border=0


border=0

Druhy administratívnych donucovacích opatrení

Opatrenia administratívneho nátlaku sú veľmi rozmanité a početné. Líšia sa cieľmi, základmi a poradím aplikácie, čo vytvára objektívne predpoklady pre ich klasifikáciu.

V závislosti od cieľov a spôsobu zabezpečenia práva a poriadku, ktoré sú určené objektívnym charakterom vzťahov s verejnosťou a nezákonného zasahovania do týchto vzťahov, možno všetky administratívne donucovacie opatrenia rozdeliť do štyroch skupín:

· Administratívne a preventívne opatrenia;

· Opatrenia administratívneho obmedzenia;

· Opatrenia administratívnej zodpovednosti;

· Administratívne a reštauračné opatrenia.

V poslednom čase sa tiež určujú opatrenia na podporu konania v správnom konaní.

1. Administratívne a preventívne opatrenia povinnej povahy sa uplatňujú s cieľom predchádzať možným trestným činom v oblasti verejnej správy a predchádzať iným javom škodlivým pre režim verejnej bezpečnosti. Používajú sa napríklad pri prírodných katastrofách, nehodách, nepokojoch sprevádzaných násilím a iných núdzových situáciách, ktoré ohrozujú život a zdravie obyvateľstva a vyžadujú si záchrannú a rekonštrukčnú prácu. Administratívne a preventívne opatrenia sa väčšinou netýkajú spáchania trestných činov. Bránia im a v tomto zmysle predchádzajú predchádzaniu iným donucovacím opatreniam.

Administratívne varovné opatrenia sa preto chápu ako prostriedky a prostriedky zamerané na predchádzanie trestným činom a predchádzanie ich negatívnym, škodlivým dôsledkom, ako aj na predchádzanie vzniku okolností, ktoré ohrozujú život a bezpečnosť občanov alebo bežné činnosti štátnych orgánov, podnikov, inštitúcií a organizácií .

Zvažované opatrenia sa môžu klasifikovať podľa rôznych kritérií (podľa podobných charakteristík, z rôznych dôvodov a na účely použitia). Klasifikácia opatrení podľa účelu uplatňovania má praktický význam, na základe ktorého sa rozlišujú dve skupiny administratívne výstražné opatrenia.

Prvá skupina obsahuje opatrenia, ktoré sa používajú na predchádzanie hrozbám pre verejnú a osobnú bezpečnosť občanov, na zabránenie výskytu možných nežiaducich alebo škodlivých následkov, najmä:

· Zavedenie karantény, t. osobitný režim vstupu a výstupu v oblastiach postihnutých epidémiou alebo epizootiou (choroby zvierat);

· Colná kontrola, t. kontrola vecí pri prechode cez štátnu hranicu, aby sa zabránilo pašovaniu;

· Uzavretie úsekov štátnej hranice, cestných alebo uličných úsekov určených na pohyb v prípade nehody, nehody alebo hromadnej udalosti;

· Prehľadávanie vozidiel;

· Povinná lekárska prehliadka fyzického stavu osôb, zdravotného stavu obchodných spoločností a podnikov verejného stravovania;

· Nútené vysťahovanie z domov ohrozujúcich zosuvy pôdy; zabavenie majetku, t. dočasné zabavenie majetku z dôvodu nevyhnutnosti štátu v prípade prírodných katastrof (napríklad preprava osôb za osobitných podmienok);

· Kontrola príručnej batožiny, batožiny a osobnej kontroly cestujúcich v civilných lietadlách s cieľom zabezpečiť bezpečnosť letu, chrániť život a zdravie cestujúcich a členov posádky týchto lietadiel;

· Protipožiarny dohľad;

· Registrácia zbraní, vozidiel atď.

Charakteristickým rysom týchto správnych výstražných opatrení je, že sa môžu uplatňovať pri absencii protiprávneho konania s cieľom zabezpečiť verejnú a osobnú bezpečnosť občanov, ich legitímne záujmy. V niektorých prípadoch je štát nútený uchýliť sa k donucovacím opatreniam proti osobám, ktoré nie sú páchateľmi. Tieto opatrenia nemajú povahu administratívneho trestu.

Druhá skupina výstražných opatrení obsahuje opatrenia, ktoré sú určené na predchádzanie trestnému činu a vyznačujú sa jasne vyjadrenou preventívnou orientáciou. Vzťahujú sa na osoby, aby zabránili spáchaniu trestných činov nimi alebo im zabránili. Týmito opatreniami sú: overovanie dokladov totožnosti; kontrolné a dozorné kontroly; vyhľadávanie vecí a osobné vyhľadávanie občanov podozrivých zo spáchania trestného činu alebo správneho deliktu atď.

2. Ako prostriedok ukončenia trestných činov sa používajú opatrenia týkajúce sa administratívneho obmedzenia . Opatreniami správneho obmedzenia sa rozumejú prostriedky a prostriedky donucovacieho vplyvu uplatňované oprávnenými orgánmi štátnej správy (úradníci) s cieľom zastaviť správne konanie a zabrániť jeho škodlivým následkom, ako aj vytvárať príležitosti na následné stíhanie páchateľa .

Medzi prostriedky administratívneho donucovania patria preventívne opatrenia, ktoré sú najpočetnejšie a najrozmanitejšie, čo je spôsobené potrebou rýchlo a účinne zastaviť všetky druhy útokov na záujmy štátu, verejných a iných organizácií, občanov.

Možno ich však zhrnúť do týchto skupín:

1) preventívne opatrenia uplatňované priamo na osobnosť páchateľa (zadržanie, fyzický dopad, násilné zaobchádzanie, použitie špeciálnych prostriedkov a zbraní atď.);

2) opatrenia obmedzovania majetkovej povahy (zabavenie majetku, nezákonné spôsoby lovu, rybolov, búranie nepovolených štruktúr atď.);

3) preventívne opatrenia technickej povahy (pozastavenie činnosti podniku v prípade hrubého porušenia predpisov o ochrane a bezpečnosti práce, protipožiarnych predpisov atď.);

4) preventívne opatrenia hygienicko-epidemiologického charakteru (odstránenie infekčných pacientov z práce, zákaz prevádzkovania obchodných alebo verejných stravovacích zariadení v rozpore s hygienickými normami atď.);

5) preventívne opatrenia finančnej a právnej povahy (výbery do podnikateľského subjektu, inštitúcie, organizácie porušením finančnej disciplíny, cenová legislatíva, pozastavenie transakcií právnických osôb a fyzických osôb za účelom vyrovnania v prípade nepredloženia (alebo odmietnutia predloženia) správ štátnemu daňovému úradu do rozpočtového fondu , zostatky, vyrovnania, vyhlásenia atď.).

Policajní dôstojníci a iné špeciálne služby majú právo používať špeciálne prostriedky : putá, gumové tyčinky, viazacie prostriedky, špeciálne technické látky, svetelné zariadenia rušivého účinku, zariadenia na otváranie miestností a nútené zastavenie prepravy, vodné delá, obrnené vozidlá a iné špeciálne vozidlá, ako aj služobné vozidlá zvieratá:

· Odraziť útok na občanov a policajných dôstojníkov;

· Prepustenie rukojemníkov;

· Odmietnutie útoku na budovy, priestory, stavby a vozidlá bez ohľadu na ich pridruženie alebo uvoľnenie zachytených predmetov;

· Potlačenie neposlušnosti alebo odporu voči oprávneným požiadavkám policajtov a iných osôb, ktoré vykonávajú úradné alebo občianske povinnosti, na zabezpečenie verejného poriadku, prevenciu a potláčanie trestných činov;

· Zadržanie a doručenie osôb, ktoré sa dopustili trestného činu alebo odmietnutia preukázať svoju totožnosť, ako aj sprevádzanie zadržaných a zatknutých osôb vo väzbe, ak preukážu neposlušnosť alebo odpor, a sú tam tiež dôvody domnievať sa, že môžu uniknúť alebo ublížiť iným alebo sebe;

· Potláčanie nepokojov a narušenie verejného poriadku v skupinách;

· Zabezpečenie výnimočného alebo stanného práva;

· Realizácia bezpečnostných opatrení v presídlených oblastiach rádioaktívnej kontaminácie.

Druh špeciálneho nástroja a intenzita jeho použitia určuje policajný úradník nezávisle, berúc do úvahy súčasnú situáciu, povahu trestného činu a totožnosť páchateľa.

Policajti majú právo používať strelné zbrane v týchto prípadoch:

· Chrániť občanov a sebaobranu pred útokom, ktorý ohrozuje smrť alebo zranenie osôb, alebo zabrániť takémuto útoku alebo zabaveniu zbraní policajtom;

· Prepustenie rukojemníkov;

· Potláčanie spoločensky nebezpečných činov, ktoré predstavujú hrozbu pre život, zdravie alebo majetok ľudí, ako aj zadržiavanie osôb, ktoré takéto činy spáchajú a snažia sa skryť;

· Potlačenie skupinového alebo ozbrojeného útoku na orgány vnútorných záležitostí, strážené predmety, vojenské alebo služobné vybavenie orgánov vnútorných záležitostí, ako aj na potlačenie útoku na iné objekty sprevádzané podpaľačstvom, zničením a pokusmi o zaistenie strelných zbraní;

· Zadržanie osoby, ktorá poskytla ozbrojený odpor alebo ktorá sa dopustila závažného trestného činu alebo utiekla z väzby, ako aj ozbrojenú osobu, ktorá odmietne splniť zákonné požiadavky týkajúce sa odovzdania zbraní, vrátane vecí špeciálne upravených na spôsobenie ujmy na zdraví.

Policajti majú právo používať zbrane v týchto prípadoch:

1. zastaviť vozidlá ich poškodením, ak vodič predstavuje skutočné ohrozenie života a zdravia občanov alebo nespĺňa zákonné požiadavky policajtov na zastavenie;

2. na zneškodňovanie zvierat, ktoré ohrozujú zdravie občanov;

3. Ak chcete spustiť alarm alebo zavolať o pomoc.

Osobitným cieľom uplatňovania procesných preventívnych opatrení je zabezpečiť normálny priebeh konania v prípade správnych deliktov: nedovoliť vinnej osobe vyhnúť sa zodpovednosti, zhromaždiť potrebné dôkazy, zabezpečiť výkon rozhodnutia. Medzi procesné opatrenia patrí: dodanie, jazda, zadržanie, osobné prehliadky, zabavenie vecí a dokumentov, odňatie z vedenia vozidla, zadržanie a nútené ťahanie (evakuácia vozidla, zabavenie majetku).

Pri uplatňovaní preventívnych opatrení, rovnako ako vo všetkých svojich činnostiach, musia orgány prísne dodržiavať zásady zákonnosti a účelnosti, ako aj znižovania škôd: zvoliť také prostriedky, ktoré sú minimálne nevyhnutné na zabránenie škodlivým následkom.

3. Administratívne a reštauračné opatrenia sa v právnej literatúre rozlišujú ako nezávislé skupiny opatrení administratívneho donucovania , ktoré sa používajú na obnovenie predchádzajúceho stavu vecí, ktoré existovali pred spáchaním trestného činu , na náhradu spôsobenej škody. Zahŕňajú napríklad demoláciu neoprávnene vybudovanej stavby, náhradu škody na majetku atď.

4. Opatrenia týkajúce sa administratívnej zodpovednosti sa uplatňujú na osoby, ktoré boli uznané vinnými zo spáchania správnych trestných činov, a sú vyjadrené pri ukladaní správnych sankcií.

Prečítajte si tiež:

Štátny orgán

Pojem správne právo

Preskúmanie zainteresovaných strán

Mechanizmus administratívnej regulácie a jeho prvky

Občania ako subjekty správneho práva

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro