border=0


border=0

Vek a vznik reliéfu. Relief faktory

Genéza reliéfu. Hlavným východiskovým bodom modernej geomorfológie je myšlienka, že reliéf sa vytvára ako výsledok interakcie endogénnych a exogénnych procesov. Táto práca by však mala byť podrobná pri zvažovaní konkrétnych foriem alebo komplexov reliéfnych foriem.

Ako už bolo spomenuté, najväčšie formy reliéfu sú endogénne, zatiaľ čo menšie formy sú exogénne. V priebehu svojej činnosti exogénne procesy buď komplikujú alebo zjednodušujú reliéf endogénneho pôvodu. V niektorých prípadoch exogénne látky produkujú menšie mezo a mikroformy, v iných odrezávajú nepravidelnosti spôsobené endogénnymi procesmi a v iných je endogénna úľava zakopaná alebo komplikovaná v dôsledku tvorby rôznych akumulačných foriem. Povaha vplyvu exogénnych činiteľov na reliéf endogénneho pôvodu je do značnej miery determinovaná tendenciou vývoja reliéfu, t. J. Či dominujú vzostupné (pozitívne) pohyby zemskej kôry alebo zostupné (negatívne) pohyby.

Podľa existujúcich myšlienok je hlavným zdrojom energie endogénnych procesov formovania reliéfu tepelná energia, ktorá sa vyrába hlavne gravitačnou diferenciáciou a rádioaktívnym rozkladom čriev Zeme. Gravitácia a rádioaktivita, zahrievanie a následné ochladenie vnútorností na Zemi nevyhnutne povedú k zmenám objemu hmôt látky tvoriacej plášť a zemskej kôry. Expanzia suchozemskej hmoty počas zahrievania vedie k vzostupnému zvislému pohybu v plášti aj v zemskej kôre. Kôra na ne reaguje buď deformáciami bez prasknutia (tvorba vrstevnatých dislokácií), alebo diskontinuitami a premiestnením blokov kôry obmedzených diskontinuitami (disjunktívne dislokácie).

Medzery môžu preniknúť do kôry, prejsť cez ňu a dosiahnuť ohniská topiacich sa hornín. Obrovské trhliny sa potom premenia na kanály, cez ktoré stúpa roztavená látka - magma . Ak magma nedosiahne zemský povrch a zamrzne v zemskej kôre, vytvoria sa rušivé telá. Výskyt veľkých vniknutí nevyhnutne vedie k mechanickému pohybu vrstiev hornín, ktoré ich prekrývajú, smerom hore, t.j. prispieva k vytváraniu príznakových alebo disjunkčných porúch. Vyvinuté vyvrelé horniny majú tiež dynamický, tepelný a chemický účinok na sedimentárne horniny, ktoré sa v dôsledku tohto účinku menia na metamorfované horniny.
Odtok roztaveného materiálu na povrch, sprevádzaný emisiami vodnej pary a plynov, sa nazýva efuzívny magmatizmus alebo vulkanizmus.

Tvorba medzier v zemskej kôre, okamžitý pohyb hmôt v útrobách Zeme je sprevádzaný ostrými otrasmi, ktoré sa na povrchu Zeme objavujú vo forme zemetrasení. Zemetrasenie je jedným z najvýraznejších prejavov moderných tektonických procesov vyskytujúcich sa v útrobách Zeme jednoduchému pozorovateľovi.

Hlavným zdrojom energie exogénnych procesov je sálavá energia Slnka, ktorá sa na zemskom povrchu transformuje na energiu pohybu vody, vzduchu a litosférickej hmoty. Exogénne procesy zahŕňajú reliéfnu aktivitu povrchových tekutín a vodných hmôt oceánov, morí, jazier, aktivitu rozpúšťania povrchových a podzemných vôd, ako aj aktivitu vetra a ľadu. Gravitačná energia sa zúčastňuje všetkých týchto procesov, a preto uvedené procesy nie sú čisto exogénne. Existuje celá skupina procesov, ktoré sa vyskytujú na svahoch a nazývajú sa svahy. Nakoniec existujú ďalšie dve skupiny procesov, ktoré možno pripísať aj exogénnym geomorfologickým procesom: reliéfna aktivita organizmov a ľudská ekonomická aktivita, ktorej úloha faktora pri formovaní reliéfu sa s rozvojom technológie stáva čoraz významnejšou.

Uvedené procesy formovania reliéfu prebiehajú iba v zriedkavých prípadoch osobitne. Zriedka môžeme povedať, že táto alebo tá forma úľavy sa vytvorila a v súčasnosti sa vyvíja pod vplyvom iba jedného procesu. Pri určovaní reliéfnej genézy sa geomorfológ vždy alebo takmer vždy stretne s otázkou, ktorý geomorfologický proces by sa mal uprednostňovať, ktorý by mal byť považovaný za vedúci a do najväčšej miery určujúci reliéfnu genézu. Ťažkosti s genetickou analýzou sa dajú systematizovať do nasledujúceho zoznamu:
1. Reliéf Zeme, ako je uvedené vyššie, je výsledkom interakcie endogénnych a exogénnych procesov. Takáto odpoveď je však príliš všeobecná a je potrebné ju uviesť v každom jednotlivom prípade. V prvej fáze je potrebné zistiť, ktorá skupina procesov v tomto prípade prevláda. Toto nie je ľahká úloha, pretože, ako ukazujú pozorovania, intenzita endogénnych a exogénnych procesov je vo všeobecnosti porovnateľná.
2. Často sa pozoruje, že reliéf vytvorený v nedávnej minulosti pod vplyvom niektorých agentov je v súčasnosti vystavený iným.
3. Často sa vyskytujú prípady, keď sa reliéf vytvára v dôsledku kombinovaného vplyvu niekoľkých procesov, ktoré pracujú s približne rovnakou intenzitou a poskytujú približne rovnocenné výsledky.
4. Pri odhalení genézy reliéfnych foriem rôznych rádov je často tento jav pozorovaný: veľká forma ako celok je spôsobená endogénnymi procesmi a malé formy na jej svahoch sú výsledkom činnosti exogénnych procesov. V tomto prípade je zrejmé, že o genéze reliéfu sa dá rozhodnúť v závislosti od toho, s akou úľavou sa zaoberáme.

Uvedené ťažkosti sú vo väčšine prípadov prekonateľné. Po prvé, ak sa vyrieši otázka planétového alebo megaformného reliéfu, potom sú nepochybne spojené s endogénnymi procesmi. To sa dá povedať (až na niekoľko výnimiek) o makroreliére.

Morfológia mezoforiem iba v ojedinelých, skôr zriedkavých prípadoch, je úplne určená tektonickým procesom a nie je zmenená exogénnymi látkami. Mesoformy a menšie formy reliéfu sa vo veľkej väčšine prípadov spájajú s exogénnymi procesmi, aj keď ich prejav v jednom alebo druhom geologickom prostredí sa môže výrazne líšiť. Vedúci proces je navyše ten, ktorý dal hlavné črty tejto formy alebo tohto komplexu reliéfnych foriem, aj keď v súčasnosti tento proces prestal fungovať. Napríklad ľadovo akumulačný reliéf oblastí nedávneho (neskorého pleistocénu) zaľadnenia, kvartérneho mora alebo riečnych terás. V súčasnosti tieto ľadovcové, pobrežné, morské alebo fluviálne formy podliehajú iným procesom, stále si však dostatočne zachovávajú morfologické znaky, ktoré im boli dané v posledných operačných procesoch.

V prípadoch, keď formovanie určitej formy alebo skupiny foriem súčasne nezahŕňa jeden, ale dva alebo viac faktorov, ktoré sú úplne porovnateľné z hľadiska ich morfologického významu, mali by sme hovoriť o zložitom a komplexnom pôvode reliéfu.

Vek reliéfu. Dôležitou úlohou geomorfológie spolu so štúdiom morfológie, morfometrie a genézy je určenie veku reliéfu. Ako viete, v geológii je vek hornín jednou z najdôležitejších geologických charakteristík a v podstate je hlavným obsahom všeobecných geologických máp.

Geologický vek hornín sa určuje pomocou dobre rozvinutých stratigrafických, paleontologických a petrografických metód, ktoré v posledných rokoch čoraz viac podporujú metódy absolútnej geochronológie. V geomorfológii je určovanie veku zložitejšou úlohou, pretože geologické metódy sú použiteľné iba pre akumulačné formy pôdy a nemôžu sa priamo použiť na určenie veku rozvinutej (denudačnej) reliéfy. V geomorfológii, rovnako ako v geológii, sa zvyčajne používajú pojmy „relatívny“ a „absolútny“ vek reliéfu.

Relatívny vek reliéfu. Pojem „relatívny vek reliéfu“ v geomorfológii má niekoľko aspektov.

1. Vývoj reliéfu ktoréhokoľvek územia alebo akejkoľvek konkrétnej formy, ako ukazuje V. Davis, je postupným stupňom. Preto relatívny vek reliéfu možno chápať ako určujúci stupeň jeho vývoja. Ako príklad možno uviesť vývoj údolia riek .

Preto jedným z aspektov určovania relatívneho veku reliéfu je určenie stupňa jeho vývoja komplexom charakteristických morfologických a dynamických znakov.

2. Pojem „relatívny vek reliéfu“ sa používa aj pri štúdiu vzťahu niektorých foriem k iným. Všeobecne je akákoľvek forma staršia vo vzťahu k formám, ktoré komplikujú jej povrch a formujú sa neskôr.

3. Určenie relatívneho geologického veku reliéfu znamená stanovenie obdobia, keď reliéf získal vlastnosti, ktoré sú v zásade podobné jeho modernému vzhľadu. Ak hovoríme o akumulatívnych formách pôdy, otázka sa znižuje na stanovenie veku vkladov tvoriacich túto formu konvenčnými geologickými metódami. Riekové terasy zložené zo stredných kvartérnych sedimentov majú stredný kvartérny vek; starodávne duny, zložené z eolských pliocénnych sedimentov, sú pliocénneho veku atď.

Je ťažšie určiť vek vytvorených foriem pomoci. K. K. Markov odporúča nasledujúce metódy:
1. Stanovenie veku pomocou porovnávacích vkladov. Ak sa vytvorí akákoľvek rozvinutá reliéfna forma, napríklad roklina, hromadí sa v jej ústach produkty rozpadu hornín, do ktorých sa táto rokle rozpadá, vo forme kumulatívnej reliéfnej formy - unášaný kužeľ. Geologické určenie veku sedimentov, ktoré tvoria oddeľovací kužeľ, je kľúčom k určeniu veku rozvinutej formy, v tomto prípade rokliny.
2. Metóda vekových obmedzení. Jeho podstatou je určovanie veku sedimentov, stanovenie spodnej a hornej hranice formovania tejto rozvinutej formy reliéfu. Ukážme si príklad. Údolie rieky je zapustené na povrchu zloženom z morských sedimentov neogénneho veku. Na dne doliny ležia pod moderným náplavom ľadovcové sedimenty z raného kvartérneho veku. V dôsledku toho bola príslušná dolina vytvorená na hranici neogénneho a skorého kvartérneho obdobia: je narezaná na neogénne ložiská, t. J. Mladšie ako oni, a je tvorená nižšími kvartérnymi ľadovcovými útvarmi, t.
3. Určenie času „fixácie“ úľavy za denudáciu. V niektorých prípadoch sú denudačné povrchy prekrývajúce (fixované) poveternostnou kôrou. Určenie veku zvetrávacej kôry paleontologickými, paleobotanickými alebo inými metódami dáva odpoveď na otázku veku denudačného povrchu.
4. Metóda prechodu pomocou facies. Táto metóda môže byť použitá pri riešení problému veku tých akumulačných foriem, ktoré sú zložené zo sedimentov, ktoré neobsahujú paleontologické zvyšky. Sledovaním tohto sedimentu pred výmenou facií so sedimentami obsahujúcimi paleontologické zvyšky sa dosiahne rovnomernosť obidvoch balíkov sedimentov, a teda aj jednotnosť nimi vytvorených reliéfnych foriem.

Absolútny vek reliéfu. V posledných desaťročiach sa v dôsledku vývoja výskumných metód rádioizotopu široko používa stanovenie veku vkladov a foriem v absolútnych jednotkách - v rokoch. Na tento účel je potrebné poznať polčas rozpadu daného rádioizotopu; potom stanovte pomer jeho množstva v sedimentoch s derivátom.

Relief faktory. Ako je uvedené vyššie, východiskovým bodom modernej geomorfológie je myšlienka, že reliéf sa vytvára v dôsledku interakcie endogénnych a exogénnych procesov. Okrem toho existuje niekoľko faktorov, ktoré sa priamo nezúčastňujú na formovaní reliéfu, ale ovplyvňujú jeho tvorbu, určujú „súbor“ procesov formovania reliéfu, stupeň intenzity a priestorovú lokalizáciu dopadu určitých procesov. Medzi tieto faktory patrí materiálne zloženie hornín tvoriacich zemskú kôru, geologické štruktúry tvorené tektonickými pohybmi predchádzajúcich geologických období, klimatické podmienky a do istej miery aj reliéf samotný. Zvážte tieto faktory podrobnejšie.

Vlastnosti hornín a ich úloha pri formovaní reliéfu. Je známe, že zemská kôra je zložená z hornin rôzneho pôvodu a rôzneho chemického a mineralogického zloženia. Tieto rozdiely sa odzrkadľujú vo vlastnostiach hornín av dôsledku toho na ich stabilite vzhľadom na vplyv vonkajších síl. Rozlišujte plemená perzistentnejšie a menej perzistentné, tvárnejšie a menej poddajné. V prvom prípade to zvyčajne znamená odolnosť hornín voči poveternostným procesom, v druhom - voči vplyvu tečúcej vody, vetra a ďalších exogénnych síl na ne.

Rôzne genetické skupiny hornín reagujú odlišne na vonkajšie sily. Sedimentárne horniny sú teda dosť odolné voči poveternostným vplyvom, ale mnohé z nich sú veľmi odolné voči deštruktívnej práci tečúcej vody a vetra (spraše, piesky, hlinky, slatiny, kamienky atď.) A horľavé a metamorfované horniny sú slabé. tvárná vzhľadom na eróziu, tečúcu vodu, ale relatívne ľahko zničiteľná vplyvom poveternostných procesov. Vysvetľuje to skutočnosť, že v hĺbkach Zeme, v určitom termodynamickom prostredí a s určitým pomerom chemických prvkov, sa vytvorili vyvierajúce a metamorfované horniny. Keď raz na povrchu Zeme upadnú do nových podmienok, za týchto podmienok sa stanú nestabilnými a pod vplyvom rôznych procesov (oxidácia, hydratácia, rozpúšťanie, hydrolýza atď.) Sa začnú zrútiť. Miera deštrukcie je určená tak fyzikálno-chemickými vlastnosťami hornín, ako aj špecifickými fyzikálnogeografickými podmienkami, pretože povaha zvetrávania a odstraňovania produktov zvetrávania v rôznych prírodných zónach má svoje špecifické vlastnosti.

Medzi kryštalickými horninami sú horniny odolnejšie napríklad voči fyzikálnemu zvetrávaniu hornín monominerálne, jemne a rovnomerne zrnité, svetlo sfarbené, s masívnou textúrou. Takto sa žula - polyminerálna hornina - ničí rýchlejšie ako kremeň - monominerálna hornina. Hrubé a nerovnomerné granulované žuly s tmavšou farbou za podobných podmienok sú menej stabilné ako svetlo sfarbené jemne a rovnomerne granulované žuly. Rula je hornina, ktorá má podobnú štruktúru a mineralogické zloženie ako žula, ale má odlišnú textúru (rovnobežne bridlicovú alebo tenkovrstvú), je vystavená rýchlejšiemu deštruktívnemu pôsobeniu zvetrávania ako žula, ktorá sa vyznačuje masívnou textúrou. Hlavné a ultrabázické vyvieracie horniny, ceteris paribus, sa vplyvom poveternostných podmienok ničia rýchlejšie ako kyslé a stredné horniny.

Významný vplyv na intenzitu fyzikálnych poveternostných procesov majú také vlastnosti hornín, ako je tepelná kapacita a tepelná vodivosť. Čím je teda nižšia tepelná vodivosť, tým väčšie teplotné rozdiely sa vyskytujú v susedných častiach horniny, keď je zahrievaná a chladená, a v dôsledku toho väčšie vnútorné napätie, ktoré prispieva k jej rýchlejšiemu ničeniu.

Veľký morfologický význam má stupeň priepustnosti hornín pre dážď a topenú vodu. Ľahko priepustné horniny absorbujúce vodu prispievajú k rýchlemu prenosu povrchového odtoku do podzemia. Výsledkom je, že oblasti zložené z ľahko priepustných hornín sa vyznačujú slabým rozvojom eróznych foriem a sklon týchto foriem môže vďaka zanedbateľnému povrchovému odtoku zostať dlhý čas strmý. V oblastiach zložených zo slabo priepustných hornín sa vytvárajú priaznivé podmienky pre výskyt a vývoj eróznych foriem a pre vyrovnávanie ich svahov. Výskyt vrstiev odolných voči vode v základoch strmých svahov riečnych údolí, brehov jazier a morí podporuje rozvoj zosuvných procesov a špecifickú reliéfnu charakteristiku rozvojových oblastí zosuvov. Priepustnosť hornín môže byť spôsobená buď ich štruktúrou (sypký piesok, okruhliak; pórovitý vápenec, lastúrnikový vápenec, rôzne tufy, pemza), alebo ich zlomeninou (vápenec, dolomit, vyvrhnuté a metamorfované horniny). Malo by sa zdôrazniť, že štiepenie hornín, ktoré prispieva k vytvoreniu a rozvoju eróznych foriem, sa často určuje podľa plánu hydrografickej siete v pláne, najmä v jeho horných spojoch.

Большое морфологическое значение имеет такое свойство горных пород, как растворимость. К числу легко- или относительно легкорастворимых пород относятся каменная соль, гипс, известняки, доломиты. В местах широкого развития этих пород формируются особые морфологические комплексы, обусловленные так называемыми карстовыми процессами.

Находит отражение в рельефе и такое свойство горных пород, как просадочность. Этим свойством, выражающимся в уменьшении объема породы при ее намокании, обладают лёссы и лёссовидные суглинки. В результате просадки в областях распространения этих пород обычно образуются неглубокие отрицательные формы рельефа.

Существует целый ряд других свойств, определяющих морфологическое значение пород и ступень их устойчивости к воздействию внешних сил. В конечном счете совокупность физических и химических свойств горных пород приводит к тому, что породы более стойкие образуют, как правило, положительные формы рельефа, менее стойкие—отрицательные. Следует еще раз подчеркнуть, что относительная стойкость породы зависит не только от ее свойств, обусловленных химическим и минералогическим составом. В значительной мере она определяется условиями окружающей среды. Одна и та же горная порода в одних условиях может выступать как стойкая, в других—как податливая. Поэтому, как справедливо отмечает И. С. Щукин, если мы хотим учесть морфологическое значение тех или других пород в формировании рельефа исследуемой территории, необходимо взвесить каждое из свойств и совокупное их выражение в условиях конкретной физико-географической обстановки.

Рельеф и геологические структуры. Горные породы с характерными для них свойствами находятся в земной коре в самых разнообразных условиях залегания и в различных соотношениях друг с другом, определяя геологическую структуру того или иного участка литосферы. Благодаря избирательной селективной денудации, обусловленной свойствами горных пород, под воздействием экзогенных процессов происходит препарировка геологических структур. В результате могут возникнуть формы рельефа, облик которых в значительной мере предопределен структурами, поэтому такие формы рельефа называются структурными. Таким образом, свойства горных пород, их различная устойчивость по отношению к .воздействию внешних сил находят отражение в рельефе через геологические структуры. В этом и заключается роль геологических структур как одного из важнейших факторов формирования рельефа.

Различные структуры обусловливают различные типы структурно-денудационного рельефа, возникающего на месте их развития. Различия проявляются даже в том случае, когда структуры подвергаются воздействию одного и того же комплекса внешних сил. Однако облик структурно-денудационного рельефа, размеры отдельных структурных форм зависят не только от типа геологической структуры, но также от характера и интенсивности воздействия внешних сил, от степени устойчивости слагающих структуру пластов, от их мощности и, как следствие этого, частоты чередования пластов, сложенных породами различной стойкости. В случае литологической однородности толщ, слагающих структуры, последние находят слабое отражение в рельефе. Рассмотрим некоторые типы геологических структур с точки зрения влияния их на облик структурно-денудационного рельефа.

Широко распространена горизонтальная структура, свойственная верхнему структурному этажу платформ (платформенному чехлу), сложенному осадочными, реже магматическими породами. Горизонтальным структурам в рельефе соответствуют пластовые равнины (Приволжская возвышенность и др.), структурные плато и плоскогорья (плато Устюрт, Среднесибирское плоскогорье и др.), столовые страны.

Рельеф столовых стран и плато характеризуется плоскими или слабо волнистыми междуречьями (бронированными пластами стойких пород), которые резко переходят в крутые склоны речных долин и других эрозионных форм рельефа. В условиях тектонического покоя и длительного воздействия эрозионно-денудационных процессов рельеф структурных плато и столовых стран может превратиться в рельеф островных столово-останцовых возвышенностей, в котором отрицательные формы рельефа занимают значительно большие площади, чем положительные. Рельеф столово-останцовых возвышенностей широко развит в Африке и в ряде мест на территории СССР, например по периферии плато Устюрт.

В случае чередования (по вертикали) стойких и податливых пород, залегающих горизонтально, возникает ступенчатый рельеф. На склонах эрозионных форм при этих условиях образуются так называемые структурные террасы .
При моноклинальном залегании чередующихся стойких и податливых пластов под воздействием избирательной денудации вырабатывается своеобразный структурно-денудационный рельеф, ггалучтгвшйй название куэстового. Куэста— грядообразцая возвышенность с асимметричными склонами: пологим, совпадающим с углом падения стойкого пласта (структурный склон), и крутым, срезающим головы пластов (аструктурный склон) . Размеры куэстовых гряд могут сильно варьировать в зависимости от абсолютной высоты местности и глубины эрозионного расчленения, мощности стойких и податливых пластов и углов их падения. В одних случаях это высокие горные хребты (Скалистый хребет северного склона Большого Кавказа), в других—небольшие гряды с относительными превышениями, исчисляющимися первыми десятками метров.

Весьма своеобразен рисунок и характер эрозионной сети в условиях куэстового рельефа. В зависимости от соотношения речных долин с элементами куэстового рельефа и элементами залегания пластов горных пород различают долины, консеквентные и субсеквентные. Консеквентные долины совпадают с общим наклоном топографической поверхности и с направлением падения пластов. Субсеквентными называют долины рек, направление которых совпадает с простиранием моноклинально залегающих пластов. Вследствие этого они перпендикулярны консеквентным долинам. Вырабатывая продольные долины вдоль выхода пластов податливых пород и как бы соскальзывая при врезании по кровле более стойких пластов, субсеквентные долины характеризуются четко выраженным асимметричным поперечным профилем. На склонах долин субсеквентных рек могут возникать притоки. Долины притоков, стекающих по более длинным и пологим (структурным) склонам куэст, получили название ресеквентных; долины противоположно направленных притоков, стекающих с коротких и крутых аструктурных склонов куэст, — обсеквентных. Сочетание всех названных типов долин образует в плане четко выраженный дважды перистый рисунок речной сети, весьма характерный для куэстовых областей.

При больших углах наклона, частом чередовании стойких и податливых пластов и значительном эрозионном расчленении территории отпрепарированные моноклинальные гряды распадаются на отдельные массивчики, принимающие в плане треугольную форму и накладывающиеся друг на друга в виде черепицы. Такой рельеф И. С. Щукин называет шатровым или чешуйчатым.
Моноклинальное залегание пластов свойственно крыльям и периклиналям крупных антиклинальных складок. И если в их строении участвуют породы различной стойкости, то в результате избирательной денудации возникают куэсты или моноклинальные гряды, пространственное положение которых дает возможность судить о форме складок в плане. Своими крутыми склонами куэсты всегда обращены к ядрам антиклиналей. Сходная картина образования куэст может наблюдаться по периферии соляных куполов, в осадочном чехле лакколитов. Долинная сеть, возникающая в таких условиях, в плане имеет кольцевидный или «вилообразный» рисунок. В случае очень крутого падения пластов или вертикального их залегания образуются (в отличие от типичных куэст) симметричные гряды, вытянутые по простиранию стойких пластов. Между грядами по простиранию податливых пластов закладывается параллельная эрозионная сеть.

Более сложный рельеф возникает на месте складчатых структур, для которых характерны частые изменения направления и угла падения пластов в зависимости от формы складок в профиле и плане и от их размеров. Характер рельефа складчатых областей во многом определяется также составом пород, смятых в складки, глубиной расчленения и длительностью воздействия экзогенных сил. При этом могут возникать самые разнообразные соотношения между формами рельефа и складчатыми структурами, на которых эти формы образуются. В одних случаях наблюдается соответствие между типом геологической структуры и формой рельефа, т. е. антиклиналям (положительным геологическим структурам) соответствуют возвышенности или хребты, а синклиналям (отрицательным геологическим структурам)— понижения в рельефе. Такой рельеф получил название прямого. На территории СССР примером таких форм являются небольшие возвышенности, соответствующие брахиантиклинальным складкам на Керченском, Таманском и (реже) Апшеронском полуостровах. Встречаются такие формы рельефа и в пределах молодых складчатых гор.

Часто в складчатых областях развит так называемый обращенный или инверсионный рельеф, характеризующийся обратным. соотношением между топографической поверхностью и геологической структурой. На месте положительных геологических структур образуются отрицательные формы рельефа, и наоборот. Объясняется это тем, что ядра антиклиналей начинают разрушаться под действием процессов денудации раньше, чем осевые части синклиналей. Кроме того, вследствие повышенной раздробленности пород, возникающей в ядрах антиклиналей при изгибе пластов, разрушение их под действием внешних сил происходит интенсивнее. Описанные выше структуры могут быть осложнены разломами, по которым блоки земной коры смещаются относительно друг друга в вертикальном или горизонтальном направлениях, оказывая существенное влияние на формирование и облик возникающего при этом рельефа. Структуры .земной коры становятся еще более сложными под воздействием интрузивного и эффузивного магматизма, приводящего к возникновению самых разнообразных взаимоотношений между пластами осадочных пород и магматическими телами, непосредственно отражающимися в рельефе, или под воздействием последующих денудационных процессов.

Влияние геологических структур на формирование рельефа и их отражение в рельефе от места к месту не остается одинаковым и зависит как от соотношения взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов, так и от конкретных физико-географических условий. Наиболее четко структурность рельефа проявляется на территориях, испытывающих тектонические поднятия (где превалируют процессы денудации), особенно в условиях сухого (аридного) климата.

Понимание взаимосвязей, существующих между рельефом и геологическими структурами, имеет большое научное и практическое значение. Зная, какое влияние оказывают на облик рельефа те или иные геологические структуры в сочетании с тектоническими движениями, можно воспользоваться методом от противного: по характеру рельефа судить о геологических структурах, направлении и интенсивности тектонических движений отдельных участков земной коры. Выявление глубинного строения земной коры геоморфологическими методами в последнее время получило широкое развитие в практике геолого-съемочных и геолого-поисковых работ. Особенно перспективными геоморфологические методы оказались при поисках нефтегазоносных структур. Поэтому не случайно возникло новое научное направление в геоморфологии— структурная геоморфология.

Понимание взаимосвязей между геологическими структурами и рельефом позволяет не только объяснить особенности морфологии современного рельефа тех или иных участков земной поверхности, но и определить дальнейшее направление его развития, т. е. дает возможность для геоморфологического прогноза.

Геоморфологический анализ позволяет выявить влияние на рельеф не только существующих геологических структур, но и тех, которые были когда-то присущи более высоким горизонтам земной коры, но были уничтожены внешними силами. Так, в природе встречаются современные долины рек, находящиеся в видимом противоречии с геологическими структурами: они пересекают их, а не следуют направлениям простирания пластов или линиям разломов. В таких случаях возникает предположение, не является ли гидрографическая сеть унаследованной от прошлого, заложившейся в условиях иной структуры, существовавшей ранее на данной территории, т. е. не является ли она спроектированной, наложенной сверху на более глубокие горизонты земной коры с иной структурой или иной ориентировкой структурных линий. Подобные речные долины называются эпигенетическими. Благоприятны для эпигенетического заложения речных долин участки платформ с тонким чехлом осадочных пород, испытывающие медленные, но устойчивые тектонические поднятия. В таких условиях реки, первоначально сформировавшие свои долины в осадочном чехле горизонтально или слабонаклонно залегающих пород, после удаления чехла в результате денудации оказываются врезанными в кристаллические породы фундамента. При этом направление течения рек может не совпадать с простиранием осей складок или линий разлома фундамента. Примером эпигенетических долин могут служить долины рек Гвианского плоскогорья в Южной Америке.
Рельеф и климат. Климат—один из важнейших факторов рельефообразования. Взаимоотношения между климатом и рельефом весьма разнообразны. Климат обусловливает характер и интенсивность процессов выветривания, он же определяет в значительной мере характер денудации, так как от него зависят «набор» и степень интенсивности действующих экзогенных сил. Как указывалось выше, в разных климатических условиях не остается постоянным и такое свойство горных пород, как их устойчивость по отношению к воздействию внешних сил. Поэтому в разных климатических условиях возникают разные, часто весьма специфичные формы рельефа. Различия в формах наблюдаются даже в том случае, когда внешние силы воздействуют на однородные геологические структуры, сложенные литологически сходными горными породами. Климат влияет на процессы рельефообразования как непосредственно, так и опосредованно, через другие компоненты природной среды: гидросферу, почвенно-растительный покров и др.

Существенное влияние на процессы рельефообразования оказывает растительный покров, который сам является функцией климата. Так, поверхностный сток резко ослабевает или гасится совсем в условиях сомкнутого растительного покрова, при наличии хорошо развитой дернины или лесной подстилки даже на крутых склонах. Поверхности с разреженным растительным покровом или лишенные его становятся легко уязвимыми для эрозионных процессов, а в случае сухости рыхлых продуктов выветривания—и для деятельности ветра.

Прямые и опосредованные связи между климатом и рельефом являются причиной подчинения экзогенного рельефа в определенной степени климатической зональности. Этим он отличается от энд-огенного рельефа, формирование которого не подчиняется зональности. Поэтому рельеф эндогенного происхождения называют азональным.

Začiatkom XX storočia. немецкий ученый А. Пенк предпринял попытку классифицировать климаты по их рельефообразующей роли. Он выделил три основных типа климатов: 1) нивальный 2) гумидный 3) аридный . Впоследствии эта классификация была дополнена и детализирована. Ниже приводится сокращенная классификация климатов по их роли в рельефообразовании.

Нивальный климат. Во все сезоны года характерны осадки в твердом виде и в количестве большем, чем их может растаять и испариться в течение короткого и холодного лета. Накопление снега приводит к образованию снежников и ледников. Основными рельефообразующими факторами в условиях нивального климата являются снег и лед в виде движущихся ледников. В местах, не покрытых снегом или льдом, интенсивно развиваются процессы физического (главным образом морозного) выветривания. Существенное влияние на рельефообразование показывает вечная (многолетняя) мерзлота. Нивальный климат свойствен полярным областям (Антарктида, Гренландия, острова Северного Ледовитого океана) и вершинным частям гор, поднимающимся выше снеговой границы.

Климат субарктического пояса и резко континентальных областей умеренного пояса. Субарктический климат формируется на северных окраинах Евразии и Северной Америки. Характеризуется он продолжительными и суровыми зимами, холодным летом, небольшим (<300 мм) количеством осадков. Резко континентальный климат умеренного пояса особенно ярко выражен в Восточной Сибири. Для него типичны большие сезонные колебания температуры, малая облачность и относительная влажность воздуха, небольшое (менее 300 мм в год) количество осадков, особенно зимних. Климатические условия описанных областей благоприятствуют физическому (морозному) выветриванию и возникновению или сохранению образовавшихся здесь ранее (при еще более суровых климатических условиях) многолетнемерзлых пород (вечной мерзлоты), наличие которых обусловливает ряд специфических процессов, создающих своеобразные формы мезо- и микрорельефа.

Гумидный климат. В областях с гумидным климатом количество выпадающих в течение года осадков больше, чем может испариться и просочиться в почву. Избыток атмосферной влаги стекает или в виде мелких струек по всей поверхности склонов, вызывая плоскостную денудацию, или в виде постоянных или временных линейных водотоков (ручьев, рек), в результате деятельности которых образуются разнообразные эрозионные формы рельефа— долины рек, балки, овраги и др. Эрозионные формы являются доминирующими в условиях гумидного климата. В областях с гумидным климатом интенсивно протекают процессы химического выветривания. При наличии растворимых горных пород интенсивно развиваются карстовые процессы.
На земном шаре выделяются три зоны гумидного климата: две из них располагаются в умеренных широтах Северного и Южного полушарий, третья тяготеет к экваториальному поясу. К этому же типу климата (по характеру его рельефообразующей роли) следует отнести муссонные области субтропиков и умеренных широт (восточные и юго-восточные окраины Евразии и Северной Америки).

Аридный климат. Характеризуется малым количеством осадков, большой сухостью воздуха и высокой испаряемостью, превышающей во много раз годовую сумму осадков, малой облачностью. Растительный покров в этих условиях оказывается сильно разреженным или отсутствует совсем, интенсивно идет физическое, преимущественно температурное выветривание.
Эрозионная деятельность в аридном климате ослаблена, и главным рельефообразующим агентом становится ветер. Сухость продуктов выветривания способствует их быстрому удалению не только с открытых поверхностей, но и из трещин горных пород. В результате происходит препарировка более стойких пород, и как следствие этого в аридном климате наблюдается наиболее четкое отражение геологических структур в рельефе.

Области с аридным климатом располагаются на материках преимущественно между 20 и 30° северной и южной широты, за исключением тех частей материков, где в пределах этих широт развит муссонный климат. Аридные климаты наблюдаются и за пределами названных широт, где их формирование обусловлено размерами и орографическими особенностями материков. Так, в пределах Центральной Азии аридная зона в Северном полушарии проникает почти до 50° с. w. Аридный климат с сопутствующими ему процессами рельефообразования развит вдоль западных побережий Африки и Южной Америки—в несвойственных для него широтах, что обусловлено проходящими здесь вдольбереговыми холодными морскими течениями (пустыни Намиб и Атакама).

Следует отметить, что переход от одного морфологического типа климата к другому осуществляется постепенно, вследствие чего и смена доминирующих процессов экзогенного рельефообразования происходит также постепенно. На стыке двух типов климата образуются формы рельефа, характерные для обоих типов и приобретающие к тому же ряд специфических особенностей. Такие переходные зоны выделяют в особые морфологические подтипы климатов. Существованию переходных зон способствует и непостоянство границ между климатическими зонами в течение года которые смещаются то к северу, то к югу вследствие наклона земной оси к плоскости эклиптики.

Изучение пространственного размещения генетических типов рельефа экзогенного происхождения и сопоставление их с современными климатическими условиями соответствующих регионов показывает, что охарактеризованная выше взаимосвязь между климатом и рельефом в ряде мест нарушается. Так, в северной половине Европы широко распространены формы рельефа созданные деятельностью ледника, хотя в настоящее время никаких ледников здесь нет и располагается этот регион в зоне гумидного климата умеренных широт. Объясняется это «несоответствие» тем что в недавнем прошлом (в эпохи оледенений) значительная часть севера Европы была покрыта льдом и, следовательно, располагалась в зоне нивального климата. Здесь и сформировался сохранившийся до наших дней, но оказавшийся в несвойственных ему теперь климатических условиях рельеф ледникового происхождения. Такой рельеф получил название реликтового . Изучение этого рельефа представляет большой научный интерес. Реликтовые формы рельефа наряду с осадочными горными породами и заключенными в них остатками растительных и животных организмов дают возможность судить о палеоклиматах отдельных регионов и о положении климатических зон в те или иные этапы истории развития Земли. Сохранность реликтовых форм обусловлена тем, что рельеф меняет свой облик в связи с изменением климата значительно медленнее, чем это свойственно почвенному покрову и особенно растительному и животному миру.
Следовательно, облик экзогенного рельефа ряда регионов земной поверхности определяется не только особенностями современного климата, но и климата прошлых геологических эпох.

Большим своеобразием характеризуются экзогенные процессы протекающие на дне морей и океанов.

Prečítajte si tiež:

Pojmy o formách a prvkoch reliéfu

Výšivky suchých krajín

Zarovnanie pobrežia

Megarelief z oceánu

Práca ľadovca. Formy horolezeckej úľavy

Späť na obsah: Geomorfológia

2019 @ edudocs.pro