border=0


border=0

Správne právo Bieloruska. Prednáškový kurz

Zabelov S.M. Správne právo: priebeh prednášok / S.M. Zabel. - Mn .: Acad. Ex. Za prezidenta Resp. Bielorusko. - s

Prednáškový kurz je zameraný na štúdium relevantných a tradičných pojmov, kategórií a inštitúcií správneho práva v súčasnej etape vývoja legislatívy, ako aj efektívne uplatňovanie správneho práva v konkrétnych situáciách.

Odporúča sa študentom a iným záujemcom o administratívne právo.

 1. Podstata vlády

 2. Pojem správne právo

 3. Subjekty správneho práva

 4. Mechanizmus administratívnej regulácie a jeho prvky

 5. Vykonávanie správneho práva

 6. Administratívne právne vzťahy

 7. Občania ako subjekty správneho práva

 8. Administratívne a právne záruky práv občanov

 9. Spôsoby ochrany práv občanov

 10. Pojem vláda

 11. Druhy vlády

 12. Systém vlády, princípy jeho konštrukcie

 13. Právomoci prezidenta Bieloruskej republiky v oblasti výkonnej moci

 14. Rada ministrov Bieloruskej republiky

 15. Vládne orgány republiky

 16. Miestne výkonné orgány

 17. Organizačná štruktúra a zamestnanci vlády

 18. Štátne a neštátne podniky a inštitúcie

 19. Obchodné partnerstvá a spoločnosti, výrobné a spotrebiteľské družstvá

 20. Verejné združenia

 21. Náboženské združenia

 22. Pojem verejná služba

 23. Zásady verejnej služby

 24. Druhy štátnych zamestnancov

 25. Základné právne postavenie štátneho zamestnanca

 26. Štátna služba

 27. Pojem a formy riadenia

 28. Pojem a právny význam aktov vlády

 29. Požiadavky na zákony o štátnej správe

 30. Koná so správnymi sankciami

 31. Metódy vlády

 32. Pojem a podstata metódy presvedčovania

 33. Administratívne donucovanie

 34. Druhy administratívnych donucovacích opatrení

 35. Pojem administratívna zodpovednosť

 36. Pojem správny delikt a jeho znaky

 37. Výnimka z administratívnej zodpovednosti

 38. Právna charakteristika správnych sankcií

 39. Uloženie správnych sankcií

 40. Pojem a zásady administratívneho procesu

 41. Právne postavenie účastníkov správneho konania

 42. Opatrenia na zabezpečenie administratívneho procesu

 43. Opis konkrétnych administratívnych zadržiavacích opatrení

 44. Etapy administratívneho procesu

 45. Začiatok administratívneho procesu

 46. Príprava správneho prípadu na zváženie

 47. Správne delikty

 48. Odvolanie a protest proti rozhodnutiu v správnom prípade

 49. Vykonanie správnej sankcie

 50. Pojem a podstata zákonnosti, účelnosti, disciplíny vo verejnej správe

 51. Spôsoby zabezpečenia práva a disciplíny vo verejnej správe

 52. Kontrolné právomoci prezidenta Bieloruskej republiky v oblasti verejnej správy

 53. Kontrolné právomoci štátnych zákonodarcov v oblasti verejnej správy

 54. Právomoci kontrolných orgánov štátnej správy v oblasti kontroly

 55. Oddelenie (vnútropodnikové) riadenie

 56. Oddelenie (externá) kontrola

 57. Prokuratúra vo verejnej správe

 58. Podstata administratívneho dohľadu

 59. Súdna kontrola zákonnosti verejnej správy

 60. Úloha právnej služby pri posilňovaní právneho štátu

 61. Etapy vykonávania regulačných právnych aktov

 62. Pojem a zásady správnych postupov

 63. Druhy administratívnych postupov

 64. Štátny orgán

 65. Práva a povinnosti zainteresovaných strán

 66. Dátumy pre administratívne postupy

 67. Preskúmanie zainteresovaných strán

 68. Správne rozhodnutie

 69. Konanie o odvolaní proti správnemu rozhodnutiu

2019 @ edudocs.pro