border=0


border=0

Príprava správneho prípadu na zváženie

Príprava správneho prípadu na zváženie by sa mala vykonať najneskôr do desiatich dní av prípade colných priestupkov proti environmentálnej bezpečnosti, životnému prostrediu a zdaneniu - najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa začatia administratívneho konania.

Protokol sa vyhotovuje o spáchanom administratívnom priestupku, ktorého obsah a vykonanie si vyžadujú osobitné požiadavky z dôvodu jeho procedurálnej závažnosti (článok 10.2 Kódexu správnych deliktov). Zoznam informácií obsiahnutých v protokole nie je náhodný, nesie veľké sémantické zaťaženie, ktoré spočíva v dôslednom pokrytí všetkých, aj najmenších detailov prípadu, čo nám umožňuje urobiť jediné správne rozhodnutie.

Jednou z povinných požiadaviek pri zostavovaní protokolu je vysvetliť účastníkom procesu ich práva, povinnosti a dôsledky ich neplnenia, o ktorých je v protokole zaznamenaná poznámka.

Protokol je podpísaný úradníkom, ktorý ho zostavil, fyzickou osobou alebo zástupcom právnickej osoby, voči ktorej bolo začaté konanie vo veci správneho deliktu. V takom prípade je podpisom protokolu zodpovednou osobou jeho právo, ale nie jeho povinnosť. Odmietnutie účastníkov procesu podpísať procesné dokumenty nemá právne následky a nezastavuje ďalší postup vo veci, je to však nevyhnutne zaznamenané v protokole.

Dôležitým krokom v tejto fáze procesu je získanie ďalších informácií a materiálov, vykonanie niekoľkých procedurálnych opatrení, ktoré si vyžadujú značné časové náklady. Medzi ne patrí povolenie na podanie petície. K prípadu sú pripojené písomné petície, ústne petície sa zaznamenávajú v protokole o procedurálnom konaní. Ak okamžité rozhodnutie o petícii nie je možné, musí sa povoliť pred posúdením prípadu. Žiadateľovi sa oznámi úplné alebo čiastočné zamietnutie žiadosti a v protokole sa uvedie dôvod zamietnutia.

Osoby, ktoré sa zúčastňujú na administratívnom konaní, sú predvolané na súd alebo na úradníka s predvolaniam, ktorý sa dáva tejto osobe proti prijatiu av prípade jeho krátkej neprítomnosti dospelému rodinnému príslušníkovi, správe inštitúcie atď. Hovor je možné uskutočniť inými spôsobmi a prostriedkami. Maloleté osoby (do 16 rokov) sú povolané prostredníctvom rodičov alebo iných zákonných zástupcov.

Účastníci procesu pohovoru V takom prípade sa im vysvetlia ich práva, povinnosti a zodpovednosť za vyhýbanie sa poskytovaniu vysvetlení alebo za nepravdivé vysvetlenia, ktoré sú uvedené v protokole o prieskume, ktorý je osvedčený podpisom odporcu. Pri pohovore s maloletou osobou od štrnástich do šestnástich je povinná prítomnosť učiteľa alebo psychológa, ako aj rodičov.

Ak je to potrebné, vykoná sa kontrola, kontrola, kontrola.

Príprava administratívneho prípadu sa končí:

1. vypracovanie protokolu o správnom delikte;

2. ukončenie konania (články 9.6, 10.1 a 10.27 PIKoAP).

O tejto skutočnosti sú upovedomené: osoba, v súvislosti s ktorou proces pokračuje alebo je prípad zamietnutý; zástupcovia; obranca. Majú právo oboznámiť sa s materiálmi, podať žiadosť o ďalšie procesné kroky. Pokiaľ ide o oboznámenie sa s materiálom prípadu, v protokole o správnom delikte alebo v rozhodnutí o zamietnutí prípadu sa uvádza záznam.

Poslednou etapou tejto fázy správneho konania je postúpenie prípadu správneho deliktu súdu a orgánu, ktorý je oprávnený ho posúdiť:

· V prípadoch posudzovaných počas dňa - okamžite;

· V prípadoch posudzovaných inak - do dvoch dní od dátumu ukončenia prípravy prípadu na zváženie.

Prečítajte si tiež:

Občania ako subjekty správneho práva

Rada ministrov Bieloruskej republiky

Začiatok administratívneho procesu

Prokuratúra vo verejnej správe

Právne postavenie účastníkov správneho konania

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro