border=0


border=0

Výrobná štruktúra podniku

Výrobná štruktúra podniku je súbor výrobných jednotiek podniku (dielne, služby) zahrnutých do jeho zloženia a forma vzťahov medzi nimi.

Štruktúra výroby závisí od druhu výrobku a jeho nomenklatúry, druhu výroby a foriem jeho špecializácie, od charakteristík technologických procesov. Tieto sú navyše najdôležitejším faktorom určujúcim štruktúru výroby podniku.

Štruktúra výroby je v podstate forma organizácie výrobného procesu. Rozlišuje medzi:

- hlavná výroba. V obchodoch (jednotkách) hlavnej výroby sa pracovné predmety transformujú na hotové výrobky,

- pomocná výroba. Workshopy (jednotky) pomocnej výroby poskytujú materiálne podmienky pre fungovanie hlavnej výroby (poskytovanie nástrojov, energie, opravy zariadení),

- obsluha výroby. Pododdiely odvetvia služieb poskytujú nehmotné priestory pre hlavnú a pomocnú výrobu alebo poskytujú pre ne služby - ide o dopravu, skladovanie, technickú kontrolu atď.

- pomocná výroba, kde sa používa a spracováva priemyselný odpad.

Štruktúra podniku teda rozlišuje hlavné, pomocné, údržbárske a technické dielne a výrobné zariadenia.

Dielne hlavnej výroby (v strojárstve, prístrojovej technike) sa ďalej delia na:

- pri obstarávaní;

- spracovanie;

- montáž.

Zásobovacie dielne vykonávajú predbežné tvarovanie častí výrobkov (odlievanie, lisovanie za tepla, rezanie prírezov atď.). V spracovateľských závodoch sa spracúvajú mechanické, tepelné, chemicko-tepelné, galvanické, zváranie, lakovanie atď. V montážnych prevádzkach sa montážne celky a výrobky montujú, nastavujú, nastavujú, testujú.

Na základe výrobnej štruktúry sa vypracúva hlavný plán podniku, t. priestorové umiestnenie všetkých obchodov a služieb, ako aj spôsoby a komunikácie na území závodu.

Zdôrazňuje sa aj koncept infraštruktúry - skupina jednotiek slúžiacich na údržbu hlavných produkčných a sociálnych služieb zamestnancov organizácie. Preto rozlišujú:

- výrobná infraštruktúra , ktorej účelom je zabezpečiť nepretržité a efektívne fungovanie výrobného procesu (vrátane zabezpečenia pracovných miest, hlavných dielní s náradím, opráv, prepravy, služby MTS, skladovacích zariadení atď.);

- sociálna infraštruktúra je určená pre sociálne služby zamestnancov organizácie (kliniky, nemocnice, jedálne, škôlky atď.).

Prečítajte si tiež:

Právne formy neziskových organizácií

Náklady na zoskupovanie v závislosti od spôsobu zahrnutia do nákladov na hotové výrobky

Výpočet pomeru pracovného kapitálu podľa prvkov

Štruktúra dlhodobého majetku

Zoznam legislatívnych aktov na túto tému

Späť na obsah: EKONOMIKA PODNIKU

2019 @ edudocs.pro