border=0


border=0

VZÁJOMNÝ PRIEBEH DRUHÝCH POVRCHOV OBJEDNÁVKY

Dva povrchy druhého poriadku sa pretínajú v krivke štvrtého poriadku. Na všeobecnej rovine súmernosti plôch je krivka ich priesečníka premietnutá krivkou druhého poriadku. Ak je časť priesečníkovej krivky dvoch povrchov druhého poriadku krivka druhého poriadku, potom je druhá časť tiež čiarou druhého poriadku (vrátane párov priamych čiar).

Prostredníctvom dvoch čiar druhého poriadku ležiacich na jednom povrchu druhého poriadku môžete nakresliť ďalší povrch druhého poriadku.

Mongeova veta: dva povrchy druhého poriadku opísané okolo alebo vpísané na povrch tretieho poriadku sa pretínajú v dvoch krivkách druhého poriadku.

V tomto prípade sa teda priestorová krivka rozdelí na dvojicu rovinných kriviek (Obr. 10.36).

Ak majú dva povrchy druhého poriadku v kontakte s nimi dve spoločné roviny, čiara ich priesečníka sa rozdelí na dvojicu kriviek druhého poriadku (obr. 10.37).

Obr. 10.36 Obr. 10.37

Projekcia prierezu rotačného elipsoidu na rovine kolmej na jeho os je elipsa, ktorej hlavná os je kolmá na rovinu všeobecnej symetrie (obr. 10.38).

Projekcia eliptického rezu jednodielneho rotačného hyperboloidu na rovinu kolmú na jeho os je elipsa, ktorej vedľajšia os je kolmá na všeobecnú rovinu povrchovej symetrie (obr. 10.39).

Projekcia eliptického rezu rotačného paraboloidu v rovine kolmej na jeho os otáčania je kružnica (obr. 10.40).

Obr. 10.38 Obr. 10.39 Obr. 10.40

Prečítajte si tiež:

OKRUH GASPARA MONJA ALEBO INTEGROVANÝ VÝKRES

ŠTANDARDNÉ AXONOMETRICKÉ PROJEKTY

PRIAMY A DOTY NA PLÁNE. HLAVNÉ RIADKY NA PLÁNE.

VZÁJOMNÁ ZÁVÄZKA PRIAMYCH A PLÁNOV

KONŠTRUKCIA OBRÁZKOV OBRÁZKOV NA DEFINOVANÝ SMER

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro