border=0

Základy prednášok na ochranu práce. Bezpečnosť a ochrana práce v organizácii alebo podniku

Našim cieľom je prezentovať kurz prednášok o ochrane práce . Tu sú zhromaždené prednášky o ochrane práce ako o vede.

Prednášky sú prezentované v štyroch častiach.

Oddiel 1. Základy ochrany práce

Téma 1. Základné zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
Téma 2. Hlavné ustanovenia pracovného práva
Téma 3. Právny rámec ochrany práce

 1. Všeobecné informácie o ochrane práce

 2. Človek je živý organizmus. Vlastnosti štruktúry ľudského tela

 3. Ľudské telo a životné prostredie. účinok

 4. Pracovné podmienky

 5. Pojem bezpečnosť pri práci

 6. Identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizika

 7. Základy bezpečnosti

 8. Koncepcia ochrany práce

 9. Koncept sociálne prijateľného rizika

 10. Odškodnenie za ťažkú ​​prácu a prácu so škodlivými alebo nebezpečnými pracovnými podmienkami

 11. Hospodárska bezpečnosť práce

 12. Základné pojmy pracovného práva

 13. Pracovná zmluva

 14. Pracovná disciplína

 15. Interný harmonogram práce

 16. Charakteristiky pracovnej regulácie určitých kategórií pracovníkov

 17. Mzdy a mzdy

 18. Sociálne partnerstvo

 19. Právny rámec pre ochranu práce

 20. Štátna regulácia v oblasti ochrany práce

 21. Štátne regulačné požiadavky na ochranu práce

 22. Povinnosť a zodpovednosť zamestnancov dodržiavať ustanovenia o ochrane práce a pracovných predpisoch. Zamestnávateľ povinnosť a zodpovednosť

 23. Povinnosti a povinnosti úradníkov v súlade s požiadavkami pracovnej legislatívy a ochrany práce


Oddiel 2. Základy riadenia ochrany práce v organizáciách:

Téma 4. Základy riadenia ochrany práce v organizáciách

 1. Zodpovednosť zamestnávateľa za zabezpečenie bezpečných podmienok a ochrany práce

 2. Všeobecné pojmy o vnútornej motivácii človeka

 3. Organizácia systému riadenia ochrany práce

 4. Sociálne partnerstvo

 5. Certifikácia pracovísk o pracovných podmienkach

 6. Vývoj pokynov na ochranu práce

 7. Organizácia školení o ochrane práce a overenie poznatkov o požiadavkách na ochranu práce zamestnancov organizácií

 8. Kompenzácia pracovných podmienok: poskytovanie zamestnancom osobných ochranných prostriedkov

 9. Dokumentácia systému riadenia BOZP

 10. Certifikácia ochrany práce

border=0

Oddiel 3. Osobitné otázky zabezpečenia požiadaviek na ochranu práce a bezpečnosti výrobných činností:

Téma 5. Zabezpečenie požiadaviek na bezpečnosť práce .

 1. Technické zabezpečenie budov a konštrukcií, zariadení a nástrojov, technologických procesov

 2. Vplyv človeka na vzduch

 3. Vetranie ochrany práce

 4. Ochrana proti šumu. Metódy a prostriedky ochrany pred vibráciami

 5. Osvetlenie bezpečnosti pri práci

 6. Neionizujúce žiarenie

 7. Ochrana pred ionizujúcim žiarením

 8. Nebezpečné priemyselné zariadenia a priemyselná bezpečnosť

 9. Organizácia bezpečnej práce so zvýšeným nebezpečenstvom

 10. Elektrická bezpečnosť

 11. Výrazný účinok elektrického prúdu na ľudský organizmus

 12. Faktory, ktoré určujú zásah elektrickým prúdom

 13. Opravné prostriedky proti úrazu elektrickým prúdom

 14. Klasifikácia priestorov podľa stupňa nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom

 15. Uzemnenie nulovej ochrany

 16. Organizácia bezpečnej prevádzky elektrických inštalácií

 17. Organizácia školení o pravidlách elektrickej bezpečnosti vo vzdelávacích inštitúciách

 18. Protipožiarna bezpečnosť

 19. Možné zdroje vznietenia

 20. Nebezpečné faktory požiaru a výbuchu

 21. Základy predchádzania požiarom

 22. Požiarny systém varovania

 23. Hasiace zariadenia


Oddiel 4. Sociálna ochrana obetí v práci

Téma 6. Priemyselné úrazy, jej prevencia a postup vyšetrovania a zaznamenávania priemyselných havárií
Téma 7. Prevencia a postup vyšetrovania a registrácie chorôb z povolania
Téma 8. Všeobecné právne zásady náhrady škody. Povinné sociálne poistenie proti pracovným úrazom a chorobám z povolania
Téma 9. Prvá pomoc obetiam na pracovisku.

 1. Základy predchádzania pracovným úrazom

 2. Pracovné úrazy a ich klasifikácia

 3. Kvalifikácia pri pracovných úrazoch

 4. Povinnosti pracovníkov a zamestnávateľa v prípade pracovného úrazu

 5. Postup vyšetrovania pracovných úrazov

 6. Registrácia materiálov vyšetrovania pracovných úrazov a ich účtovníctva

 7. Klasifikácia chorôb z povolania

 8. Vznik choroby z povolania

 9. Postup vyšetrovania chorôb z povolania

 10. Náhrada škody spôsobenej zdraviu alebo životu zamestnanca

 11. Požadované sociálne poistenie proti pracovným úrazom a chorobám z povolania

 12. Úloha prvej pomoci obeti pri nehode

 13. Požiadavky prvej pomoci

 14. Informácie o ľudskom tele

 15. Postup poskytovania prvej pomoci obetiam na mieste

 16. Posúdenie obete

 17. Pravidlá pre odstránenie odevov a obuvi od obete počas prvej pomoci

 18. Dotknutá doprava

 19. Bandáže na zranenia rôznych lokalizácií

 20. Minimálne potrebné finančné prostriedky na poskytovanie prvej pomoci pri úrazoch a iných havarijných situáciách

 21. Známky klinickej smrti

 22. Zastavenie dýchania

 23. Muž v kóme. dôvody

 24. Stav kolapsu

 25. Stav šoku

 26. Známky mdloby

 27. Druhy krvácania

 28. Zranenie hlavy Príčina poranenia hlavy

 29. Poranenia hrudníka

 30. Zranenia krčnej chrbtice

 31. Brušné trauma

 32. Zranenia panvy

 33. Zranenia končatín

 34. Výpary

 35. Stupeň omrzliny a znakov

 36. telo hypotermia

 37. Akútna otravou tela

 38. Typy elektrických zranení. Znaky poškodenia elektrickým prúdom

 39. Bolesť srdca

 40. Akútna bolesť brucha

 41. Základy kardio-pľúcnej resuscitácie

 42. Etapy kardiopulmonálnej resuscitácie

 43. Spôsoby dočasného zastavenia krvácania

 44. Chráni rany pred infekciou

 45. Prvá pomoc pri úrazoch

 46. Prvá pomoc pri poranení hlavy

 47. Prvá pomoc pri poranení chrbtice

 48. Prvá pomoc pri poranení prsníkov

 49. Prvá pomoc pri úrazoch brucha

 50. Prvá pomoc pri poranení panvy

 51. Prvá pomoc pri úrazoch končatín

 52. Prvá pomoc pri popálenín alebo tepelných úrazoch.

 53. Prvá pomoc na omrzliny

 54. Prvá pomoc pri hypotermii

 55. Prvá pomoc pri strate vedomia

 56. Epilepsia prvá pomoc

 57. Prvá pomoc pri akútnej otravy

 58. Prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom

 59. Bolesť hlavy prvá pomoc

 60. Prvá pomoc pri bolestiach brucha

2019 @ edudocs.pro