border=0


border=0

Ukazovatele nákladov výrobného programu

Ukazovatele nákladov výrobného programu zahŕňajú ukazovatele, ako napríklad:

- predajné výrobky;

- hrubá produkcia;

- predané výrobky;

- čisté výrobky.

Komoditné výrobky (spolu s touto koncepciou sa používa aj pojem „objem komoditných výrobkov“) sú hotové výrobky, ktoré prešli všetkými stupňami spracovania, akceptované odborom kontroly kvality, dodávané do skladu hotových výrobkov a určené na predaj spotrebiteľom. Ide v podstate o náklady na výrobky, prácu, služby určené na externý predaj:

, (2)

kde C i - cena za jednotku, rubľov / ks; Q i - objem výroby vo fyzickom vyjadrení; i - typ výrobkov, práca, služby.

Zloženie obchodovateľných výrobkov zahŕňa:

- hotové výrobky určené na predaj;

- polotovary vlastnej výroby, uvoľnené na stranu (napríklad vyrobené polotovary neboli uvedené do ďalšej výroby, ale boli odoslané zákazníkom);

- výrobky pomocných dielní, uvoľnené nabok (napríklad para, voda, stlačený vzduch, elektrina vyrábaná v pomocných predajniach, ale dodávaná zákazníkom);

- nástroj alebo vybavenie vyrobené podnikom a uvoľnené na stranu alebo „pripísané“ na fixné aktíva podniku;

- priemyselné práce: oprava vybavenia, vozidiel atď., objednávkami zvonka; generálne opravy vlastných zariadení, atď. Zároveň sa náklady na priemyselnú prácu zahŕňajú do nákladov na predajné výrobky iba na náklady na dodatočné spracovanie bez nákladov na opravené výrobky, dodané suroviny.

Zahrnuté v cene obchodovateľných výrobkov (v skutočnosti, ale vopred neplánované):

- neúplné a neštandardné výrobky, ak sa predávajú spotrebiteľom, a to aj za znížené ceny;

- manželstvá všetkých druhov, ak sa vykonávajú na strane spotrebiteľov, a to aj za znížené ceny;

- náklady na produkčný odpad predaný zákazníkom alebo dodaný do podnikov na spracovanie odpadu atď.

Komoditné produkty sa plánujú za veľkoobchodné ceny v čase vypracovania plánu, komoditné produkty sa v správe už odrážajú v dvoch cenách:

a) v cenách akceptovaných v pláne;

b) za ceny platné v čase predaja.

Komoditné výrobky slúžia ako základ pre výpočet hrubej produkcie a zohľadňujú sa pri výpočte výrobných nákladov.

Hrubá produkcia (spolu s touto koncepciou sa používa aj koncepcia „hrubej produkcie“) je ukazovateľ, ktorý charakterizuje celkový objem všetkých plánovaných prác v plánovacom období. Hrubý výkon (VP) sa vypočíta podľa vzorca:

VP = TP n.ts. ± ΔNP ± ΔPF ± ΔI , (3)

kde TP č. - obchodovateľné výrobky v stálych cenách, rub. ± ΔНП - zmena stavu nedokončenej práce na začiatku a na konci obdobia, rub. ± ΔPF - zmena nákladov na polotovary vlastnej výroby na domácu spotrebu na začiatku a na konci obdobia, tr. ± ΔI - zmena hodnoty domáceho nástroja na domácu spotrebu na začiatku a na konci obdobia, rub

To znamená, že ukazovateľ hrubej produkcie zohľadňuje celý objem vyrobených výrobkov, práce, služieb bez ohľadu na ich účel a stupeň pripravenosti.

Keďže väčšina podnikov nevyrába polotovary a nástroje na vlastnú spotrebu, dá sa povedať, že hrubá produkcia zahŕňa iba obchodovateľné výrobky a nedokončenú výrobu. Je však potrebné poznamenať, že pri výpočte hrubej produkcie sa prihliada na prebiehajúce práce v týchto prípadoch:

- ak trvanie výrobného cyklu presahuje 2 mesiace;

- ak dôjde k rýchlemu nárastu nedokončenej výroby alebo naopak k jej poklesu.

Pre väčšinu podnikov je preto možné akceptovať, že hrubá produkcia sa rovná predajnej produkcii:

VP = TP n.ts. (4)

Hlavnou vecou organizácie však nie je výroba výrobkov, ale ich predaj, preto sa počíta ukazovateľ predávaných výrobkov. Používa sa aj predaj výrobkov (spolu s touto koncepciou sa používajú aj pojmy ako „tržby“, „objem predaja“, „objem predaja“, „obrat“, „objem predaja“, „tržby z obratu atď.“), Ktorý sa počíta ako produkt ceny (C) výrobkov a plánovaný predaj vo fyzickom vyjadrení (Q):

, (5)

v prípade výrobkov predávaných RP, rub. Q i - objem predaja vo fyzickom vyjadrení.

Je potrebné poznamenať, že pri výpočte skutočného objemu predaja môže mať pojem „predaj“ rôzne významy. Z právneho hľadiska je skutočnosť, že predaj výrobkov je spojený s okamihom zmeny vlastníctva, to znamená, keď výrobok prestal byť majetkom predávajúceho a stal sa majetkom kupujúceho. Z pohľadu daňového poriadku je možné predané výrobky počítať dvoma spôsobmi:

1) pre väčšinu podnikov predávané výrobky v skutočnosti znamenajú produkty zasielané zákazníkom (OP), bez ohľadu na to, či boli prijaté prostriedky na pokladni alebo na bežný účet. To znamená, že zaslané výrobky sa považujú za predané (v tomto prípade sa najčastejšie používajú pojmy „objem predaja“ a „zaslané výrobky“). V tomto prípade sa predané výrobky ( RP ) môžu vypočítať zmenou zostatkov na sklade hotových výrobkov:

RP = OP = TP + ORP n.p. - PPR , (6)

kde TP je objem obchodovateľných výrobkov za dané obdobie, rubľov; PPR č. - zvyšky nepredaných výrobkov na sklade na začiatku obdobia, rub. PPR kp - zvyšky nepredaných výrobkov na sklade na konci obdobia, trieť.

Táto metóda výpočtu predaja sa nazýva „metóda prepravy“, „metóda časového rozlíšenia“;

2) v niektorých prípadoch sa môže objem predaných produktov vypočítať po prijatí finančných prostriedkov na pokladni alebo na zúčtovací účet organizácie (to znamená, že zaplatené výrobky sa považujú za predané, bez ohľadu na to, či sa výrobky zaslali). Tento spôsob sa nazýva „spôsob platby“ alebo „hotovostný spôsob“. Podľa čl. 273 daňového poriadku Ruskej federácie, túto metódu môžu používať podniky, ktorých objem predaja nepresahuje v priemere 1 milión rubľov. za štvrťrok bez DPH.

Čisté výrobky (používajú sa aj pojmy „podmienečne čisté výrobky“, „objem čistých výrobkov“, „pridaná hodnota“). Ukazovatele komodity a hrubej produkcie zahŕňajú náklady na suroviny a spotrebované materiály (tzv. Náklady na pracovnú silu v minulosti), preto ich nemožno použiť na hodnotenie skutočnej práce vykonanej podnikom. Na tieto účely sa používa ukazovateľ normatívnej čistej výroby, ktorý odráža „pridanú hodnotu v podniku“. Čistá produkcia (PE) sa môže vypočítať dvoma spôsobmi:

PE = FZP s est. + P , (7)

alebo

LFP = TP - (A + MZ), (8)

kde mzdový účet so správou .. - mzdové náklady podniku s poistným, rubľov. P - zisk organizácie, rub.; A - výška odpisov za obdobie, rubľov; MZ - výška materiálnych nákladov, rubľov.

Je potrebné poznamenať, že ukazovateľ čistého produktu sa v praxi podnikov v skutočnosti nevyužíva, je to však tento ukazovateľ, ktorý sa zohľadňuje pri výpočte hrubého domáceho produktu podľa odvetvia, regiónu a krajiny ako celku.

Prečítajte si tiež:

Článok zoskupenia podľa kalkulácie

Organizačná kultúra

Náklady na zoskupovanie v závislosti od spôsobu zahrnutia do nákladov na hotové výrobky

Mzda za kus

Zdroje financovania investícií

Späť na obsah: EKONOMIKA PODNIKU

2019 @ edudocs.pro