border=0


border=0

Teoretické a metodologické základy psychologického poradenstva

Psychologické poradenstvo sa vzťahuje na najdôležitejšie oblasti odbornej činnosti praktického psychológa.

Hlavnú úlohu psychologického poradenstva možno definovať nasledovne: vytvoriť podmienky, za ktorých sa klient bude môcť pozerať na svoje životné ťažkosti zvonka, realizovať nekonštruktívne spôsoby správania a budovať vzťahy, a nájsť primerané kroky, ktoré mu umožnia získať novú emocionálnu a osobnú skúsenosť.

V tomto prípade by sa hlavný cieľ mal považovať za psychologickú pomoc osobe, ktorá sa z neho stane produktívna osoba s vysokou úrovňou sebavedomia, schopná vykonávať svoju vlastnú, nezávisle vybranú životnú stratégiu, pripravená niesť zodpovednosť za svoj osud.

Psychologické poradenstvo je oddelené od psychoterapie pomerne podmienečne, pretože v procese konzultácií sa často používajú psychoterapeutické metódy a techniky. Všeobecne sa však uznáva, že poradenstvo má stále povrchnejšiu povahu ako samotná psychoterapia.

Metodika rôznych prístupov k poradenstvu je určená ich príslušnosťou k jednému z hlavných smerov modernej psychológie: psychoanalytický, behavioristický alebo existenciálno-humanistický.

V súlade s tým psychologický konzultant vedený psychoanalytickou teóriou (v jednej z mnohých modifikácií) považuje mentálny život klienta z troch hľadísk: dynamický (v dôsledku interakcie a konfliktu rôznych psychických síl), „ekonomický“ (ako kombinácia svojich energetických charakteristík) a aktuálny (z hľadiska štrukturálnej organizácie psychiky). Konzultantský psychoanalytik zároveň vidí svoju hlavnú úlohu v pomoci pacientovi spoznať povahu a príčiny vnútorných konfliktov, posilniť jeho „ja“ a urobiť ho viac nezávislým od „super-I“ a „to“.

Aby to dosiahol, potrebuje dosiahnuť funkčné spojenectvo s pacientom, vypracovať jeho odpor a preniesť ho , prekonať účinky nekonštruktívnych obranných mechanizmov, prípadne si uvedomiť prejavy rôznych komplexov. Za základ väčšiny techník psychoanalyticky orientovaného poradenstva sa považuje „bezplatné združenie“.

Poradca v oblasti správania pracuje predovšetkým na správaní klienta. Jeho úlohou je pretransformovať psychologický problém vyjadrený temnými nejasnými slovami na objektívne pozorovateľné správanie. Po preukázaní neprimeranosti stereotypného správania klienta model správania spolu s ním modeluje požadované správanie a formuje potrebné zručnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sa vyvíja osobitný akčný plán, ktorý sa systematicky a agresívne realizuje pod dohľadom psychológa.

Humanisticky orientovaný konzultant sa riadi dvoma zásadnými zásadami:

1. Ľudia sa ovládajú sami, ich správanie je determinované schopnosťou voľby: zvoliť, ako myslieť a ako konať;

2. Každý človek má vrodenú potrebu realizovať svoj potenciál - pre osobný rast - hoci tento rast môže blokovať prostredie.

Na základe týchto princípov konzultant vidí svoju úlohu v pomoci klientovi pri uskutočňovaní osobných zmien a pri podpore zodpovedného rozhodnutia.

Prečítajte si tiež:

Najdôležitejšie požiadavky na osobnosť praktického psychológa

Praktický psychológ ako tvorca

Stručný opis hlavných psychoterapeutických oblastí

Špecifiká psychodiagnostickej a psychokorekčnej práce s rodinami

Gestalt psychológia

Späť na obsah: Úvod do povolania „psychológa“

2019 @ edudocs.pro