohľade Trestný zákon poskytuje jeden typ miesta pozbavenia osobnej slobody, ktorý je určený špeciálne pre maloletých: je to vzdelávacia kolónia. Mladiství, ktorí boli prvýkrát odsúdení na trest odňatia slobody, ako aj maloleté ženy, slúžia vo vzdelávacej kolónii vo všeobecnom režime. V trestnej kolónii sa ukladajú iba mladiství mladiství, ktorí už boli vo väzení.

V mladistvých kolóniách sa hlavný dôraz pri dosahovaní cieľov trestu kladie na vzdelávací proces, ktorý vyplýva zo samotného názvu inštitúcie. Dôraz na vzdelávací proces je zdôraznený aj v časti 7 čl. 88 Trestného zákona, z ktorého vyplýva, že pri výkone trestu je potrebné zohľadniť osobnostné charakteristiky maloletého odsúdeného.

Pri odsúdení maloletej, t. pri výbere druhu a výšky trestu berte do úvahy nasledujúce okolnosti:

a) všetky faktory navrhované v čl. 60 Trestného zákona na zaznamenávanie odsúdenia dospelej osoby;

b) životné podmienky maloletého;

c) podmienky vzdelávania maloletého;

d) úroveň duševného rozvoja maloletého;

e) stupeň a miera vplyvu na maloletého staršieho;

f) ďalšie psychosociálne charakteristiky osobnosti maloletého, ktoré môžu mať vplyv na odsúdenie;

g) poľahčujúce a priťažujúce okolnosti.

Namiesto trestu sa na mladistvého páchateľa môžu uplatniť povinné vzdelávacie opatrenia, ktorých zvláštnosťou je, že ich vymenovanie neznamená záznam v registri trestov. Vymenovanie donucovacích prostriedkov na výchovný vplyv je formou oslobodenia od trestnej zodpovednosti. Treba však poznamenať, že sú prítomné prvky trestu. Vyjadrujú sa, aj keď iba v povinnej implementácii príslušných opatrení, ako aj v niektorých obmedzeniach, ktoré ich sprevádzajú. Preto by bolo presnejšie hovoriť o prepustení maloletého z trestu.

Na uplatnenie donucovacích vzdelávacích opatrení zákon vyžaduje dodržiavanie viacerých podmienok. Po prvé, maloletý musí spáchať trestný čin malej alebo miernej závažnosti. Po druhé, orgány činné v trestnom konaní musia dospieť k záveru, že nie je vhodné uplatňovať skutočný trest, pričom sa domnievajú, že je možné dosiahnuť ciele trestu iným spôsobom.

V prípade priaznivej prognózy pre maloletého sa mu môžu prideliť tieto vzdelávacie opatrenia: a) varovanie; b) odovzdanie pod dohľadom rodičov alebo osôb, ktoré ich nahradia, alebo špecializovaného štátneho orgánu; c) uloženie povinnosti nahradiť spôsobenú škodu; d) obmedzenie voľného času a stanovenie osobitných požiadaviek na správanie maloletého.

Z celého zoznamu povinných vzdelávacích opatrení sa jedno alebo viacero opatrení môže vzťahovať na maloleté osoby, zatiaľ čo trvanie opatrení uvedených v článku 2 ods. 2 písm. B) ag). 90 Trestného zákona sa ustanovuje: pri páchaní trestného činu menšej závažnosti počas jedného mesiaca až dvoch rokov. A pri páchaní trestného činu miernej závažnosti po dobu 6 mesiacov až 3 rokov. Ak odsúdená osoba systematicky nevykonáva povinné vzdelávacie opatrenia, zrušia sa a materiály sa zašlú na to, aby boli mladiství trestne zodpovední.

V čl. 91 Trestného zákona, obsah každého z opatrení uvedených v čl. 90 Trestného zákona.

Varovanie spočíva vo vysvetlení maloletej osoby o ujme spôsobenej jeho činom a dôsledkoch opakovaného páchania trestných činov.

Prevod pod dohľadom spočíva v tom, že rodičom alebo osobám, ktoré ich nahradia, alebo špecializovanému štátnemu orgánu zodpovedá za výchovný dopad na maloletého a kontrola jeho správania.

Povinnosť nahradiť škodu sa ukladá s prihliadnutím na majetkové postavenie maloletej osoby a primerané pracovné zručnosti.

Obmedzenie voľného času a stanovenie osobitných požiadaviek na správanie maloletej osoby možno vyjadriť predložením rôznych požiadaviek odsúdenému na základe uváženia orgánu činného v trestnom konaní. Ich približný zoznam je uvedený v Časti 4 Čl. 91 Trestného zákona.

Zákon nevyžaduje súhlas rodičov alebo osôb, ktoré ich nahrádzajú prevodom maloletých na ne pod dohľadom. Práca v oblasti morálnej reedukcie tínedžerov si však nevyžaduje toľko úsilia, ako si želajú, takže plénum najvyššieho súdu Ruskej federácie vyžaduje, aby súd požiadal o dohľad súhlas správcov. V prípade neochoty rodičov alebo osôb, ktoré ich nahradia, by maloleté deti nemali byť odovzdané do ich starostlivosti.

Pri uplatňovaní donucovacieho opatrenia existujú určité skutočnosti, ktoré ukladajú povinnosť nahradiť spôsobenú škodu. Poškodenie môže byť materiálne alebo morálne. V prípade spôsobenia materiálnej škody, nezávislej zodpovednosti na základe požiadaviek noriem čl. 21 a 27 Občianskeho zákonníka vykonávajú maloleté osoby, ktoré mali v čase úrazu, ako aj v čase, keď súd posudzoval otázku náhrady škody, úplnú právnu spôsobilosť.

Prečítajte si tiež:

O výklade trestného práva

Oslobodenie od trestnej zodpovednosti v súvislosti s uplynutím premlčacej lehoty

Výnimka z výkonu trestu z dôvodu uplynutia premlčacej lehoty

Pojem trestnej zodpovednosti a jeho základ

Druhy predmetov trestnej činnosti

Späť na obsah: Ruské trestné právo

2019 @ edudocs.pro