border=0


border=0

Právne postavenie účastníkov správneho konania

Účastníkmi správneho konania v prípade správnych deliktov sú osoby zúčastnené ako zainteresované alebo nezainteresované strany.

Hlavným účastníkom procesu je osoba, v súvislosti s ktorou prebieha administratívny proces. V prípade neprítomnosti označenej osoby sa prípad môže posúdiť iba v prípadoch, keď existuje dôkaz o riadnom oznámení tejto osobe o mieste a čase posúdenia prípadu a ak táto osoba nedostala žiadosť o odloženie preskúmania prípadu alebo ak bola takáto žiadosť zamietnutá.

Zároveň pri posudzovaní prípadu trestného činu, ktorý sa týka administratívneho zatknutia alebo vyhostenia, je prítomnosť osoby, voči ktorej sa vedie konanie, povinná.

Jednotlivec, v súvislosti s ktorým proces pokračuje, má právo oboznámiť sa so všetkými materiálmi prípadu, poskytnúť vysvetlenie, predložiť dôkazy, predložiť petície a výzvy, využiť právnu pomoc obhajcu a je tiež povinný dodržiavať požiadavky PIKoAP.

Individuálny podnikateľ má práva a povinnosti jednotlivca, s výnimkou práva mať právnika, a tiež má právo mať zástupcu a ukončiť svoje právomoci. Právnická osoba realizuje svoje práva a povinnosti v súlade s čl. 4.1 PIKoAP.

Obeť - fyzická osoba, ktorá utrpela ako správny trestný čin fyzickú, majetkovú alebo morálnu ujmu, ako aj právnická osoba, ktorá utrpela škodu na majetku alebo povesť podniku. Povinné je aj oznámenie obete o mieste a čase výsluchu. Len ak je táto podmienka splnená a ak poškodený nedostal žiadosť o odloženie preskúmania veci alebo ak takáto žiadosť nebola splnená, bude posúdenie veci zákonné.

Obeť má právo podať vysvetlenie, predložiť dôkazy, vzniesť námietky a petície, oboznámiť sa s materiálmi svojho prípadu, odvolať sa proti rozhodnutiu v tomto prípade, použiť iné procesné práva (článok 4.2 PIKOAP).

Zákonní zástupcovia - osoby zastupujúce v správnom konaní záujmy osoby, ktorá je administratívne zodpovedná alebo je obeťou. PIKoAP prideľuje zákonných zástupcov jednotlivca a zástupcov právnických osôb.

Zákonnými zástupcami jednotlivca sú jeho rodičia, adoptívni rodičia, opatrovníci, poručníci, zástupcovia organizácií, ktorým zákon zveruje plnenie povinností opatrovníkov a poručníkov voči obeti (článok 1.4 zákona o správnych deliktoch). Môžu chrániť práva a legitímne záujmy maloletých alebo právne nespôsobilých účastníkov správneho konania.

Ochrana práv a záujmov právnickej osoby vykonávajú ich zástupcovia konajúci v rámci práv, ktoré im boli udelené právnymi predpismi, ustanovujúcimi dokumentmi alebo plnomocenstvom. Právomoci zástupcu právnickej osoby sa potvrdzujú dokladmi preukazujúcimi jeho oficiálne postavenie (článok 4.4 PIKoAP). Zákonní zástupcovia majú práva a povinnosti stanovené PIKoAP vo vzťahu k osobám, ktoré zastupujú.

Právnu pomoc môže jednotlivec poskytnúť obhajca a právnu pomoc môže poskytnúť obeti alebo súkromnému podnikateľovi zástupca . Advokát alebo iná osoba sa môžu zúčastniť ako obhajca. Poverovacie listiny advokáta sú potvrdené rozkazom vydaným právnou radou. Právomoci inej osoby poskytujúcej právnu pomoc sú potvrdené plnomocenstvom vyhotoveným v súlade s občianskym právom.

Obhajca a zástupca sa môžu zúčastňovať na konaní od okamihu vyhotovenia protokolu o správnom priestupku. V prípade zadržania jednotlivca v súvislosti so správnym deliktom je obhajca oprávnený zúčastniť sa na konaní od okamihu zadržania.

Obhajca a zástupca majú právo vedieť, za aký trestný čin sa konanie vedie, podieľať sa na posudzovaní prípadu, odvolať sa proti uplatneniu opatrení na zabezpečenie procesu, vyriešiť prípad, použiť iné procesné práva (článok 4.5 PIKoAP).

Osoby sa nemôžu zúčastňovať na konaní ako obhajca a zástupca, ak sú zamestnancami štátnych orgánov, ktoré dohliadajú na dodržiavanie pravidiel a monitorujú ich, pričom porušenie bolo základom pre začatie tohto konania alebo ak predtým konali ako ostatní účastníci procesu.

Svedok - osoba, ktorá si môže byť vedomá okolností posudzovaného prípadu správneho deliktu. Svedok je povinný sa dostaviť na výzvu sudcu, úradníka orgánu, ktorý vedie súdne konanie, a poskytnúť skutočné svedectvo; nahlásiť všetky skutočnosti, ktoré má v danom prípade k dispozícii, odpovedať na položené otázky a svojím podpisom v príslušnom protokole overiť správnosť zaznamenania jeho svedectva. Svedok má tieto práva: nesvedčiť proti nemu, jeho rodinným príslušníkom a blízkym príbuzným; svedčiť vo svojom rodnom jazyku; používať pomoc prekladateľa; pripomienkovať správnosť zaznamenania jeho svedectva v protokole (článok 4.6 PIKoAP). Svedok je upozornený na administratívnu zodpovednosť za nepravdivé svedectvo.

Znalec je akákoľvek osoba, ktorá nemá záujem na výsledku prípadu a má osobitné vedomosti z oblasti vedy, techniky, umenia, dostatočné na vykonanie skúšky a poskytnutie stanoviska. Má právo: predkladať žiadosti o ďalšie materiály, prilákať ďalších odborníkov; zúčastňovať sa na príprave jednotlivých akcií; vo svojej správe uvedie okolnosti relevantné pre prípad, ktorý sa zistil počas preskúmania a na ktorý mu neboli položené otázky. PIKoAP zdôrazňuje právo experta odmietnuť vyjadriť názor, ak nastolené otázky sú mimo jeho znalostí alebo poskytnuté materiály nie sú dostatočné na vyjadrenie stanoviska.

Špecialista - osoba, ktorá nemá záujem na výsledku prípadu a ktorá je zapojená do správneho konania, má vedomosti potrebné na pomoc pri odhaľovaní, zaistení a zaistení dôkazov, ako aj pri používaní technických prostriedkov. Za špecialistu sa považuje aj učiteľ alebo psychológ, ktorý sa podieľa na poskytovaní vysvetlenia maloletej obeti, osobe, ktorá sa podrobuje administratívnemu procesu. Špecialista má PIKoAP procesné práva a povinnosti. Odborník má najmä právo: oboznámiť sa s materiálom prípadu trestného činu, ktorý sa týka predmetu konania spáchaného s jeho účasťou; so súhlasom sudcu, úradníka, ktorý vedie konanie, kladie otázky účastníkom konania; robiť vyhlásenia a komentáre k prijatým krokom. Špecialista je povinný: byť na pozvanie osoby vykonávajúcej proces; zúčastňovať sa na činnostiach vyžadujúcich špeciálne znalosti; poskytnúť vysvetlenia o činnostiach, ktoré vykonáva; svojím podpisom potvrdiť skutočnosť, že podnikol kroky, ich obsah a výsledky (článok 4.8 PIKoAP).

Prekladateľ - každý dospelý, ktorý nemá záujem na výsledku prípadu trestného činu, ktorý pozná jazyky alebo zručnosti posunkovej reči (rozumie znakom hlúposti alebo nepočujúcich), potrebné na preklad a účasť na tomto procese. Prekladateľ je povinný presne a úplne vykonať preklad, ktorý mu bol zverený, a svojím podpisom osvedčiť správnosť prekladu (článok 4.9 PIKoAP).

Osoba, ktorá nemá záujem na výsledku prípadu, sa zúčastňuje na prípadoch ustanovených v PIKoAP s cieľom monitorovať ukončenie procesných krokov (článok 4.10 PIKoAP). Počet svedkov musí byť najmenej dvaja. Svedok má právo podať pripomienky k prebiehajúcim procesným procesom. Pripomienky svedka sa zaznamenajú do zápisnice. V prípade potreby možno svedka vypočuť ako svedok.

Osoby sa nemôžu zúčastniť konania v prípade správneho deliktu ako odborník, znalec alebo prekladateľ, ak sú vo vzťahu k osobe, ktorá je administratívne zodpovedná, obete, jej zákonným zástupcom, právnemu zástupcovi, zástupcovi, prokurátorovi, sudcovi, člena kolektívneho orgánu alebo úradníka v konaní, ktorého sa prípad týka, ako aj vtedy, ak existujú dôvody na to, aby sa tieto osoby priamo alebo nepriamo zaujímali o výsledok prípadu. Majú právo na náhradu výdavkov, ktoré im vznikli, a na odmenu za vykonanú prácu, ktorá nie je zahrnutá do ich priamych povinností.

Prokurátor má právo zúčastňovať sa na správnom konaní. Vykonávaním dohľadu nad správnym procesom prokurátor: vyžaduje predloženie materiálov o veci; dáva im pokyny; povoľuje vypracovanie procedurálnych krokov a uplatňovanie opatrení na zabezpečenie procesu; kontroluje zákonnosť administratívneho zadržania; ruší a protestuje proti rozhodnutiam, ktoré sú v rozpore so zákonom o prípadoch správnych deliktov, bez ohľadu na účasť vo veci, a vykonáva aj iné procesné kroky. Od orgánu alebo úradníka, ktorý prípad skúma, sa vyžaduje, aby informoval prokurátora o mieste a čase zváženia prípadu trestného činu spáchaného maloletou osobou, ako aj o prípade trestného činu iniciovaného prokurátorom.

Prečítajte si tiež:

Konanie o odvolaní proti správnemu rozhodnutiu

Náboženské združenia

Administratívne donucovanie

Dátumy pre administratívne postupy

Verejné združenia

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro