border=0


border=0

Prehľad hotelových trhov v regiónoch sveta

Hotelový trh v regiónoch sveta sa vyvíjal heterogénne. V niektorých regiónoch (Európa) je staršia, má zavedené tradície, nadácie a pravidlá. Boom hotela sa dotkol iných regiónov (juhovýchodná Ázia) až na konci 20. storočia, čo spôsobuje pomerne veľké rozdiely vo vonkajšom a vnútornom vyjadrení pohostinských systémov.

Európsky model hotelového trhu má množstvo významných rozdielov, pretože ide o najstarší hotelový trh na svete s obrovskými skúsenosťami s prijímaním a obsluhou hostí a vo všetkých európskych krajinách sa zavádza jednotný systém klasifikácie a štandardizácie hotelov. Z týchto dôvodov sa európska pohostinnosť oprávnene považuje za pohostinnosť „vysokého letu“ a vysokej reputácie.

Vzhľadom na to, že hotelové služby (základné - ubytovanie, stravovanie a množstvo ďalších) vytvárajú zájazdy a majú spolu s leteckou dopravou najväčší podiel na celkovej cene zájazdu (v niektorých prípadoch dosahujú až 40%), stratégiu, ktorú si cestovná agentúra zvolila v oblasti budovania vzťahov spolu s hotelierom (majiteľom spoločnosti pôsobiacej v oblasti hotelierstva alebo zástupcom top manažmentu hotela) významne určuje schopnosť cestovnej kancelárie stanoviť cenu produktu zájazdu, jeho konkurenčné výhody. Neexistuje jednotný súbor schém pre vzájomnú spoluprácu medzi hotelom a cestovnou kanceláriou, pretože tak stratégia, ako aj štýl ich vzájomného pôsobenia do veľkej miery závisia od subjektívnych faktorov založených na súčasných predstavách strán o schopnostiach druhej strany, na reputácii a imidži potenciálnych partnerov. V každom prípade, bez ohľadu na typ interakcie medzi cestovnou kanceláriou a majiteľom hotela, pre svoju vysokú účinnosť by malo byť založené na niekoľkých zásadách:

■ ohrozenie záujmov strán. Na začiatku sú záujmy hotelierov a cestovných kancelárií diametrálne proti. Na jednej strane sa vedenie hotela snaží nielen predávať služby svojej spoločnosti najvýhodnejším spôsobom, ale tiež sa chrániť pred možnosťou prestojov tým, že presunie všetky riziká zabezpečenia vysokej obsadenosti hotela na cestovnú kanceláriu. Na druhej strane sa cestovná agentúra snaží čo najvýhodnejšie kúpiť hotelové služby, pričom však riskuje ďalšie riziko spojené s ďalším predajom izieb. Ukončenie schémy interakcie medzi cestovnou kanceláriou a hotelierom naznačuje, že obe zúčastnené strany súhlasia s veľkosťou akceptovaného (riziko prevedené za určitú cenu) pre určitú zľavu;

■ objektívnosť hoteliérov pri určovaní nákladov na riziko pre rôznych cestovných kancelárií. V prípade simultánnej práce hotela s niekoľkými cestovnými kanceláriami by sa vlastník hotela mal snažiť stanoviť ceny individuálnych izieb pre svojich partnerov z cestovného ruchu na základe skutočného rizika prevedeného na cestovnú kanceláriu. To znamená, že prevádzkovateľ, ktorý prevzal maximálny rizikový podiel majiteľa hotela, by mal dostať najnižšiu cenu izieb a naopak;

- totožnosť podmienok spolupráce, ktoré ponúka majiteľ hotela rôznym cestovným kanceláriám. Dodržiavanie tejto zásady je obzvlášť dôležité vo vzťahu medzi hotelom a novým alebo skorším neznámy cestovný operátor. V praxi podmienky stanovené vlastníkom hotela týkajúce sa predaja izieb do značnej miery závisia od jeho subjektívneho prístupu k prevádzkovateľovi (existujúce skúsenosti so spoluprácou, povesť prevádzkovateľa, osobné vzťahy vedenia);

■ dvojitá súťaž. Táto zásada znamená, že vo vzťahoch medzi operátormi existuje faktor hospodárskej súťaže pre právo predať izby konkrétneho hotela. Majitelia najobľúbenejších hotelov nachádzajúcich sa v najnavštevovanejších miestach turistov majú možnosť vybrať si pre svoje obchodné záujmy najvýhodnejšiu ponuku cestovných kancelárií. Na druhej strane hoteléri navzájom aktívne súťažia o možnosť vybudovať účinnú spoluprácu s veľkými alebo renomovanými cestovnými kanceláriami, čo zase ponúka priaznivé podmienky pre ďalšiu prácu (minimalizovanie prenášaného rizika, uľahčenie platobného systému, odloženie platby);

■ vzájomná zodpovednosť. Keďže akákoľvek schéma interakcie medzi cestovnou kanceláriou a vlastníkom hotela je stanovená v zmluvnej forme, rôzne zmeny podmienok dohody, ktoré nie sú dohodnuté medzi stranami a iniciované jedným z partnerov, ktoré vedú k porušovaniu práv alebo obchodných záujmov druhej strany, musia byť sprevádzané zaplatením zmeny zo strany iniciujúcej strany, pokiaľ ide o určitú výšku pokút, a náhrady za straty. ktoré utrpel poškodený v dôsledku ukončenia zmluvy. Výnimkou môžu byť iba zmeny zmluvných podmienok spôsobené vyššou mocou alebo iné okolnosti uvedené v zmluve.

Existujúce programy spolupráce medzi cestovnou kanceláriou a majiteľom hotela je možné rozdeliť do dvoch skupín. Prvá z nich súvisí s presunom rizika predaja izieb od hoteliéra na cestovnú kanceláriu. Prevádzkovateľ zájazdu je samozrejme povinný účtovať vysoké zľavy na hotelové služby (táto skupina zahŕňa prenájom hotelov, nákup blokov miestností na základe pôžičiek a komentárov, neodvolateľnú rezerváciu). Druhá skupina pozostáva z pracovných schém, ktoré sa nezakladajú na prevode rizika z hoteliera na prevádzkovateľa, ale neznamenajú ani veľké zľavy zo strany hotela (prednostné rezervácie, zvýšená provízia a práca na jednorazových požiadavkách).

Prečítajte si tiež:

GLOSÁR

Práva a povinnosti dopravcu

INTERAKČNÉ SYSTÉMY MODERNÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV A VLASTNÍKOV

VZŤAH TURISTIKA A POISŤOVNE

Úlohy

Späť na obsah: Cestovná kancelária

2019 @ edudocs.pro