border=0


border=0

Pojem a formy riadenia

Formy riadiacej činnosti v podstate vyjadrujú jej obsah. Poskytujú predstavu o tom, ako sa táto riadiaca funkcia prakticky vykonáva, táto riadiaca úloha sa rieši. V skutočnosti ide o to, ako sa vykonáva samotná riadiaca činnosť. Formy sú navrhnuté tak, aby poskytovali čo najprimeranejšiu implementáciu riadiacich funkcií, dosahovali manažérske ciele s najmenšími nákladmi na úsilie, peniaze a čas.

Formy manažérskej činnosti sú rôzne, ale to vôbec neznamená, že každý vládny orgán je úplne nezávislý pri výbere spôsobu svojho konania. Formy činnosti spravidla upravujú administratívne a právne normy (napríklad v nariadeniach o jednotlivých vládnych orgánoch, popisoch práce). Všeobecná regulácia foriem manažérskej činnosti zároveň nevytvára prekážky slobodnému výberu zavedenej formy samotným riadiacim orgánom, čo sa v tejto situácii javí ako najvhodnejšie a najúčinnejšie. Okrem toho výber konkrétnych foriem manažérskej činnosti podlieha určitým zákonom. Teda formulár by mal zodpovedať povahe danej riadiacej funkcie, obsahu a povahe vyriešených otázok riadenia, vlastnostiam konkrétneho predmetu správy a napokon aj cieľom tohto vplyvu (potreba priamych právnych dôsledkov alebo ich neprítomnosť atď.).

V oblasti správneho práva je najbežnejšou klasifikáciou foriem riadiacej činnosti tieto skupiny:

· Uverejňovanie právnych aktov - regulačných a individuálnych (rozhodovanie);

· Spáchanie ďalších právne významných krokov;

· Priame organizačné činnosti;

· Realizácia materiálových a technických operácií. V skutočnosti tu hovoríme o rozdiele v riadiacej činnosti podľa jeho konečného výsledku alebo o jeho právnych dôsledkoch.

Pri zverejňovaní právnych aktov sa prejavuje najvyššia miera štátnej správy, ktorá pri implementácii tejto formy riadenia na základe av súlade so zákonom riadiace orgány prakticky vykonávajú svoje funkcie. Preto je táto forma riadiacej činnosti najvýznamnejšia, je legálna, t. má právne následky. Prostredníctvom tejto formy sa vykonávajú funkcie exekutívy, orgánov činných v trestnom konaní a orgánov činných v trestnom konaní.

V právnych aktoch riadiace orgány buď stanovia nové všeobecné pravidlá správania (regulačné akty) alebo prijímajú personalizované pokyny pre konkrétne okolnosti prípadu (jednotlivé akty). Iné právne významné kroky Je to tiež právna forma riadiacej činnosti. Vykonávajú sa pri výskyte relevantných podmienok stanovených v právnej norme bez prijatia jednotlivých aktov. Ide o akcie, ako je uplatňovanie preventívnych opatrení proti protiprávnym konaniam (zadržanie páchateľa, zaistenie a zničenie alkoholických nápojov domácej výroby, zaistenie vecí a dokumentov); registrácia určitých skutočností (registrácia občanov, registrácia vozidiel); vydávanie úradných dokladov, ako sú práva na vedenie vozidiel, atď.

Uskutočňovanie organizačných podujatí sa priamo týka nelegislatívnych foriem manažérskej činnosti a zahŕňa: kontrolu, štúdium a šírenie osvedčených postupov, vysvetľovanie obsahu a cieľov zákonov a iných právnych aktov, prípravu a zasielanie informačných materiálov, recenzií, listov atď. Všetky sa široko používajú na zabezpečenie jasnej a efektívnej činnosti príslušných riadiacich systémov. Organizačné opatrenia nemusia vydávať osobitné právne akty, vykonávajú sa v poradí súčasných riadiacich činností. Podmienky aj výsledky ich vykonávania však možno zaznamenať legálne (napríklad príkaz ministra na implementáciu návrhov a pripomienky účastníkov priemyselného stretnutia, výsledky inšpekcií sa vydávajú na základe príslušných príkazov atď.).

Logistické operácie majú výlučne pomocnú hodnotu. Ich plnenie je nevyhnutným predpokladom pre tvorbu práva a vymáhanie práva v procese verejnej správy. Medzi materiálne a technické operácie patrí: vedenie záznamov; registrácia faktov; papierovanie; Zber, príprava a spracovanie informačných materiálov; účtovnícke a štatistické práce; zostavovanie referencií, správ atď. Pri implementácii materiálových a technických operácií sa čoraz viac využívajú rôzne prostriedky organizačnej technológie a automatizácie, čo výrazne uľahčuje spracovanie rozsiahlych manažérskych informácií, zvyšuje produktivitu a kultúru manažérskej práce.

Výber jedného alebo druhého formulára závisí od nasledujúcich okolností:

1) spôsobilosť tohto orgánu (úradníka);

2) charakteristika predmetu kontroly (najmä vplyv vlastníctva);

3) konkrétny účel prijatých riadiacich akcií;

4) povaha problémov vyriešených v procese riadiacich činností.

Prečítajte si tiež:

Obchodné partnerstvá a spoločnosti, výrobné a spotrebiteľské družstvá

Dátumy pre administratívne postupy

Etapy vykonávania regulačných právnych aktov

Spôsoby zabezpečenia práva a disciplíny vo verejnej správe

Späť na obsah: Správne právo Bieloruska

2019 @ edudocs.pro