border=0


border=0

Práva a povinnosti zainteresovaných strán

Zainteresované strany sú oprávnené:

· Žiadajte u autorizovaných orgánov;

· Získať od nich bezplatne formuláre (tlačivá) dokumentov požadovaných právnymi predpismi o správnych postupoch pri podávaní žiadosti o správne konanie;

· Dostať vysvetlenie svojich práv a povinností;

· Zúčastňovať sa na správnych konaniach osobne a (alebo) prostredníctvom svojich zástupcov, pokiaľ legislatívne akty neustanovujú inak;

· Zoznámiť sa s materiálmi súvisiacimi s posudzovaním ich žiadostí, vyhotovovať z nich výpisy, pokiaľ právne predpisy o štátnom tajomstve, obchodnom alebo inom tajomstve chránenom zákonom neustanovujú inak;

·

· Prijímať administratívne rozhodnutia alebo výpisy z nich;

· Stiahnuť svoju žiadosť kedykoľvek pred ukončením správneho konania;

· Odvolanie proti správnym rozhodnutiam.

Zainteresované strany sú povinné:

· Byť zdvorilý voči zamestnancom poverených orgánov, nedovoliť vo vzťahu k takým zamestnancom obscénne alebo urážlivé slová alebo výrazy;

· Predkladať dokumenty a (alebo) informácie uvedené v zoznamoch dokumentov alebo informácií predložených zainteresovanými stranami;

· Zaplatiť poplatok účtovaný pri vykonávaní administratívnych postupov;

· Včas informovať štátne orgány o zmene miesta bydliska (miesta) počas správneho konania.

Prečítajte si tiež:

Rada ministrov Bieloruskej republiky

Spôsoby ochrany práv občanov

Etapy vykonávania regulačných právnych aktov

Výnimka z administratívnej zodpovednosti

Pojem a formy riadenia

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro