border=0


border=0

Konanie o odvolaní proti správnemu rozhodnutiu

Zainteresovaná osoba má právo odvolať sa proti správnemu rozhodnutiu v správnom (mimosúdnom) uznesení.

Správna sťažnosť sa zasiela štátnemu orgánu, inej nadriadenej organizácii ako poverenému orgánu, ktorý vydal správne rozhodnutie, alebo štátnemu orgánu, inej organizácii, ktorej pôsobnosť v súlade s legislatívnymi aktmi zahŕňa posudzovanie takýchto sťažností (ďalej len „orgán posudzujúci sťažnosť“).

Odvolanie správneho rozhodnutia v súdnom konaní sa vykoná po odvolaní takéhoto rozhodnutia v správnom (mimosúdnom) uznesení, pokiaľ legislatívne akty neustanovujú inak.

Odvolanie proti správnemu rozhodnutiu v súdnom konaní sa podáva v súlade s občianskymi procesnými alebo hospodárskymi procesnými predpismi.

Podanie sťažnosti v správnom (mimosúdnom) konaní nezbavuje dotknutú osobu práva podať sťažnosť súdu.

Správna sťažnosť sa môže podať orgánu posudzujúcemu sťažnosť do jedného roka odo dňa prijatia napadnutého správneho rozhodnutia.

Subjekt, ktorý posudzuje sťažnosť, má právo obnoviť lehotu na podanie administratívnej sťažnosti, ak takáto lehota chýba z dobrého dôvodu (závažné ochorenie, dlhá cesta atď.).

Administratívna sťažnosť sa podáva písomne ​​a musí obsahovať:

· Názov orgánu posudzujúceho sťažnosť;

· Informácie o dotknutej osobe (priezvisko, meno, priezvisko, miesto pobytu - pre občanov; meno a miesto pobytu - pre právnické osoby);

· Názov oprávneného orgánu, ktorý vydal odvolacie správne rozhodnutie;

· Obsah napadnutého správneho rozhodnutia;

· Dôvody, pre ktoré dotknutá osoba považuje napadnuté správne rozhodnutie za nezákonné;

· Požiadavky dotknutej osoby;

· Predložené dokumenty a (alebo) informácie (spolu so správnou sťažnosťou) (ak existujú);

· Podpis občana alebo podpis vedúceho právnickej osoby alebo osoby oprávnenej na podpísanie žiadosti potvrdenej pečaťou právnickej osoby alebo podpis zástupcu dotknutej osoby (elektronický digitálny podpis takýchto osôb).

Správna sťažnosť sa musí posúdiť do troch dní odo dňa jej predloženia v prípadoch, ak:

· Posúdenie administratívnej sťažnosti nespadá do kompetencie štátneho orgánu alebo inej organizácie;

· Administratívnu sťažnosť podáva neoprávnená osoba;

· Správna sťažnosť bola podaná po konečnom termíne a neobsahuje žiadosť o obnovenie zmeškaného termínu.

Správna sťažnosť môže byť ponechaná bez zváženia do troch dní odo dňa jej podania, ak nie sú splnené požiadavky na obsah administratívnej sťažnosti.

Ak sa administratívna sťažnosť nezohľadní, dokumenty a (alebo) informácie predložené so sťažnosťou sa vrátia zainteresovanej osobe.

Po odstránení nedostatkov, ktoré spôsobili, že administratívna sťažnosť zostala bez zváženia, môže byť administratívna sťažnosť znovu predložená orgánu, ktorý sťažnosť posudzuje.

Za správnu sťažnosť sa považuje výhradne zamestnanec orgánu posudzujúceho sťažnosť av prípadoch ustanovených právnymi predpismi o správnom konaní alebo rozhodnutím orgánu posudzujúceho sťažnosť kolektívne zloženie tohto orgánu.

Orgán, ktorý posudzuje sťažnosť, je povinný ju zohľadniť s prihliadnutím na dostupné a dodatočne predložené dokumenty a (alebo) informácie. Nie je však viazaný tvrdeniami o administratívnej sťažnosti, kontroluje v celom rozsahu zákonnosť a platnosť napadnutého správneho rozhodnutia.

Administratívna sťažnosť sa posudzuje do jedného mesiaca odo dňa jej podania. Právne predpisy o správnych postupoch môžu ustanoviť skrátené lehoty na posudzovanie administratívnych sťažností.

Podanie administratívnej sťažnosti nezastavuje výkon napadnutého správneho rozhodnutia.

Na základe výsledkov posúdenia administratívnej sťažnosti orgán, ktorý sťažnosť skúma, prijíma jedno z týchto rozhodnutí:

· Ponechaním administratívneho rozhodnutia nezmenené a administratívna sťažnosť bola zamietnutá;

· Zrušenie správneho rozhodnutia a prijatie nového správneho rozhodnutia;

· Odoslaním administratívnej sťažnosti poverenému orgánu na opätovné posúdenie žiadosti zainteresovanej osoby, s uvedením porušenia a návrhov na ich odstránenie.

Rozhodnutie o administratívnej sťažnosti sa podáva písomne ​​a musí obsahovať:

· Dátum a registračné číslo rozhodnutia;

· Názov orgánu posudzujúceho sťažnosť;

· Informácie o dotknutej osobe (priezvisko, meno, priezvisko, miesto pobytu - pre občanov; meno a miesto pobytu - pre právnické osoby);

· Dátum a registračné číslo napadnutého správneho rozhodnutia podaného písomne;

· Názov oprávneného orgánu, ktorý vydal správne rozhodnutie;

· Obsah napadnutého správneho rozhodnutia;

· Dôvody, pre ktoré dotknutá osoba považuje napadnuté správne rozhodnutie za nezákonné;

· Právne akty a faktické okolnosti, ktoré viedli orgán pri posudzovaní sťažnosti pri rozhodovaní o administratívnej sťažnosti;

· Závery založené na posúdení administratívnej sťažnosti;

· Podpis zamestnanca orgánu, ktorý posúdil administratívnu sťažnosť.

Orgán posudzujúci sťažnosť zrušuje správne rozhodnutie v týchto prípadoch:

· Neúplné objasnenie okolností týkajúcich sa vykonávania správneho konania oprávneným orgánom;

· Nezrovnalosti v obsahu administratívneho rozhodnutia s materiálmi získanými pri posudzovaní žiadosti zainteresovanej osoby;

· Porušenie alebo nesprávne uplatňovanie zákona pri posudzovaní použitia dotknutej osoby.

Samotné v podstate hmotné správne rozhodnutie nemôže byť zrušené.

Rozhodnutie o administratívnej sťažnosti sa vydá zainteresovanej osobe alebo sa zašle kuriérom, poštou vo forme elektronického dokumentu, a to najneskôr päť dní po takomto rozhodnutí.

Rozhodnutie o administratívnej sťažnosti nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia, pokiaľ v takomto rozhodnutí nie je uvedené inak.

Správne rozhodnutie a správne rozhodnutie o sťažnosti, ktoré nadobudli účinnosť, sú záväzné.

Poverený orgán a orgán posudzujúci sťažnosť, ktorý vydal príslušné rozhodnutie, sú povinné zabezpečiť jeho vykonanie.

Vykonanie správneho rozhodnutia, rozhodnutie o administratívnej sťažnosti sa môže vykonať vydaním osvedčenia alebo iného dokladu zainteresovanej osobe, vykonaním zápisu do príslušného registra, registra, protokolu alebo iného dokladu, ako aj poskytnutím hotovosti, iného majetku a (alebo) služieb.

Výkon rozhodnutí môže byť určený vykonaním určitých akcií zainteresovanou osobou.

Rozhodnutie o administratívnej sťažnosti podlieha exekúcii do piatich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti, pokiaľ sa v rozhodnutí alebo v právnych predpisoch o správnom konaní neustanovuje inak.

Prečítajte si tiež:

Systém vlády, princípy jeho konštrukcie

Preskúmanie zainteresovaných strán

Subjekty správneho práva

Pojem a zásady správnych postupov

Etapy administratívneho procesu

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro