border=0


border=0

Pojem a základné prvky štatistickej tabuľky

Tabuľka je najracionálnejšou, vizuálnou a najkompaktnejšou formou prezentácie štatistického materiálu.
Nie každá tabuľka je však štatistická. Multiplikačná tabuľka, dotazník sociologického prieskumu atď. Môže mať tabuľkovú podobu, zatiaľ však ešte nie sú štatistickými tabuľkami.

Štatistická tabuľka sa líši od ostatných tabuľkových formulárov v nasledujúcom:

  1. mal by obsahovať výsledky výpočtu empirických údajov;
  2. je výsledkom zhrnutia počiatočných informácií.

Štatistika sa nazýva tabuľka, ktorá obsahuje súhrnnú numerickú charakteristiku skúmanej populácie podľa jedného alebo viacerých základných znakov prepojených logikou ekonomickej analýzy.

Názov tabuľky (všeobecný názov)

Obsah riadka

Názov grafu (horné nadpisy)

1

2

3

4

5

, , ,

Názov riadkov (bočné záhlavia)

Súhrnný riadok

Súhrnný stĺpec

* poznámka k stolu

Štatistická tabuľka obsahuje tri typy hlavičiek:

  1. všeobecná položka odráža obsah celej tabuľky a je umiestnená nad jej rozložením;
  2. horné nadpisy charakterizujú obsah grafu;
  3. bočné hlavičky charakterizujú obsah riadkov.

V prípade potreby môžu byť tabuľky doplnené poznámkou použitou na vysvetlenie záhlavia metodiky výpočtu niektorých ukazovateľov, informačných zdrojov atď.

Logicky je tabuľkou „štatistický návrh“, ktorého hlavné prvky sú predmetom a predikátom.

Predmetom štatistickej tabuľky je objekt charakterizovaný číslami. Môžu to byť jednotlivé jednotky obyvateľstva (firmy, združenia) v poradí podľa ich zoznamu alebo zoskupené podľa určitých kritérií. Zvyčajne je predmet tabuľky uvedený na ľavej strane, v mene riadkov.

Predikát štatistickej tabuľky tvorí systém ukazovateľov, ktoré charakterizujú predmet štúdie, t. J. Predmet tabuľky. Predikát tvorí horné nadpisy a tvorí obsah grafu s logicky sekvenčným usporiadaním ukazovateľov zľava doprava.

Poloha subjektu a predikát môžu meniť miesta, čo závisí od toho, ako každý výskumný pracovník individuálne dosiahne najkompletnejší a najlepší spôsob, ako čítať a analyzovať zdrojové informácie o študovanom súbore.

Prečítajte si tiež:

Program štatistického monitorovania

Metódy formovania vzorky

Základné pravidlá pre zostavenie tabuliek

Objednávka zoskupenia

Pojem štatistiky

Späť na obsah: Štatistika

2019 @ edudocs.pro