border=0


border=0

Pojem vláda

Vládne orgány sú typom vládnych orgánov. V dôsledku toho sú obsiahnuté v základných črtách, ktoré sú vlastné orgánom verejnej moci. Na základe toho je potrebné zistiť znaky štátneho orgánu.

Štátny orgán je organizovaný kolektív, ktorý je samostatnou súčasťou štátneho aparátu, je vybavený vlastnou právomocou a vykonáva verejné funkcie.

Štátny orgán tak možno charakterizovať predovšetkým ako organizácia, kolektív, riadená skupina ľudí. Pre štátny orgán je však charakteristické, že ide o politickú organizáciu, t. vybavený štátnou mocou, ktorá má konať v mene štátu, na plnenie svojich funkcií. Zahŕňa to splnomocnenie špecifickým druhom autority, ktorá je svojou povahou dominantná. Prítomnosť štátnej moci je hlavným právnym znakom každého štátneho orgánu.

Aká je podstata štátnej moci?

Najskôr v práve štátnych orgánov štátu vydávať v mene štátnych právnych predpisov, ktoré sú pre ne záväzné. Akty štátnych orgánov môžu byť adresované iným štátnym orgánom, úradníkom, inštitúciám, organizáciám, podnikom, občanom av niektorých prípadoch aj verejným organizáciám (ak ich štátne orgány vykonávajú ich správu).

Špecifickým znakom štátnej moci štátnych orgánov je, že môžu ísť nad rámec tohto štátneho orgánu a rozšíriť sa na oblasť alebo odvetvie ekonomickej, sociálno-kultúrnej alebo administratívno-politickej výstavby, s ktorou je fungovanie tohto orgánu spojené. Akty štátnych orgánov sa okrem toho môžu vzťahovať nielen na priamo podriadených úradníkov pracujúcich v oblasti podriadenej tomuto orgánu, ale aj na občanov. Tento vonkajší faktor nie je univerzálny, ale najjasnejšie a najvýraznejšie vyjadruje podstatu autority štátnych orgánov.

Pôsobnosť štátnych orgánov je určená konkrétnym miestom, ktoré každá z nich zastáva v systéme štátneho aparátu, a povahou úloh, ktorým príslušný orgán čelí.

Štátne orgány majú právo na vykonávanie zákonov, ktoré prijímajú, pomocou vhodných vzdelávacích opatrení, presvedčením a povzbudením v mene štátu.

Štátna moc sa vyznačuje aj právom vykonávať v mene štátu dohľad (pozorovanie) nad vykonávaním požiadaviek právnych aktov. Je to prirodzené, pretože sila sa prejavuje nielen pri stanovovaní určitých zodpovedností atď., Ale aj pri zabezpečení ich skutočného vykonávania a dodržiavania zo strany štátnych a verejných organizácií, úradníkov a občanov.

V nevyhnutných prípadoch as cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami právnych aktov, ktoré vydávajú, majú právo uplatňovať zavedené donucovacie opatrenia.

Všetky tieto kroky štátnych orgánov sú povinné, pretože sú podporované autoritou a právomocou štátu.

Hlavné znaky štátneho orgánu sú teda tieto:

· Štátny orgán - je súčasťou štátneho aparátu;

· Štátny orgán je organizácia, t. bunka ľudského kolektívu, navrhnutá do určitej miery;

· Štátny orgán je politická organizácia;

· V mene štátu vykonáva svoje úlohy a funkcie;

· Má štátnu moc;

· Má určitú kompetenciu, štruktúru a územný rozsah činnosti;

· Plní úlohy, ktoré mu boli zverené prostredníctvom jedného z druhov činností štátu, a to spôsobom predpísaným zákonom;

· Nesie zodpovednosť za svoju činnosť štátu.

Pojem vládny orgán sa v podstate zhoduje s pojmom vládny orgán, táto zhoda však nie je úplná. Pojem štátny orgán je širší.

Každý vládny orgán, rovnako ako každý vládny orgán, má vlastnú kompetenciu, organizačnú štruktúru a teritoriálny rozsah činnosti. Vládne orgány majú zároveň osobitné črty, ktoré ich odlišujú od iných typov vládnych orgánov. Tieto znaky sú určené zvláštnosťou úloh, ktorým čelia výkonné orgány a metódami ich vykonávania, osobitnosťou ich štátnych činností:

1) vykonávajú štátne činnosti špecifické pre ich obsah a metódy - verejná správa;

2) sú subjektmi výkonnej moci a zároveň osobitnými subjektmi štátnej správy. Zvyčajne sa označujú ako výkonné a správne orgány; v tomto zmysle tieto orgány predstavujú výkonný aparát štátu. V ústave Bieloruskej republiky sa pojem „výkonné a správne orgány“ používa vo vzťahu k orgánom miestnej samosprávy (články 117, 119, 120, 122). Malo by sa však poznamenať, že táto činnosť je rovnaká, či už ide o Radu ministrov, ministerstvá, odbory, výkonné výbory. Musí sa tiež pochopiť, že výkonný orgán je vždy vládnym orgánom, zatiaľ čo nie každý vládny orgán je výkonným orgánom. Táto právomoc má rozvetvený mechanizmus vrátane riadiacich orgánov, ktorý v tomto mechanizme pôsobí len ako prepojenia iného (druhého) poriadku ako výkonné orgány. Správa štátnej asociácie, podniku, inštitúcie, ktorá vykonáva administratívne funkcie, je teda vnútorným riadiacim orgánom alebo, ako sa to tiež nazýva, vnútornou samosprávou a nevzťahuje sa na výkonné orgány.

3) vykonávajú svoju činnosť na základe zákona av súlade so zákonom, pričom na tieto účely využívajú právne prostriedky zákonodarnej, prevádzkovo-výkonnej (jurisdikčnej) povahy;

4) činnosť orgánov štátnej správy v medziach štátnej moci je zameraná na vykonávanie všeobecného, ​​priameho, denného prevádzkového riadenia predmetov ekonomickej, sociálno-kultúrnej a administratívno-politickej výstavby.

Teda: (výkonný) orgán verejnej správy je organizácia, ktorá je ako súčasť štátneho aparátu vyzvaná, aby v mene štátu vykonávala denné a priame riadenie ekonomických, sociálnych a verejných funkcií. - kultúrna a administratívno-politická výstavba .

Právne postavenie riadiacich orgánov sa nachádza v ich právomoci. Stanovuje ciele, ciele, funkcie, práva a povinnosti, formy a metódy činnosti týchto orgánov, t. ich administratívna právna spôsobilosť a právna spôsobilosť.

Pôsobnosť vládnych orgánov je zakotvená v Ústave Bieloruskej republiky, v zákonoch, vyhláškach a vyhláškach prezidenta Bieloruskej republiky, nariadeniach o osobitných útvaroch.

Prečítajte si tiež:

Pojem správny delikt a jeho znaky

Náboženské združenia

Správne delikty

Právna charakteristika správnych sankcií

Vládne orgány republiky

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro