border=0


border=0

KONŠTRUKCIA OBRÁZKOV OBRÁZKOV NA DEFINOVANÝ SMER

Pri strojárskom kreslení je často potrebné vytvárať obrazy daných predmetov alebo ich častí v danom smere, zvyčajne označenom šípkou.

Príklad 1. Vytvorte kruhový obraz v smere šípky S. (obr. 6.5).

Riešenie: Pretože smer S je rovnobežný s frontálnou rovinou projekcií, vyberieme novú projekčnú rovinu kolmú na smer S ,, a na tejto rovine vytvoríme obraz tohto obrázku.


obrázok 6.5

Príklad 2. (Obr.6.6). Zostrojte obraz hranolu v danom smere s vo všeobecnej polohe v priestore.

Riešenie: Kolmo na smer s nakreslite priemet osi x 1 a kolmo na smer os ' x' . Konštrukcia nového obrazu hranolu je znázornená na výkrese a nevyžaduje ďalšie vysvetlenie.

obrázok 6.6

Prečítajte si tiež:

Roviny a čiary dotýkajúce sa zakriveného povrchu v danom bode

MULTIPLAYER IMAGE

SPÔSOB ROTÁCIE PRI SMERNOM PROJEKTOVANÍ

RIEŠENIE METRICKÝCH PROBLÉMOV METÓDAM TRANSFORMÁCIE INTEGROVANÉHO VÝKRESU

SPÔSOB POHYBU PLAVIDLA

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro