border=0

DOPRAVNÉ PRÁVO

DOPRAVA VPRAVO. Kniha obsahuje 5 častí: Základy dopravného práva, Vzťah dopravného práva s ostatnými zložkami práva, Zloženie a zdroje dopravného práva rôznych druhov dopravy, Právny obsah hlavných druhov dopravných vzťahov, Rozvoj dopravného práva.

Jednou zo základných zmien v politickom a sociálno-ekonomickom živote moderného Ruska je prechod na právny štátny systém a právnu reguláciu sociálnych vzťahov. Počas vlády systému veliteľského a administratívneho zabezpečenia boli nedostatky a "biele miesta" v oblasti práva odstránené uplatnením princípu účelnosti z pohľadu prevládajúcej ideológie a interpretácie verejných vzťahov úradníkmi. Právny štát zahŕňa bezpodmienečnú prioritu (diktovať) pravidiel práva nad akoukoľvek autoritou a názorom. Ak právny poriadok prestane spĺňať verejný záujem, musí sa najskôr zrevidovať a až potom ho možno ignorovať.

Harmonický a funkčne dostačujúci právny systém je hlavnou črtou právneho štátu. V modernom Rusku boli vytvorené iba jednotlivé fragmenty právneho priestoru. Právny štát ako regulátor vzťahov zakotvený v Ústave Ruskej federácie (ďalej len "Ústava") musí byť konkrétne zakotvený v právnych predpisoch upravujúcich všetky aspekty spoločnosti, a to aj v oblasti dopravných vzťahov. Ale hlavnou vecou je, že právo by malo preniknúť do vedomia ľudí, stať sa regulátorom ich správania.

To, čo bolo povedané, je plne uplatniteľné na rozmanité, špecifické a nie úplne preskúmané vzťahy vznikajúce v odvetví dopravy, ako aj na vzťahy spojené s dopravnými aktivitami jednotlivcov. Legislatívna regulácia takýchto vzťahov je naliehavou úlohou. V priebehu rokov reformy boli prijaté a vykonané mnohé nové regulačné právne akty. Pri posudzovaní regulačného a právneho základu dopravného komplexu možno konštatovať, že napriek jeho neúplnosti sa zásadne odlišuje od právneho rámca sovietskeho obdobia. Realizácia dopravných aktivít v novom právnom priestore si vyžaduje primerané školenie manažérov a odborníkov organizácií dopravného komplexu.

Ak bola predtým nejaká otázka spojená s postojmi kongresov a plén, v súčasnosti by sa mali v prvom rade jasne stanoviť právne možnosti a dôsledky riadiacich rozhodnutí a prijatých opatrení. Bez osvojenia si právnych znalostí nie je možné uskutočňovať úspešné hospodárske aktivity. Manažér, ktorý dokonale zvládol metódy riadenia, ekonomickej analýzy, marketingu a iných špeciálnych disciplín, ale nemá právne vedomosti, bude nevyhnutne viesť loď svojho podniku na útesy. Preto právne vedomosti slúžia ako základ pre vzdelávanie správcu a výkonného riaditeľa. Právne vedomosti sú nevyhnutným predpokladom pre úspešné fungovanie dopravnej organizácie alebo individuálneho podnikateľa na trhu (samozrejme ďaleko od dostatočného).

 1. PRÁVA A PRÁVNE PREDPISY

 2. Tvorba dopravného práva ako komplexného priemyslu

 3. PRÁVNE VLASTNOSTI DOPRAVNÝCH ČINNOSTÍ

 4. KONCEPCIA A ŠTRUKTÚRA DOPRAVNÉHO PRÁVA

 5. DOPRAVNÉ VZŤAHY VO VLÁDNOM PRÁVE

 6. DOPRAVNÉ VZŤAHY VO ADMINISTRATÍVNOM PRÁVE

 7. DOPRAVNÉ VZŤAHY V OBECNOM ZÁKONE

 8. DOPRAVNÉ VZŤAHY V OBČIANSKOM PRÁVE

 9. REGULÁCIA VZŤAHOV DOPRAVY TRESTNÝM PRÁVOM

 10. CESTNÁ DOPRAVA

 11. DOPRAVNÉ SLUŽBY

 12. PREPRAVA CESTUJÚCICH A BATOŽINY

 13. PREPRAVA PRE DOPRAVU

 14. TRANZIT POST

 15. SLUŽBY PRE DOPRAVU A DOPRAVU

 16. ŠTÁTNE A OBECNÉ ZÁSADY PRE DOPRAVNÉ SLUŽBY A PRÁCE

 17. PRÁVNA OCHRANA SPOTREBITEĽOV DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

 18. PRIJATIE NA DOPRAVNÉ AKTIVITY

 19. SÚŤAŽE A DOPRAVNÉ MONOPOLY

 20. DOPRAVNÁ ČINNOSŤ OBČANOV NA OSOBNÉ ÚČELY

 21. POISTENIE NA DOPRAVE

 22. HLAVNÉ POKYNY ROZVOJA LEGISLATÍV FEDERÁLNEJ DOPRAVY

 23. FORMÁCIA PRÁVNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV PREDMETOV RUSKEJ FEDERÁCIE A ZLEPŠOVANIA RIADENIA DOPRAVY

 24. LEGISLATÍVNE TECHNOLOGICKÉ DOPRAVNÉ PRÁVO

2019 @ edudocs.pro