border=0


border=0

SPÔSOB ROTÁCIE PRI SMERNOM PROJEKTOVANÍ

Ak sa nejaký bod A otáča okolo vyčnievajúcej priamky i, potom sa bude pohybovať pozdĺž kružnice, ktorej rovina je kolmá na os otáčania, a preto sa tento kruh premietne na rovinu premietania kolmo na os otáčania (obr. 6.7, 6.8).

Obr.6.7 Obr.6.8

Na vyriešenie štyroch základných problémov konverzie zložitého výkresu sa výber osi otáčania uskutočňuje z dôvodu zjednodušenia procesu konverzie.

Ukážeme to pomocou príkladov riešení štyroch hlavných problémov. 1. a 2. hlavné úlohy sú riešené na Obr.6.9.

Ak chcete previesť priamku l vo všeobecnej polohe na priamku l úrovne, stačí vybrať dva body na priamke, napríklad A a B , a potom nakresliť os otáčania cez jeden z nich. Ak je potrebné transformovať čiaru l (A, B) na prednú čiaru , potom stačí nakresliť vodorovne vyčnievajúcu čiaru i cez jeden z bodov vybratých na tejto čiare. Čiaru i považujte za os otáčania a otočte horizontálny priemet čiary l do polohy rovnobežne s osou výčnelkov. V tomto prípade sa na prednú rovinu projekcie premietne vzdialenosť medzi bodmi A a B na skutočnú hodnotu. 1. hlavná úloha je vyriešená.

Aby sme vyriešili druhý hlavný problém, pokračujeme vo výstavbe a obrátime našu líniu okolo osi j kolmo na prednú rovinu výstupkov a prechádzajúcu bodom A do polohy kolmej na horizontálnu rovinu výstupkov. Získajte projekčnú čiaru , Druhá hlavná úloha je vyriešená. 3. a 4. hlavné úlohy sú riešené na obr. 6.10.

Na premenu roviny (DABC) na premietaciu rovinu stačí nakresliť rovinu v rovine, napríklad vodorovnú rovinu h (h ”, h '). Potom vyberte os rotácie i , kolmú na horizontálnu rovinu výstupkov a prechádzajúcu bodom C a otočte horizontálny priemet trojuholníka ABC do polohy, v ktorej sa vodorovná hranica h ' stane čiaru, ktorá vyčnieva spredu. Potom sa rovina a (DABC) stane prednou projekčnou rovinou. Tretia hlavná úloha je vyriešená .

Na vyriešenie štvrtého hlavného problému stačí pokračovať v budovaní a otáčaní roviny trojuholníka ABC okolo vyčnievajúcej priamky j tak, aby bola rovnobežná s horizontálnou rovinou, rovinou p 1 . Štvrtá úloha konverzie bola vyriešená.

Obr.6.9 Obr.6.10

Prečítajte si tiež:

DRUHÉ PONUKY OBJEDNÁVKY

RIEŠENIE METRICKÝCH PROBLÉMOV METÓDAM TRANSFORMÁCIE INTEGROVANÉHO VÝKRESU

VZÁJOMNÁ PARALELITA PRIAMYHO A PLÁNU.

KONŠTRUKCIA GEOMETRICKÝCH MIEST A ICH POUŽITIE NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

ZOBRAZENIE OKRUHU V KOORDINOVEJ PLÁNE IZOMETRICKÉHO PROJEKCIE

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro