border=0


border=0

klasifikácia

Klasifikácia (francúzština, angličtina. Klasifikácia pochádza z lat. Classis - class a facio - I do ) - systém distribúcie objektov (procesov, javov) triedami (skupinami atď.) Podľa určitých znakov. Niekedy používajú termín kategorizácia vo význame „distribúcia objektov do kategórií“.

Klasifikácia je tiež čin (proces) podľa významu slovesa, ktoré sa má klasifikovať .

Pretože výsledkom klasifikácie je najmenej jedna trieda (skupina) s najmenej jedným prvkom, je možné definovať klasifikáciu ako zoskupenie , vytváranie tried objektov, ktoré je, mimochodom, bližšie k etymológii klasifikácie slov.

Taxonómia používa klasifikáciu.

Hoci klasifikácia je do istej miery podmienená a subjektívna podľa subjektu, ktorý ju implementuje a jej schopnosť rozlišovať vlastnosti klasifikačných objektov, napriek tomu pomáha zjednodušiť komunikáciu ľudí a umožňuje im pracovať s užšími a špecifickejšími pojmami.

Prečítajte si tiež:

Definícia antropomorfizmu

vlastnosť

technosféra

Theosophy

Filozofia Platóna Platónove učenia a jeho myšlienky

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro