border=0


border=0

Etapy administratívneho procesu

Administratívna procedurálna činnosť sa vykonáva v určitom poradí, postupne. Takéto štádiá (časti) procedurálnej činnosti v právnej vede sa nazývajú etapy. Každá fáza je súborom procedurálnych akcií nezávislej povahy a je navrhnutá tak, aby riešila úlohy, ktoré sú pre ňu typické. Jedna fáza sa líši od druhej v kruhu účastníkov procesu, pri vykonávaní rôznych druhov konaní, pri navrhovaní osobitných procesných dokumentov, ktoré sú zhrnuté v tejto fáze. Zároveň sú napriek nezávislosti každej etapy podriadené riešeniu všeobecnej úlohy administratívneho procesu a úzko spolu súvisia: každá ďalšia fáza začína až po dokončení predchádzajúcej etapy; v novej fáze sa skontroluje, čo sa stalo.

Administratívne konanie má vo všeobecnosti nepochybné podobnosti s trestným procesom, postup pri posudzovaní správnych prípadov sa však zjednodušuje.

Prečítajte si tiež:

Obchodné partnerstvá a spoločnosti, výrobné a spotrebiteľské družstvá

Občania ako subjekty správneho práva

Zásady verejnej služby

Príprava správneho prípadu na zváženie

Systém vlády, princípy jeho konštrukcie

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro