border=0


border=0

Meranie prúdu a napätia pomocou metódy porovnania meraní

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Tento spôsob merania je založený na porovnaní nameraného napätia so známym napätím nastaveným s vysokou presnosťou. Zároveň sa pri meraní napätia najčastejšie používala metóda nuly (kompenzácie).

Obr. 9. 2 DC kompenzačný obvod.

Podstatou tejto metódy je vyváženie neznámeho napätia cez modelový odpor obsiahnutý v obvode stabilizovaného zdroja energie (normálny prvok). Okamžik kompenzácie je určený nulovou hodnotou galvanometra. Presnosť merania pomocou tejto metódy závisí od presnosti, s ktorou sú známe hodnoty EMF normálneho prvku a pomer hodnôt ustáleného stavu odporu potenciometra, ako aj citlivosť galvanometra. Presnosť odčítania z potenciometra sa zvyčajne dosahuje pomocou špeciálnych obvodov viacciferných diskrétnych deličov napätia.

Medzi výhody tejto metódy patrí:

· V čase kompenzácie nie je v kompenzačnom obvode žiadny prúd zo zdroja nameraného napätia, t. hodnota EMF sa meria prakticky na svorkách zdroja napätia;

· Neprítomnosť prúdu v obvode galvanometra eliminuje vplyv odporu spojovacích vodičov na výsledok merania.

· Pri plnej kompenzácii sa spotreba meraného objektu nespotrebúva.

Porovnávacia metóda sa tiež používa na meranie striedavého napätia. Princíp činnosti porovnávacích obvodov na striedavý prúd, ako aj podobných obvodov kompenzátorov na jednosmerný prúd, spočíva v vyvážení nameraného napätia so známym napätím vytvoreným striedavým prúdom pri aktívnych odporoch pomocného obvodu. V závislosti od spôsobu vyváženia sa schémy polárnych súradníc a pravouhlých súradníc vyznačujú veľkosťou a fázou nameraného napätia.

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Prečítajte si tiež:

Prístroj a princíp činnosti analógových elektromechanických meracích zariadení

Metódy merania

Zariadenia na štúdium parametrov elektrických signálov

Kľúčové vlastnosti elektronických osciloskopov

Príprava a meranie

Meranie magnetickej indukcie a intenzity magnetického poľa

Všeobecné charakteristiky elektromechanických meracích prístrojov

Štatistické štatistické systémy

Hlavné charakteristiky meracích prístrojov

Typy IIS

Princíp činnosti digitálneho zariadenia na meranie periódy signálu

Matematické modely a algoritmy merania

Metódy a prostriedky merania elektrických veličín. úvod

Problémy s optimalizáciou pre experiment merania

Klasifikácia elektrických spotrebičov

Späť na obsah: Metódy a prostriedky merania elektrických veličín

Pozreté: 7047

11.45.9.23 © edudocs.pro Nie je autorom publikovaných materiálov. Poskytuje však možnosť bezplatného použitia. Došlo k porušeniu autorských práv? Napíšte nám | Spätná väzba .