border=0


border=0

Hasenie požiarov v inštitúciách a školách

  • Prvou úlohou je záchrana, evakuácia podľa evakuačných plánov;
  • Plány sa prakticky plnia dvakrát ročne;
  • Pri hasení používajte protipožiarne karty (usporiadanie, prívod vody, umiestnenie detí);
  • Nadviazať komunikáciu s administratívou;
  • Najprv evakuácia mladších skupín a tried;
  • Ušetrite oknami, schodmi, lanami - keď sú schody odrezané;
  • Po evakuácii - kontrola skupín, tried;
  • Po prvé, kmene sa zavádzajú na evakuačné cesty z cisternového vozidla a z vnútorných požiarnych hydrantov, aby sa znížil dym (otvorené okná v schodiskách, chodbách) a dvere tried a skupín sú naopak zatvorené pred dymom;
  • Hasenie ako v obytných budovách.

Prečítajte si tiež:

Organizácia záchranných operácií v budovách s masívnym pobytom ľudí

Organizácia posádkovej a strážnej služby

Záchrana ľudí a majetku

Hasiace obdobia. Podmienky lokalizácie

Hasenie požiaru v obilných poliach a stepi

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro