border=0


border=0

MERANIE ÚHLU

1. Uhol medzi dvoma priesečníkmi priamok sa premieta na rovinu premietania v skutočnej veľkosti, keď jej obe strany ležia v rovine rovnobežnej s rovinou premietania, to znamená, keď sa vyrieši štvrtý hlavný problém (obr. 8.8).

2. Uhol medzi dvoma rovinami sa meria lineárnym uhlom stredového uhla, to znamená, keď je priesečnica rovín kolmá na priemet roviny premietania. Toto je možné, ak je vyriešená druhá hlavná úloha transformácie (Obr. 8.9).

3. Uhol medzi čiarou a rovinou sa meria uhlom medzi čiarou a jej priemetom do roviny, to znamená, keď je rovina tohto uhla rovnobežná s rovinou premietania. Toto je možné v prípade, keď postupnými transformáciami výkresu urobí danú rovinu projekčnou a priamkou rovinou s touto projekčnou rovinou (obr. 8.10).

1. Plochý uhol ABC = j 0 .

Ris.8.8

2. Uhol Úhol j 0 0А01

Ris.8.9

3. Uhol medzi priamkou AD a rovinou ABC = j 0 .

Obr. 8.10


Prečítajte si tiež:

OBRÁZKY POVRCHU NA TOMTO BODE

VZÁJOMNÝ PRIEBEH DVERÝCH PLÁNOV

TYPY POLAHÓNOV

RIADKY NAJVÄČŠEJ OBLOŽKY PLÁNU K PLÁNOM PROJEKTOV

VZÁJOMNÁ PARALELITA DVOCH PLÁNOV

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro