border=0


border=0

VZÁJOMNÝ PRIEBEH DVERÝCH PLÁNOV

Tento problém sa dá tiež zredukovať na jeden z troch typov problémov uvažovaných vyššie v prípade priesečníka priamky s rovinou.

1. Obidve roviny projekčnej polohy vo vzťahu k jednej alebo rôznym projekčným rovinám (obr. 4.7a a 4.7b).

Obr. 4.7a Obr. 4.7b

V tomto prípade už existuje požadovaná priesečnica rovín vo výkrese. Je potrebné iba zdôrazniť a identifikovať.

2. Jedna z rovín projekčnej polohy a druhá zo všeobecnej polohy (obr. 4.8a a 4.8b).

Obr. 4.8a Obr. 4.8b

3. Obe lietadlá vo všeobecnej polohe v priestore.

V tomto prípade je problém vyriešený použitím dvoch pomocných rezacích rovín ako sprostredkovateľov. Takými sprostredkovateľmi môžu byť iba projekčné lietadlá.

Príklad 1 (obr. 4.9). Nájdite priesečník dvoch rovín: a (a || b) a b (cÇd).

Obr. 4.9

Pomocné segregované roviny g 1 a g 2 pretína danú rovinu a (a || b) pozdĺž priamok prechádzajúcich bodmi 1-2 a 5-6 a roviny b (cÇd) pozdĺž priamok prechádzajúcich bodmi 3-4 a 7-8. Priesečník týchto čiar dáva 2 spoločné body M a N, ktorými prechádza požadovaná priesečnica dvoch daných rovín.

Prečítajte si tiež:

LINEÁRNE POVRCHY

VZÁJOMNÁ ZÁVÄZKA PRIAMYCH A PLÁNOV

Znak kolmosti priamky a roviny na výkrese.

SEKCIA POVRCHU PROJEKTUJÚCOU PLÁNOM A PRIAMYM RIADKOM

POVRCH OTÁČANIA

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro