border=0


border=0

Ukazovatele variácie

Rozdiel medzi jednotlivými hodnotami znaku v rámci skúmanej populácie v štatistike sa nazýva variácia znaku .

Vyplýva to zo skutočnosti, že jeho individuálne hodnoty sa tvoria pod spoločným vplyvom rôznych faktorov, ktoré sa v jednotlivých prípadoch kombinujú rôznymi spôsobmi.

Priemerná hodnota je abstraktná, zovšeobecňujúca charakteristika charakteristiky skúmanej populácie, ale neukazuje štruktúru populácie, ktorá je pre jej znalosť veľmi dôležitá. Priemerná hodnota nevytvára predstavu o tom, ako sú jednotlivé hodnoty skúmaného znaku zoskupené okolo priemeru, či sú koncentrované blízko alebo sa od neho významne líšia.

V niektorých prípadoch jednotlivé hodnoty atribútu tesne susedia s aritmetickým priemerom a málo sa od neho líšia. V takýchto prípadoch priemer predstavuje celú populáciu. Naopak, v iných naopak sú individuálne hodnoty obyvateľstva ďaleko za priemerom a priemerne zle predstavuje celú populáciu.

Kolísanie jednotlivých hodnôt je charakterizované ukazovateľmi variácie.

Termín „variácia“ je odvodený z latinskej variácie - „zmena, oscilácia, rozdiel“. Nie všetky rozdiely sa však bežne nazývajú variáciou.
Variáciou v štatistike máme na mysli také kvantitatívne zmeny vo veľkosti skúmaného znaku v homogénnej populácii, ktoré sú spôsobené prekrývajúcim sa vplyvom rôznych faktorov. Rozlišujte variáciu označenia: náhodné a systematické.
Analýza systematických variácií nám umožňuje posúdiť mieru závislosti zmien v skúmanej črte od faktorov, ktoré ju určujú.

Napríklad štúdiom sily a charakteru variácie v odlišnej populácii sa dá vyhodnotiť, ako homogénna je táto populácia v kvantitatívnom a niekedy kvalitatívnom zmysle, a preto aká je charakteristická vypočítaná priemerná hodnota. Stupeň blízkosti údajov jednotlivých jednotiek xi k priemeru sa meria počtom absolútnych, priemerných a relatívnych ukazovateľov.

Prečítajte si tiež:

Stanovenie chyby priemeru vzorky a požadovaného počtu vzoriek

Metódy analýzy série dynamík

Absolútne a relatívne hodnoty

Program štatistického monitorovania

Vymedzenie pojmu v rámci ročnej dynamiky

Späť na obsah: Štatistika

2019 @ edudocs.pro